Polecamy

Grupa Santander Bank Polska po III kwartałach 2020 r.

W III kwartale zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska wyniósł 480 mln zł i wzrósł o 57% w stosunku do 2Q. Narastająco po III kwartałach 2020 roku zysk należny był niższy o 41% r/r i wyniósł 956 mln zł, a  w ujęciu porównywalnym zmniejszył się
o 18,2% r/r.

 

 • Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym klientom niezbędnych w pandemii rozwiązań, wspierających ich finanse. Systematycznie poszerzamy usługi online, zachęcając przede wszystkim do takiego bankowania. Utrzymujemy pracę zdalną, aby chronić pracowników – tę formę pracy świadczy obecnie ok. 60% osób, w oddziałach stosujemy liczne środki ochrony, aby minimalizować ryzyko.

 • W wynikach Grupy widać wpływ sytuacji rynkowej, ale też wyraźną poprawę w trzecim kwartale. Nadal utrzymujemy nasze koszty pod kontrolą. Ściśle monitorujemy ryzyko kredytowe.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki po III kw. 2020 roku:

 • Dochody ogółem – w III kwartale wyniosły 6,5 mld zł, i zmniejszyły się o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W III kwartale br. dochody wyniosły 2,1 mld i  w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,5%.

 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,5 mld zł i zmniejszył się o 9% r/r, głównie pod wpływem obniżenia stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa w 2020 roku. W samym III kw. wynik odsetkowy wyniósł 1,38 mld zł.

 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,6 mld zł i był na podobnym poziomie r/r. W samym III kw. wyniósł 552,7 mld

  i w porównaniu do II kw. wzrósł o 12%.

 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,2 mld zł i zmniejszyły się o 2% r/r. Koszty pracownicze zmniejszyły się

  o 16% r/r, a koszty administracyjne o 1% r/r. Koszty operacyjne ogółem wyniosły 930 mln zł w III kw. 2020 i spadły w porównaniu z II kw. o 3,5% (w II kw. 2020 wynosiły 964 mln zł).

 • Obciążenia podatkowe Grupy w I-III kw. 2020 roku wyniosły łącznie 948 mln zł, z czego 449 mln zł to podatek bankowy, a 499 mln podatek dochodowy. W I-III kw. 2020 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 1 306 mln zł wobec 956 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Kwota tego obciążenia zawiera utworzenie dodatkowego odpisu w wys. 151,3 mln zł na oczekiwane straty kredytowe związane z pandemią COVID-19. W samym III kw. rezerwy wyniosły 359 mln i były niższe niż w II kw. (481 mln zł) 

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie 18,70%% (16,14% na 30 września 2019 r.) oraz Tier1 16,76,% (14,31% na 30 września 2019 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 30 września 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148 183,6 mln zł i  w porównaniu
z końcem 2019 r. utrzymały się na stabilnym poziomie. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 1,1%, osiągając 81 778,8 mln zł. Największą składową tej pozycji były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły
o 2,6% do kwoty 52 518,5 mln zł. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 2,9%
do 56 737,3 mln zł.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6,5% i na koniec września wyniosły 166 726,4 mln zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 4,9% r/r, a biznesowe o 8,9% r/r.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 14,5 mld zł i spadła o 10,9% w ciągu roku, ale w skali kwartału wzrosła o 11,3%.

Transformacja cyfrowa. Zwiększa się transakcyjność w kanałach zdalnych – w mobile i internecie wzrosła
o 13% w stosunku do IQ. Sprzedaż kredytu gotówkowego przez kanały zdalne sukcesywnie rośnie i  w III kwartale 2020 r. osiągnęła 45%. Bank rozwija także otwartą bankowość Santander Open – w III kw. udostępnił usługę inicjowania płatności
z wybranych banków. W dalszym ciągu upraszcza i cyfryzuje produkty i procesy.

