Polecamy

Wznowienie moratorium pozaustawowego – Bank Pekao S.A. 18 stycznia rozpocznie przyjmowanie wniosków

Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) 2 grudnia reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku - tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców. Wznowienie moratorium jest reakcją EBA na skutki drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich UE. Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia, a rozpatrywane najpóźniej do 31 marca.


Wznowione moratorium zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich przy współpracy zrzeszonych w nim banków w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją wytycznych EBA z 2 grudnia 2020 r. Dotychczasowe moratorium pozaustawowe w rozumieniu wytycznych EBA obowiązywało do 30 września 2020 r.


Instrumenty pomocowe są dostępne dla przedsiębiorców uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, jednocześnie spełniających następujące kryteria:


1) W przypadku mikro i małych przedsiębiorców – opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta nie przekracza 30 dni.


2) W zakresie średnich i dużych przedsiębiorców – posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto, na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.


Na jakich zasadach mogę zawiesić spłatę rat kredytu w Banku Pekao S.A.?


Dzięki wznowieniu moratorium, Bank Pekao S.A. na wniosek klienta może zawiesić spłatę rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych i dokonać prolongaty spłaty. Wspomniane instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytowych zawartych po 13 marca 2020 r. Zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu, a w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres zawieszenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.


Zawieszenie spłat kredytu może wynieść do 3 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego oraz do 6 miesięcy dla klientów, którzy z niego dotychczas nie skorzystali.


Maksymalny okres zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zawsze wynosi do 3 miesięcy.


Klienci mogą składać wnioski, odpowiednio o zawieszenie spłat rat albo prolongatę poprzez infolinię, bankowość elektroniczną, drogą mailową, u swojego Doradcy Klienta, bądź bezpośrednio w oddziale.


Wniosek należy złożyć na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem płatności raty.