Polecamy

KUKE: prognoza upadłości i restrukturyzacji na 2019 rok

Rok 2018 zgodnie z przewidywaniami KUKE – w tym roku możliwy wzrost o 11%

W 2018 roku łącznie ogłoszono 1081 upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw – jest to wynik zgodny z prezentowaną przez KUKE prognozą. Według danych przedstawianych przez KUKE, w 2019 roku łączna liczba upadłości i restrukturyzacji powinna wynieść około 1200 podmiotów, co oznacza wzrost o 11%.

„Ze względu na zmianę otoczenia gospodarczego, w 2019 roku przewidujemy zwyżkę upadłości i restrukturyzacji na poziomie 11%. Bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw będzie miało nadchodzące osłabienie tempa wzrostu gospodarczego Polski. Opublikowane ostatnio słabe dane dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu ubiegłego roku oraz styczniowy spadek wskaźnika PMI poniżej poziomu 50 pkt. wskazują, że tempo wzrostu PKB w 2019 roku może być niższe o 4% r/r. Patrząc na uwarunkowania międzynarodowe, polskie przedsiębiorstwa z pewnością odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, co będzie szczególnie istotne dla branż nastawionych na eksport, takich jak przemysł samochodowy czy meblarski. Wyjątkowo niepokojące są dane z rynku niemieckiego – pierwszego partnera eksportowego Polski oraz niewiadoma dotycząca ostatecznej formy brexitu. Warto również zwrócić uwagę na rosnące ryzyka wewnętrzne związane ze spadkiem rentowności krajowych przedsiębiorstw, szczególnie tych o małej i średniej wielkości. Wzrost wynagrodzeń pracowników – choć korzystny z punktu widzenia popytu krajowego – stawia modele biznesowe tych podmiotów pod presją, co w przypadku niektórych z nich może oznaczać problemy z wypłacalnością. Najbardziej narażonymi na ten rodzaj ryzyka pozostaną w 2019 roku branża budowlana i transportowa. Pozytywnie na gospodarkę będzie oddziaływać zapowiadane przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymanie podstawowych stóp procentowych, a co za tym idzie zachowanie kosztów finansowania w złotych polskich na niezmienionym poziomie oraz podwyższony poziom inwestycji przedsiębiorstw ze względu na aktualnie wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych. Podsumowując, rok 2019  nie powinien przynieść drastycznego pogorszenia się sytuacji gospodarczej, jednakże osłabienie tempa wzrostu oraz pojawiające się w działalności gospodarczej ryzyka, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, będą wpływały na konieczność podejmowania przez polskich przedsiębiorców odpowiednich środków zaradczych” – mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE S.A.

KUKE: prognoza upadłości i restrukturyzacji na 2019 rokW 2018 roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w:

  • farmacji i lekach (0,99% wobec 0,00%),
  • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię i gaz (1,33% wobec 0,67%),
  • produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych (1,24% wobec 0,63%),
  • górnictwie i wydobywania kamienia i piasku (1,77% wobec 0,96%).

Sądy gospodarcze w grudniu 2018 roku ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw, czyli o 5,9% więcej niż w listopadzie oraz o 14,9% więcej niż w grudniu 2017 roku.[1] W grudniu 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie podkarpackim (1,80%), natomiast najniższe w województwie lubuskim (0,72%). Natomiast w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych w grudniu zanotowano zakończenie działalności przez 20 osób, czyli o 4,8% mniej niż w grudniu 2017 r. (21 bankructw).

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyne KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Więcej na: www.kuke.com.pl

 

[1] Według danych Monitora Sądowego i Gospodarczego