Polecamy

PKO BP - Do 9 września można wymieniać hrywny w oddziałach PKO Banku Polskiego

  • 9 września będzie ostatnim dniem wymiany hrywien ukraińskich na polskie złote w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  • Dotychczas w 100 placówkach banku dokonano ponad 98 tys. transakcji wymiany waluty o łącznej wartości 697 mln UAH.

  • Program wymiany hrywien na złote to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego oraz Narodowego Banku Ukrainy z udziałem PKO Banku Polskiego.

Od 25 marca do 9 września pełnoletni obywatele Ukrainy mogą wymieniać hrywny na walutę polską w oddziałach PKO Banku Polskiego. Jedna osoba może wymienić do 10 tys. hrywien – w jednej lub wielu transakcjach w ramach przyznanego limitu. Dotychczas przeprowadzono w sumie ponad 98 tys. takich transakcji w 100 oddziałach banku. Mechanizm wymiany hrywien to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy przy wsparciu PKO Banku Polskiego. Decyzja o zakończeniu skupu hrywien została podjęta w porozumieniu z NBU, ponieważ program spełnił postawione przed nim cele, zapewniając uchodźcom z Ukrainy dostęp do ich własnych środków.

 – Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę PKO Bank Polski angażuje się w pomoc uchodźcom wojennym. W tym czasie skupiliśmy się na konkretnych działaniach: dopasowaliśmy ofertę produktową, stworzyliśmy dodatkowe stanowiska do obsługi obywateli Ukrainy m.in. na PGE Narodowym, zaangażowaliśmy się w pomoc charytatywną i we współpracy z NBP umożliwiliśmy osobom uciekającym przed wojną wymianę przywiezionej gotówki. Jesteśmy bankiem pierwszego wyboru zarówno dla Polaków, jak i obywateli Ukrainy, którzy w ostatnich kilku miesiącach przybyli do naszego kraju. Jestem przekonany, że dzięki atrakcyjnej ofercie i doświadczeniu utrzymamy długofalowe relacje z osobami, które zdecydują się pozostać w Polsce, a poprzez nasz ukraiński Kredobank także z tymi, którzy tam wrócą – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu.

Limit wymiany na osobę wynosi 10 tysięcy hrywien, a przyjmowane są banknoty o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Osoba wymieniająca walutę musi wylegitymować się ukraińskim dowodem osobistym wydanym po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszportem wewnętrznym,  ukraińskim paszportem zagranicznym lub przedstawić dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL i wskazujący na ukraińskie obywatelstwo osoby przedstawiającej ten dokument. Wymiany mogą dokonać osobiście tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Bank nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto.
 
W ramach skupu hrywien od 25 marca skupiono prawie 697 mln UAH w ponad 98 tys. transakcji. Największe zainteresowanie wymianą waluty było w pierwszych dniach od uruchomienia programu. Pod koniec marca dzienna liczba transakcji wyniosła nawet 4,7 tys.
Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO Banku Polskiego. Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, są sprzedawane do Narodowego Banku Polskiego, który odsprzedaje je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. Decyzja o zakończeniu skupu gotówki została podjęta w porozumieniu z Narodowym Bankiem Ukrainy.
 
Od początku wybuchu wojny PKO Bank Polski angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy na wielu płaszczyznach. Przygotowano specjalną ofertę produktową z bezpłatnym przez 12 miesięcy PKO Kontem bez Granic, zniesiono opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do banków w Ukrainie, umożliwiono składanie wniosków Rodzina 500+ w serwisie transakcyjnym. Do 9 czerwca obywatele Ukrainy mogli założyć konto przy 16 stanowiskach na PGE Narodowym tuż po nadaniu numeru PESEL. Od 24 lutego obywatele Ukrainy otworzyli w PKO Banku Polskim 304,8 tys. rachunków, co stanowi 83,6 proc. wszystkich rachunków założonych w banku przez obcokrajowców.
 
PKO Bank Polski błyskawicznie włączył się też w #PomocDlaUkrainy. Jako pierwszy bank w Polsce udostępnił numer konta, na który można wpłacać pieniądze na rzecz uchodźców wojennych. Każdy może dołączyć dokonując wpłat w aplikacji mobilnej IKO lub na konto Fundacji PKO Banku Polskiego 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014 z tytułem przelewu: Wpłata na pomoc dla Ukrainy. Dotąd zebrano ponad 12 mln zł. Do pomocy obywatelom Ukrainy włączyli się też pracownicy banku w całej Polsce i aktywnie pomagają m.in. w transporcie, zbiórkach rzeczowych czy organizacji pobytu.
***

До 9 вересня у відділеннях PKO Bank Polski  можна обміняти гривню

  • 9 вересня буде останнім днем обміну українських гривень на польські злоті у відділеннях PKO Bank Polski.
  • Наразі в 100 відділеннях банку виконано понад 98 тисяч трансакцій обміну валюти на загальну суму 697 млн UAH.
  • Програма обміну гривні на злоті є результатом співпраці Національного банку Польщі та Національного банку України за участі PKO Bank Polski.

