Polecamy

Nowo powołani wiceprezesi w Zarządzie Banku Pekao S.A.

14 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, powołała trzech wiceprezesów Zarządu Banku. Zostali nimi Błażej Szczecki i Wojciech Werochowski, dotychczas związani z Bankiem Pekao S.A., oraz Jerzy Kwieciński. Błażej Szczecki i Wojciech Werochowski dołączą do bieżącej, wspólnej kadencji Zarządu Banku z dniem 15 stycznia 2021 r., natomiast Jerzy Kwieciński od 1 lutego 2021 r.


Poniżej znajdują się życiorysy nowo powołanych wiceprezesów Zarządu Banku.


Błażej Szczecki

Błażej Szczecki od 2004 roku jest związany zawodowo z Grupą Pekao. W latach 2018-2021 pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku. W latach 2017-2018 kierował Pionem Transformacji i Usług w Banku zarządzając m.in. IT i Operacjami. W latach 2010-2017 na stanowisku Członka Zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, Operacje, Ubezpieczenia, Obsługę Klienta. Wcześniej (2004 – 2010) pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH. Zanim dołączył do Pekao pracował w firmie doradczej McKinsey we Frankfurcie n/Menem w Niemczech, był pracownikiem naukowym na uniwersytetach we Frankfurcie n/Odrą i w Giessen w Niemczech, zdobył również doświadczenie zawodowe w Dresdner Banku. Od 2017 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Kart. W latach 2017-2020 był również Sekretarzem/Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Financial Services. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, jest także absolwentem wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył również szereg krajowych i zagranicznych szkoleń i programów, m.in. Unifuture we współpracy z Institute for Management Development (IMD) w Lozannie w Szwajcarii.

Wojciech Werochowski

Wojciech Werochowski jest managerem z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, od 3 lat związany z Bankiem Pekao S.A., z Pionem Bankowości Detalicznej. Od grudnia 2017 roku pełnił rolę dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego, gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów, i ich rozwój Przed dołączeniem do Banku Pekao S.A. pracował w PKO Banku Polskim, Banku Citi Handlowy orazBanku BPH, odpowiadając za rozwój i zarządzanie produktami kredytowymi, w tym kredytami hipotecznymi, oraz funkcję CRM. W latach 2000-2008 był związany z General Electric Capital w Polsce, z GE Money Bankiem. Pracował na szeregu stanowisk w obszarach związanych z zarządzaniem produktami, rozwojem nowych modeli biznesowych, strategicznym zarządzaniem ceną i finansami, programami Lean Six Sigma. Posiada dyplom studiów wyższych oraz dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen. Ukończył szkolenia w ramach GE Management Development Institute, w tym Six Sigma Black Belt oraz Advanced Manager Course.

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration (MBA) realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej. W latach 1993–2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce - zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o, gdzie następnie w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategii Spójności 2007-2013. W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 r. został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 r. Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.