Załóż firmę z księgowością za 0 zł w ING!

Z ING Bankiem Śląskim prowadzenie biznesu jest łatwiejsze. ING z nowym rokiem przygotował dla firm specjalną ofertę, aby mogły robić swoje w biznesie. Dla tych, którzy założą firmę w aplikacji Moje ING, bank proponuje księgowość za 0 zł do końca 2021 roku.

Ostatni rok choć nieprzewidywalny pokazał, że nie zrażamy się przeszkodami i chcemy działać. Pomimo, że w 2020 r. ilość nowo zakładanych firm spadła o 15%, to ciągle co miesiąc 22,5 tyś. Polaków decyduje się, żeby rozkręcić własny biznes. Ale to co ważne, w firmach podobnie jak wśród innych aktywności Polaków, wygrywają procesy zdalne. Obserwujemy sukcesywny wzrost rejestracji firm online w 2020 r. z 23% w styczniu do 57% w listopadzie. W ING wspieramy przedsiębiorczych w tym procesie. W nowym roku dla tych, którzy założą firmę w aplikacji Moje ING, przygotowaliśmy specjalną ofertę księgowości za 0 zł do końca 2021 roku. Przypominamy, że z nami można proces rejestracji firmy wraz z otwarciem konta i księgowości przeprowadzić całkowicie zdalnie, nawet w telefonie. Poprzez takie innowacyjne rozwiązania, dostępne w aplikacji dla firm, wspieramy je i ułatwiamy im codzienne prowadzenie biznesu. Mamy nadzieję, że firmy szybko wrócą na ścieżkę wzrostu - powiedział Wojciech Widenka, Dyrektor Tribe Przedsiębiorcy w ING Banku Śląskim.

ING Bank Śląski w nowej kampanii zachęca do wygodnego założenia firmy wraz z kontem i księgowością. Bank oferuje zdalny proces rejestracji działalności gospodarczej, w którym prosto i szybko można założyć firmę i konto oraz skorzystać z księgowości za jednym razem. Bank dodatkowo proponuje korzystanie z samodzielnej księgowość za 0 zł do końca 2021 roku.

System ING Księgowość jest zintegrowany z bankowością Moje ING oraz kontem firmowym. Klienci mogą korzystać w nim z usługi fakturowania jak i uproszczonej księgowości. Nawet na telefonie.

Aby założyć firmę z kontem i księgowością w ING Banku Śląskim wystarczy aplikacja Moje ING i zwykły smartfon. Wszystko można zrobić tu:  https://www.ing.pl/zaloz-firme

Szczegóły kampanii:

  • Tytuł kampanii: „Załóż firmę z księgowością za 0 zł w ING”
  • Start kampanii: 4 stycznia 2021 r.
  • Narzędzia: radio + Internet + direct marketing
  • Agencje: Brain, GONG
  • Media: Mullen Lowe Media Hub

Bank Pekao S.A.w ramach przymusowej restrukturyzacji przejmie przedsiębiorstwoi zobowiązaniaIdea Bank S.A. z wyłączeniami

Bank Pekao S.A., w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., przejmie 3 stycznia 2021 r. na mocy decyzji administracyjnej przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z określonymi w decyzji wyłączeniami. Przejęcie, w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji, pozwoli ograniczyć negatywny wpływ upadłości Idea Bank S.A. na sektor bankowy. Dla Banku Pekao S.A. przejęcie oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku. Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Banku Pekao S.A.


Przejęcie przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji zabezpieczy środki klientów, wspierając stabilność krajowego sektora bankowego. Alternatywny scenariusz upadłości Idea Bank S.A. bez zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji, mógłby wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sektora bankowego w związku z wypłatą gwarantowanych środków klientów na poziomie nawet kilkunastu miliardów złotych i to w okresie, kiedy szczególnie istotne jest finansowanie odbudowy potencjału gospodarczego kraju w wymagającym otoczeniu COVID-19.


Proces przymusowej restrukturyzacji zastosowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec Idea Bank S.A. prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. Ustawa ta implementuje Dyrektywę Unii Europejskiej (UE) BRR z 2014 r. stanowiącą ramy prawne prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w UE. Dyrektywa BRR została wprowadzona w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. aby zapobiec niewypłacalności banków oraz minimalizować negatywne skutki dla depozytariuszy i sektora bankowego, a także w szerszym ujęciu koszty dla gospodarki i podatników.


