Polecamy

Złoty Listek CSR dla ING

ING Bank Śląski został nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki, jako jedna z organizacji wyróżniających się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Bank otrzymał również wyróżnienie za zaangażowanie na rzecz klimatu w obszarze elektromobilności.

Listki CSR Polityki zostały przyznane już po raz IX. Tygodnik Polityka, wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wyróżnił najbardziej odpowiedzialne i zaangażowane społecznie firmy na podstawie nadesłanych ankiet. Ankiety zawierały pytania z obszarów: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Złote Listki CSR – tak jak ING Bank Śląski - otrzymują te firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami.

Listkom CSR POLITYKI towarzyszył również przegląd inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tej edycji wyróżniono projekty i działania firm wspierające Cel 13., dotyczący ochrony środowiska naturalnego i klimatu. ING Bank Śląski wyróżniono za działania w obszarze elektromobilności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są wpisane w codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową banku oraz stanowią nieodłączny element jego strategii. Potwierdzeniem tego jest przyjęta Strategia Zrównoważonego Rozwoju, którą bank realizuje w 3 kluczowych obszarach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu.

Więcej o odpowiedzialności społecznej banku tu: https://www.ing.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna

Więcej o Listkach CSR tu: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/1959532,1,csr-na-trudne-czasy.read