Від 25 березня до 9 вересня повнолітні громадяни України можуть обміняти гривні на польську валюту у відділеннях PKO Bank Polski. Одна особа може обміняти до 10 тисяч гривень – однією або кількома операціями в межах наданого ліміту. Наразі загалом здійснено понад 98 тисяч таких трансакцій у 100 відділеннях банку. Механізм обміну гривень є результатом співпраці Національного банку Польщі та Національного банку України за підтримки PKO Bank Polski. Рішення про припинення купівлі гривні було прийняте за погодженням з Національним банком України, оскільки програма досягла поставлених цілей, гарантуючи українським біженцям доступ до їхніх власних коштів.

 

– Від початку російської агресії в Україні PKO Bank Polski бере участь у допомозі воєнним біженцям. Ми зосередилися на конкретній діяльності: скоригували продуктову пропозицію, створили додаткові робочі місця для обслуговування громадян України, у тому числі на Національному стадіоні "PGE Narodowy", займалися благодійністю і у співпраці з Національним банком Польщі давали можливість людям, які тікали від війни, обміняти привезену готівку. Ми є банком першого вибору як для поляків, так і для громадян України, які приїхали до нашої країни протягом останніх кількох місяців. Я переконаний, що завдяки привабливій пропозиції та досвіду ми будемо підтримувати довгострокові стосунки з людьми, які вирішать залишитися в Польщі, а через наш український «Кредобанк» також і з тими, хто повернеться до України – каже Павел Груза, віце-президент правління PKO Bank Polski, який очолює роботу правління.

Ліміт обміну на одну особу становить 10 тисяч гривень, приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень. Особа, яка здійснює обмін валюти, має пред’явити паспорт громадянина України у формі ID-картки, виданий після 2016 року,  закордонний паспорт громадянина України або пред’явити документ, що підтверджує надання номера PESEL та вказує на громадянство України особи, яка пред’являє цей документ. Обмін можуть здійснювати лише особи старше 18 років. Банк не стягує комісії за трансакції та не застосовує валютний спред. Гроші можна отримати як готівкою, так і переказом на рахунок.
У рамах скупівлі гривні від 25 березня було закуплено майже 697 млн грн. в понад 98 тисяч трансакцій. Найбільший інтерес до обміну валюти був у перші дні після запуску програми. Наприкінці березня щоденна кількість трансакцій становила 4,7 тисяч.
Конвертація здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України, який переказується до Національного банку Польщі, а потім до PKO Bank Polski. Усі гривні, придбані PKO Bank Polski, продаються Національному банку Польщі, який перепродає їх Національному банку України. І PKO Bank Polski, і Національний банк Польщі використовують однаковий обмінний курс, що означає, що жоден зі згаданих вище банків не заробляє гроші, обмінюючи гривні в злоті. Рішення про припинення купівлі готівки прийнято за погодженням з Національним банком України.
Від початку війни PKO Bank Polski бере участь у допомозі біженцям з України на багатьох рівнях. Було підготовлено спеціальну продуктову пропозицію з рахунком PKO Konto bez Granic, який на 12 місяців є безкоштовним, скасовано комісію за швидкий переказ до «Кредобанку» та за замовлення закордонного переказу в банки в Україні, з’явилася можливість подавати заявки Rodzina 500+ в сервісі транcакцій. До 9 червня громадяни України мали змогу відкрити рахунок в 16 пунктах на Національному стадіоні "PGE Narodowy" відразу після надання номера PESEL. Від 24 лютого громадяни України відкрили 304,8 тисяч рахунків у PKO Bank Polski, що становить 83,6 % усіх рахунків, відкритих в банку іноземцями.
PKO Bank Polski одразу долучився до програми #PomocDlaUkrainy (Допомога для України). Як перший банк у Польщі, він надав номер рахунку, на який можна переказати кошти біженцям з України. Кожен може долучитися, здійснивши платежі в мобільному додатку IKO або на рахунок Фонду PKO Bank Polski 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014 з назвою переказу: внесок на допомогу Україні. Наразі зібрано понад 12 мільйонів злотих. Працівники банків по всій Польщі також долучилися до допомоги громадянам України й активно допомагають у транспорті, зборі речей, організації перебування тощо.
 
Źródło: PKO BP