Procedury przymusowej restrukturyzacji zgodnie z dyrektywą BRR były już stosowane w praktyce, ostatnio między innymi w Hiszpanii i Danii.


Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Bank S.A. są bezpieczne


Zastosowanie w ramach przymusowej restrukturyzacji ustawowego instrumentu w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. pozwala klientom w sposób ciągły korzystać z obsługi bankowej oraz zabezpiecza ich środki finansowe na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Jednocześnie, z dniem przejęcia, do Banku Pekao S.A. dołączą wszyscy pracownicy Idea Bank S.A. na zasadach określonych art. 231 Kodeksu Pracy.


- Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii. W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego Banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu. Przygotujemy też bardzo atrakcyjną ofertę powitalną dla klientów detalicznych Idea Bank S.A., m.in. zaproponujemy konto osobiste wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce i na świecie na rok bez opłat oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty powitalne. Jednocześnie, dostępna będzie specjalna oferta kredytowa dla mikrofirm – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Wpływ na strategię i pozycję finansową Banku Pekao S.A.


Transakcja zwiększy skalę działalności Banku Pekao S.A. o ~14,4 mld zł aktywów (licząc na dzień 31 sierpnia 2020 r.), umacniając bank na drugiej pozycji w Polsce pod względem wielkości aktywów. Transakcja pozwoli dodatkowo na przyspieszenie wzrostu udziału Banku Pekao S.A. w segmentach mikrofirm i MŚP, dzięki przejęciu bazy klientów oraz doradców Idea Bank S.A., w połączeniu z szeroką ofertą produktową Banku Pekao S.A. Kluczowymi elementami spodziewanych efektów synergii będzie optymalizacja kosztu finansowania, a także wykorzystanie efektów skali w zakresie optymalizacji operacyjnej przejętej działalności Idea Bank S.A.


Warunki i struktura transakcji


Bank Pekao S.A. przejmie w dniu 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji.
Na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Pekao S.A. przejmie określone prawa majątkowe i zobowiązania, na które składają się po stronie aktywów przede wszystkim:


- Płynne środki finansowe i obligacje Skarbu Państwa;
- Kredyty i pożyczki udzielone klientom;
- Instrumenty finansowe.


Po stronie zobowiązań, kluczową pozycję stanowią depozyty klientów.


Przejęte w ramach transakcji prawa majątkowe i zobowiązania pozwalają na kontynuację działalności bankowej Idea Bank S.A. W celu ograniczenia ryzyk dla Banku Pekao S.A. związanych z dotychczasową działalnością Idea Bank S.A., zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wyłączone z przejęcia zostały określone prawa majątkowe i zobowiązania, które pozostaną w podmiocie w restrukturyzacji zarządzanym przez organ przymusowej restrukturyzacji – Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz powołanego na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego administratora.


Lista kluczowych wyłączeń praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank S.A. wskazanych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obejmuje m.in.:


1. prawa majątkowe i zobowiązania związane z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi pozostającymi w związku z:

(a) obrotem instrumentami finansowymi oraz pozostałymi czynnościami odnoszącymi się do: (i) instrumentów finansowych emitowanych przez GetBack S.A. oraz podmioty powiązane GetBack; (ii) certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) (Profit XXII NS FIZ, Profit XXIII, NS FIZ, Profit XXIV NS FIZ) reprezentowane przez Lartiq TFI S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.), Universe NS FIZ, Universe 2 NS FIZ oraz pozostałe fundusze inwestycyjne reprezentowane przez Altus TFI S.A.;

(b) obejmowaniem ochroną ubezpieczeniową, wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego lub dystrybuowaniem ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, jeżeli związane są z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe);

(c) świadczeniem usług jako agent firmy inwestycyjnej;

(d) działalnością Idea Bank S.A., która nie jest objęta statutem Banku,
oraz roszczeń wynikających z tych praw i zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia.

2. akcje oraz udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych z Idea Bank S.A.;

3. obligacje korporacyjne wyemitowane przez GetBack S.A.

Transakcja zabezpieczy depozyty, które od dnia przejęcia stają się zobowiązaniami Banku Pekao S.A. wobec dotychczasowych klientów Idea Bank S.A. Zapłatą za pełnienie przez Bank Pekao S.A. funkcji gwaranta zgromadzonych depozytów jest przejęcie aktywów Idea Bank S.A.