Linie biznesowe. Koncentracja na rozwiązaniach dla klientów w sytuacji pandemii. 16% udział w wypłaconych subwencjach PFR. Umowy leasingowe z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

 

Bankowość detaliczna III kwartał 2020 r.:

 • 3,95 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);

 • 2,13 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+30% r/r);

 • 2,7 mln (+10% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,8 mln klientów mobilnych (+18% r/r);

 • 32 mln transakcji w bankowości mobilnej w Q3’2020 (+67% vs. Q3’2019);

 • Wzrosty portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe 7% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 5% r/r;

 • 74 oddziały w Nowym Modelu Dystrybucji – łącznie zmodernizowane 133 placówki;

 • Work/Café w Gdańsku – druga multifunkcjonalna placówka;

 • Strefa Santander - wyspa akwizycyjna w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy;

 

MŚP III kwartał 2020 r.:

 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 3% r/r do poziomu 15,1 mld;

 • Wzrost wolumenu depozytów o 49% r/r do poziomu 21,7 mld;

 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela pracującego o 13% do poziomu 5,33 mld;

 • Wzrost sprzedaży terminali POS o 16% r/r (2,1 tys. sprzedanych POS w Q3’2020);

 • Około 24,8 tys. użytkowników eKsięgowości;

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna III kwartał 2020 r.:

 • Dalszy wzrost wartości depozytów terminowych pod wpływem zwiększonej płynności na rynku, wzrost udziału depozytów bieżących spowodowany obniżeniem stóp procentowych;

 • Utrzymujący się relatywnie niski poziom wykorzystania linii kredytowych w III kwartale, widoczny wzrost wykorzystania limitów factoringowych; 

 • Stabilizacja wolumenów transakcyjnych w ujęciu wartościowym, przy wyraźnym wzroście liczby wykonywanych transakcji w niektórych sektorach gospodarki;

 • Silny wzrost sprzedaży produktów kredytowych w III kw., szczególnie w leasingu oraz produktach Trade Finance;

 • wdrożenie CRM opartego o chmurę. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych na świecie systemów - Salesforce CRM.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna III kwartał 2020 r.:

 • 122% wzrost przychodów segmentu r/r związanych z transakcjami na rynkach finansowych; 

 • 67% wzrost przychodów segmentu r/r związanych z emisją i skupem akcji;

 • 45% wzrost przychodów segmentu r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką i płynnością;

 • 32% wzrost przychodów segmentu r/r z doradztwa w fuzjach i przejęciach;

 • Przygotowanie największego w historii debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki

  z branży eCommerce;

 • Praca nad 2 największym w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wezwaniem na spółkę

  z branży telekomunikacyjnej;

 • Udział w konsorcjum banków finansujących jedną z największych farm wiatrowych w Polsce;

 • Udział w refinansowaniu jednej z największych spółek w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Leasing III kwartał 2020 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 3,74mld zł;

 • Wartość portfela leasingowego osiągnęła 10,24mld zł, co oznacza wzrost +10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości; 

 • Wzrost dochodu wyniósł +10% r/r i osiągnął poziom 169,6mln zł;

 • Umowa Operacyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla firm z województwa pomorskiego.

 

Faktoring III kwartał 2020 r.:

 • Obroty wyniosły 21,4 mld zł;

 • Portfel kredytów spadł o -2% r/r i osiągnął poziom 5,2 mld zł;

 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,3%;

 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 23% udziałem w rynku, wzrost +6% r/r;

 • Sprzedaż na koniec 3 kwartału wyniosła 1,14 mld zł;

 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych.

 • rozwój bankowości internetowej Moja Firma. Częścią tej usługi jest eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, klientów Banku. Finansowanie zgłoszonych faktur jest dostępne online i jest prowadzone we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

 

Santander Consumer Bank III kw. 2020 r.:

 • Należności kredytowe netto 16,1 mld zł;

 • Zobowiązania wobec klientów 9,9 mld zł;

 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,6 mld;

 • Zysk netto 265 mln zł.