Polecamy

Wyniki Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2020 r.

W I kwartale 2020 roku zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska był niższy o 49,6% r/r i wyniósł 171 mln zł, a  w ujęciu porównywalnym wzrósł o 2,8% r/r.

 

 • Zysk netto w  I kwartale tego roku wyniósł 171 mln zł i był obciążony zarówno wyższymi składkami na BFG oraz dodatkowymi odpisami. O 7% zwiększyliśmy portfel kredytów, a nasza sytuacja kapitałowa i płynnościowa jest bardzo dobra.

 

 • Urzeczywistniając ideę odpowiedzialnej bankowości włączyliśmy się w działania pomocowe dla naszych klientów. Wprowadziliśmy odroczenia spłat rat kapitałowych, ale także zwolnienia z niektórych opłat czy prowizji. Dbamy o wszystkich naszych klientów, zapewniając bezpieczeństwo sektora bankowego. Teraz jest czas, gdy nasi klienci, społeczeństwo potrzebują nas jeszcze bardziej, dlatego przekazaliśmy darowizny szpitalom, prowadzimy wspólną zbiórkę pieniędzy, dzielimy się wiedzą i kompetencjami. Bo społeczeństwo to także my.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki w  I kw. 2020 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 2,2 mld zł, i nie zmieniły się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Po wyłączeniu z analizowanego okresu kwoty 52,6 mln zł zaliczonej w ciężar wyniku odsetkowego na pokrycie zwrotów części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich, porównywalne dochody ogółem wzrosły o 2,6% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł o 2% r/r, a  w ujęciu porównywalnym wzrósł o 5% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 538 mln zł i wzrósł 3% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,3 mld zł i zwiększyły się o 2% r/r głównie pod wpływem wyższych kosztów regulacyjnych oraz rezerw na ryzyko prawne na zwroty części opłat w związku z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich. Po wyłączeniu z okresu sprawozdawczego powyższych rezerwy i rezerwy restrukturyzacyjnej na zwolnienia grupowe w 2019 roku i przy założeniu stałego poziomu opłat należnych BFG w obu analizowanych okresach, porównywalne koszty ogółem spadłyby o 0,4% r/r.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1Q 2020 roku wyniosły łącznie 300 mln zł, z czego 148,6 mln zł to podatek bankowy, a 152,1 mln podatek dochodowy.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 466 mln zł, w czym 119 mln zł to korekty do wartości wynikających z modeli tj. dodatkowy odpis na oczekiwane straty kredytowe w związku z pogarszającymi się perspektywami gospodarczymi. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 96 pb., przy czym bez dodatkowego odpisu wyniósłby 88pb. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 5,2%.

Kapitały. Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,79% (16,47% na 31 marca 2019 r.) oraz Tier1: 14,91% (14,63% na 31 marca 2019 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci. Należności brutto od klientów zwiększyły się o 7% r/r do 153,2 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8% r/r oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5%. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 7% r/r, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 7% r/r, a biznesowe o 6% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 93,6% na koniec marca 2020 roku. Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 12 mld zł i spadła o 22% w ciągu roku, a  w skali kwartału o 29%.

Transformacja cyfrowa. Epidemia przyspieszyła transformacje cyfrową i digitalizację rozwiązań. Rośnie liczba logowań do bankowości mobilnej, założonych Profili zaufanych, liczba kart cyfrowych.

Linie biznesowe. Bank prowadzi prawie 3,85 mln kont osobistych w zł, 2,6 mln klientów aktywnie korzysta z kanałów zdalnych. Rozwija się e-commerce. Wartość portfela leasingowego wzrosła o 13%, a obroty faktoringowe o 6%  r/r.

Udogodnienia dla klientów:

 • Odroczenie spłaty rat kapitałowych na 3 lub 6 miesięcy dla gotówek i hipotek, kredytów dla firm i umów leasingowych
 • Karencja do 6 miesięcy w spłacie części kapitałowej zobowiązań z umów faktoringowych
 • Okresowe zwolnienie z prowizji za wypłatę z obcych bankomatów – kl. indywidualni
 • Automatyczne odroczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym na kolejne 2 miesiące - firmy
 • Zwolnienia z wybranych prowizji kredytowych, opłat - firmy
 • Zwiększenie obniżania limitu kredytu w rachunku bieżącym na 3 lub 6 miesięcy - firmy
 • Gwarancje do minimis do 80%
 • e-Gwarancje, dostępne zdalnie, poprzez bankowość elektroniczną iBiznes24
 • Zwiększony limit transakcji zbliżeniowych
 • Webinary
 • Możliwość podpisania umowy leasingu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub własnoręcznym, złożonym w trakcie eSpotk@nia, czyli wideo rozmowy
 • Digitalizacja procesów i usług (m.in. dodatkowe usługi na infolinii, zdalna sprzedaż terminali)
 • Infolinia dla klientów o rządowych rozwiązaniach osłonowych, zasiłkach itp.