Jednocześnie w ramach transakcji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli Bankowi Pekao S.A. gwarancji pokrycia strat wynikających z potencjalnych ryzyk związanych z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami.

Umowa Gwarancji pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a Bankiem Pekao S.A. będzie obowiązywać przez okres 8 lat i wejdzie w życie z dniem przejęcia.

Zapisy Umowy Gwarancji pozwalają Bankowi Pekao S.A. na przypisanie obniżonej wagi ryzyka przejętym ekspozycjom kredytowym oraz dodatkowo zabezpieczają straty niekredytowe, nieujęte w sprawozdaniach finansowych Idea Bank S.A. Pozwoli to na istotne obniżenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego po stronie Banku Pekao S.A. w związku z przejęciem. Dzięki temu transakcja będzie miała minimalny wpływ na poziom kapitałów własnych Banku Pekao S.A. Zachowa on silną pozycję płynnościową i kapitałową na poziomie znacząco przewyższającym wymogi regulacyjne.

Harmonogram

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w momencie doręczenia decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, Fundusz staje się podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie Idea Bank S.A. jako organ przymusowej restrukturyzacji. Ponadto, na mocy decyzji, zostaje powołany administrator realizujący bieżące zarządzanie i nadzór nad restrukturyzowanym podmiotem. Bank Pekao S.A. przejmie przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. w dniu 3 stycznia 2021 r. Tego dnia wszyscy klienci oraz pracownicy Idea Bank S.A. staną się odpowiednio klientami i pracownikami Banku Pekao S.A..


Wszystkie depozyty klientów Idea Bank SA. zarówno osób indywidualnych, jak i firm - pozostają bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do Banku Pekao S.A. Obsługa klientów będzie realizowana w sposób ciągły.


Oddziały Idea Bank S.A. będą kontynuowały swoją działalność. Klienci mogą nadal korzystać z kart i bankomatów banku oraz z infolinii. Nie zmieniają się numery kont, hasła i loginy do bankowości internetowej oraz mobilnej. Jednocześnie, wraz z przejęciem, klienci Idea Bank S.A. zyskają dostęp do szerokiej oferty produktów finansowych, w tym produktów dla klientów indywidualnych, mikrofirm i MŚP.


Pełna integracja operacyjna ze strukturami Banku Pekao S.A. spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku.

 

Pakiet Emerytalny PKO TFI: ulga podatkowa „last minute”

·         To już dosłownie ostatnie dni by skorzystać z ulg w podatku dochodowym za 2020 rok

·         Ulgę taką daje m.in. inwestycja w Pakiet Emerytalny z IKZE w PKO TFI

·         Pakiety Emerytalne dostępne są online oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego

To już dosłownie ostatnie dni by skorzystać z ulg w podatku dochodowym za 2020 rok. Ulgę taką daje m.in. inwestycja w Pakiet Emerytalny z IKZE w PKO TFI. Pakiety Emerytalne PKO TFI są dostępne online oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

 

- To już ostatni dzwonek, aby otworzyć IKE lub IKZE i wykorzystać tegoroczne limity wpłat. Aby móc cieszyć się ulgą podatkową z IKZE przy rozliczeniu podatkowym za 2020 r., wpłaty należy dokonać jak najszybciej. Zachęcamy do otwierania IKE i IKZE oraz dokonywanie na nie wpłat do 29 grudnia 2020 r.

– przypomina Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

By zyskać nawet do 2007,17 zł ulgi w podatku dochodowym za rok 2020 (przy stopie podatkowej wynoszącej 32% dla osób fizycznych i wpłacie maksymalnej na rachunek IKZE w 2020 r. - wyliczenia własne PKO TFI) trzeba dokonać wpłat na IKZE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI do 29 grudnia br. Warto podkreślić, że w 2020 roku limit wpłat na IKZE wynosi 6 272,40 zł, natomiast roczny limit wpłat na IKE to 15 681,00 zł.

Pakiet Emerytalny dostępny jest online (https://i-fundusze.pl) oraz w ponad 1000 oddziałach PKO Banku Polskiego.

 

- IKZE i IKE oferujemy w formie Pakietu Emerytalnego, rozwiązania bardzo wygodnego dla klienta. Kluczową rolę w sprzedaży tych indywidualnych Pakietów Emerytalnych odgrywają nasi doradcy w oddziałach. Myślę, że zakup Pakietu to świetna możliwość zwrotu podatku w kwocie przekraczającej 2000 zł oraz szansa na inwestowanie w produkty TFI.

