Polecamy

PKO Bank Polski współorganizatorem emisji zielonych obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego

·         PKO Bank Polski współorganizował emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

·         Środki z emisji przeznaczane będą na wsparcie inwestycji przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu.

PKO Bank Polski współorganizował emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). Była to pierwsza w historii publiczna emisja tego rodzaju obligacji dedykowana w całości polskim inwestorom. PKO Bank Polski od lat jest współorganizatorem emisji polskich zielonych obligacji rządowych (green bonds). Emisja współorganizowana dla EIB jest zatem kolejnym elementem działań banku ułatwiającym pozyskanie środków na inwestycje przyczyniające się do łagodzenia zmian klimatu.

- Jednym z priorytetów PKO Banku Polskiego są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współorganizacja emisji Climate Awarness Bonds to kolejny krok na „zielonej drodze” PKO Banku Polskiego zmierzającej do osiągnięcia tego celu. Bardzo dziękuje EIB za zaufanie i umożliwienie organizacji tej emisji.

– podkreśla Paweł Sadalski, dyrektor Departamentu Skarbu

Zielona obligacja EIB Climate Awarness Bonds oferuje roczny kupon w wysokości 1% oraz stopę zwrotu dla inwestorów na poziomie 1,028%. Kwota emisji sięgnęła 1,25 mld złotych, a termin zapadalności papieru to luty 2027r.

Działania banku na rzecz ochrony środowiska i klimatu

Ostatnie lata przyniosły głębokie zmiany w zakresie zielonego finansowania. Akcjonariusze i obligatariusze banków, ze względu na obowiązujące ich polityki, zaczęli wyraźnie wymagać dbałości o klimat w ramach działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Takie oczekiwanie ze strony rynku dostrzegamy także w PKO Banku Polskim, który ma wysoką ekspozycję na finansowanie z rynków hurtowych. Inwestorzy na tym rynku są szczególnie wrażliwi na oceny spółek w zakresie ESG. Dlatego już w 2019 r. bank zdecydował sią zaznaczyć te obszary w aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, a następnie podjął konkretne działania, zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działalności grupy na środowisko.

W 2020 r. PKO Bank Polski znacząco ograniczył emisje CO2 generowaną przez jego działalność (spadek o 32 proc.), wdrożył ocenę ryzyk ESG do procesu oceny kredytowej klientów korporacyjnych, zaostrzył polityki kredytowe względem sektorów wysokoemisyjnych oraz szerzej otworzył się na finansowanie OZE. Obecnie pracuje również nad wyznaczeniem mierzalnych celów w obszarze ESG na poszczególne lata, do których osiągnięcia będzie dążyć. Ich prezentacja powinna być możliwa ma przełomie pierwszej i drugiej połowy roku.