Bankowość detaliczna I kw. 2020 r.:

 • 3,85 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);
 • 1,9 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+47% r/r);
 • 951 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+89% r/r);
 • 2,6 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,6 mln klientów mobilnych (+17% r/r);
 • 25 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2019 (+65% vs. Q1’2019);
 • Wzrosty portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe 21% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 7% r/r;
 • 4-krotny wzrost udziału kanałów cyfrowych w sprzedaży kont osobistych w Q1’2020 vs. Q1’2019 do 33%
 • Wzrost nowego biznesu ubezpieczeniowego - 14% wzrostu przypisu składki ubezpieczeniowej (Q1’2020 vs. Q1’2019);
 • 69 oddziałów w Nowym Modelem Dystrybucji - łącznie zmodernizowanych 111 placówek;
 • 9-ta Strefa Santander w jednym z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku

MŚP I kw. 2020 r.:

 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 9% r/r do poziomu 15,2 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 26% r/r do poziomu 16,6 mld;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 13% do poziomu 4,98 mld;
 • Wzrost sprzedaży terminali POS o 19% r/r (2,1 tys. sprzedanych POS w Q1’2020);
 • Około 18,5 tys. użytkowników eKsięgowości
 • Dynamiczny rozwój sprzedaży kont firmowych w kanałach cyfrowych w Q1’2020 – wzrost udziału sprzedaży w tych kanałach o 32 p.p. Q1’2019 do 37%.

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna  I kw. 2020 r.:

 • Stabilny wzrost biznesu we wszystkich kluczowych liniach biznesowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów;
 • Brak istotnej zmiany profilu ryzyka portfela kredytowego, wykorzystanie linii kredytowych klientów bez istotnych zmian; 
 • 12% wzrost w bankowości transakcyjnej r/r;
 • 34% wzrost depozytów terminowych r/r;
 • Dalszy silny wzrost wolumenów depozytowych przy jednoczesnym zwiększeniu marży odsetkowej + 34% depozyty terminowe.

 Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w  I kw. 2020 r.:

 • 33% wzrost przychodów r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką i płynnością;
 • 15% wzrost przychodów r/r z produktów finansowania handlu;
 • 102% wzrost przychodów r/r z usług związanych z emisją i skupem akcji;
 • Udział w organizacji pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji o wartości PLN 1 mld dla spółek spoza sektora finansowego;
 • Pełnienie roli współprowadzącego księgę popytu w emisji euroobligacji z negatywną rentownością dla instytucji z sektora publicznego o wartości EUR 1.5 mld. (pierwsza tego typu transakcja poza strefą euro w państwie o ratingu <AAA);
 • Pełnienie roli pośredniczącego w wezwaniu na sprzedaż akcji na kwotę PLN 5.3 mld, (drugie największe na polskim rynku, największe od 9 lat);
 • Przeprowadzenie oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych – pierwszej od kwietnia 2019 roku, pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej z epidemią koronawirusa.

Leasing w  I kw. 2020 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości blisko 1,19 mld zł, czyli o niemalże 5 % więcej niż w analogicznym czasie poprzedniego roku;
 • Wartość portfela leasingowego przekroczyła 10,3 mld zł, co oznacza wzrost +13% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego bardzo wysokiej jakości;
 • Wzrost dochodu przed opodatkowaniem wyniósł +7% r/r i osiągnął poziom 55,4 mln zł.

Faktoring w  I kw. 2020 r.:

 • Obroty wyniosły 7,4 mld zł, wzrost +6% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł +17% r/r i osiągnął poziom 6 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,4%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 27% udziałem w rynku;
 • Sprzedaż na koniec 1 kwartału wyniosła 443 mln zł;

Santander Consumer Bank I kw 2020 r.:

 • Należności kredytowe netto 17,2 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 10 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 21,7 mld;
 • Zysk netto 99 mln zł;

Prezentacja