– przekonuje Grzegorz Oszast, Dyrektor Pionu kierujący siecią bankowości detalicznej w PKO Banku Polskim

Pakiet Emerytalny PKO TFI to wyjątkowy produkt wykorzystujący potencjał trzech produktów: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI). IKZE pozwala oszczędzać środki na dodatkową emeryturę, jak również korzystać z ulgi podatkowej. Wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym wysokość płaconego podatku dochodowego. Oszczędzanie w IKE daje z kolei zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych. Warunkiem utrzymania ulg w przypadku obu kont jest dokonanie wypłaty zgromadzonych nań środków dopiero po osiągnięciu wymaganego wieku: dla IKZE - 65 lat, dla IKE - 60. Wpłaty do Pakietu Emerytalnego PKO TFI dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane w pierwszej kolejności na rachunku IKZE do wyczerpania limitu wpłat, następnie nadwyżka środków będzie przenoszona na rachunek IKE, a po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał jest deponowany na rachunku WPI.

Wartość środków zgromadzonych w Pakiecie Emerytalnym można sprawdzać na bieżąco, m.in. serwisie internetowym i-Fundusze, jak i w bankowości elektronicznej iPKO PKO Banku Polskiego.

 

Status wniosku hipotecznego dostępny online również dla osób niebędących klientami Banku Millennium

Bank Millennium wdrożył kolejny etap projektu cyfryzacji hipotek. Teraz możliwość śledzenia statusu wniosku hipotecznego jest dostępna w aplikacji mobilnej również dla osób, które nie są jeszcze klientami Banku Millennium. Bank wyśle też do nich każdorazowo SMS z informacją o zmianie statusu wniosku.


Teraz, każda osoba, która złożyła wniosek o kredyt hipoteczny w Banku Millennium, ma możliwość wygodnego sprawdzenia statusu tego wniosku w aplikacji mobilnej. Usługa jest dostępna po zainstalowaniu aplikacji Banku Millennium w telefonie, z przycisku na ekranie aktywacji:

 

Podczas pierwszego wejścia pojawi się ekran z informacją, co jest potrzebne do zalogowania się do usługi. – numer wniosku kredytowego, wybrane cyfry z numeru PESEL lub paszportu oraz H@sło SMS, które bank prześle na numer telefonu podany we wniosku kredytowym.


W ramach usługi w aplikacji mobilnej dostępne są następujące informacje:


- Aktualny status wniosku z opisem, co się dzieje z wnioskiem na danym etapie
- Pasek postępu, prezentowany w formie koła
- Numer wniosku i wnioskowana kwota
- Imię i nazwisko eksperta prowadzącego wniosek, a w przypadku wniosku złożonego u brokera również dodatkowa informacja o partnerze prowadzącym wniosek
- Lista poprzednich etapów wniosku

- Jak wcześniej zapowiadaliśmy, to kolejny etap projektu pełnej digitalizacji kredytów hipotecznych. W planach mamy udostępnienie kolejnych rozwiązań, a docelowo uruchomienie zdalnego procesu sprzedaży „end to end” w bankowości elektronicznej - mówi Ania Meunier, Kierująca Wydziałem Kredytów Hipotecznych w Banku Millennium


- Projektując nowe rozwiązania w zakresie hipotek, po raz kolejny spojrzeliśmy na cały proces oczami klientów. Priorytetem było dla nas zapewnienie jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu z usługi. Wiemy, że ubieganie się o kredyt hipoteczny to jeden z ważniejszych momentów w życiu, tym bardziej zależało nam na tym, by proces ten przebiegał płynnie i transparentnie. Mamy już sygnały od klientów, że to się udało. Teraz idziemy o krok dalej i proponujemy równie wygodne rozwiązanie osobom, które dotychczas nie korzystały z naszych usług - mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium

 

Citi Handlowy rusza z kampanią na 150-lecie powstania

W 2020 roku Citi Handlowy obchodzi 150-lecie powstania i wspierania postępu. Ten wyjątkowy w skali Polski i Europy jubileusz upłynął pod znakiem wsparcia dla klientów, pracowników
oraz społeczności lokalnej. Zrealizowano m.in. akcję #CisiBohaterowie, w której bank wraz z pracownikami i klientami wspiera służby medyczne w walce z pandemią. Na koniec roku rusza kampania przypominająca o rocznicy najstarszego polskiego banku komercyjnego i jednego z najstarszych nieprzerwanie działających banków w Europie.

Wsparcie służb medycznych w tym bezprecedensowym roku to wyjątkowy sposób na uczczenie 150-rocznicy powstania banku. Fundacja Citi Handlowy oraz wolontariusze Citi ufundowali m.in. ponad 8300 posiłków dla ratowników medycznych w pierwszych tygodniach pandemii. Wolontariusze Citi szyli maseczki i przygotowywali paczki dla seniorów. Bank przekazał 2 mobilne respiratory, ponad 1000 kompletów odzieży ochronnej (maski, przyłbice, kombinezony), 6 nowoczesnych urządzeń mobilne USG, 1 wideolaryngoskop oraz środki ochrony osobistej dla służb medycznych w Warszawie i Olsztynie. Ponad 100 komputerów do nauki zdalnej trafiło do domów dziecka. Bank i pracownicy sfinansowali także zasadzenie 2 hektarów lasu, który został zabezpieczony prawnie przed wycięciem. Dodatkowo, uruchomiono CyberMocną Szkołą, serię warsztatów online dla nauczycieli, by pomóc im w prowadzeniu angażujących i bezpiecznych zajęć online. Dzisiaj w CyberMocnej szkołe bierze udział niemal 600 nauczycieli z całej Polski, a Fundacja Citi Handlowy, koordynująca działania CSR Banku, wobec tak dużego zainteresowania już planuje skalowanie projektu. W pomoc przez cały rok zaangażowało się ponad 2000 wolontariuszy #CitiVolunteers – pracowników i klientów.
 
- Gdy na początku roku mówiłem o odważnym podejmowaniu wyzwań, chyba nikt z nas nie miał świadomości, z czym przyjdzie się nam w tym roku zmierzyć. Mijający rok był czasem, w którym udowodniliśmy, że razem możemy osiągnąć bardzo wiele. Wspieraliśmy tych, którzy tego wsparcia na pierwszej linii walki z pandemią potrzebowali. Z myślą o przyszłych pokoleniach zasadziliśmy „las na zawsze”. Zachowując ciągłość działań, wdrażaliśmy nowe rozwiązanie dla klientów. Ta solidarność, za którą dzisiaj dziękuję, to najlepsza miara postępu w 150-letniej historii banku – mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy.
 
Dziś rusza kampania podsumowująca rocznicę istnienia banku. Głównym przekazem akcji jest postęp oraz wsparcie dla klientów, pracowników, społeczności, które w tym roku nabrało zupełnie innego znaczenia. Kampania będzie oparta o 90-sekundowy spot, który można obejrzeć na stronie poświęconej rocznicy banku. W filmach wystąpili pracownicy Banku. 30-sekundowe wersje spotu będzie można zobaczyć w największych polskich portalach internetowych. Kampanię, która potrwa 4 tygodnie, zaplanowała agencja Spark Foundry, a spot przygotowała agencja Golden Submarine.

Citi Handlowy to najstarszy bank w Polsce z tak długą nieprzerwaną historią działalności. Przez te lata bank rozwijał polską przedsiębiorczość i innowacje. Dostarczał rozwiązań finansowych oraz wspierał ambicje i plany klientów, ich dążenie do rozwijania skrzydeł oraz wdrażania nowatorskich pomysłów. To było 150 lat postępu dla Polski oraz z Polską.
 
Założony w Warszawie w 1870 roku przez wybitnego przedsiębiorcę i filantropa, Leopolda Kronenberga, bank stał się liderem rynku finansowego naszego kraju. Przed wybuchem I wojny światowej był największym prywatnym bankiem na ziemiach polskich i jednym z niewielu prowadzących obsługę finansową handlu z Rosją i Europą zachodnią. Przetrwał dwie wojny światowe nie przerywając działalności. Dwadzieścia lat temu, Citi, największa instytucja finansowa świata, stała się większościowym akcjonariuszem spółki. Tym samym dała impuls do rozszerzenia oferty na rynki światowe – wprowadzając jednocześnie ­do banku globalny know-how oparty na 200-letnim doświadczeniu współpracy z międzynarodowymi spółkami. Dziś Citi Handlowy to instytucja pierwszego wyboru dla dużych klientów, których wizją jest nieograniczony administracyjnymi podziałami rozwój i innowacje.