Polecamy

Rusza druga edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą już składać wnioski o dofinansowanie w drugim naborze Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski samorządy mogą składać w Aplikacji Polski Ład. Nabór potrwa do 16 sierpnia 2023 roku.

Wysokość wsparcia z programu wynosi nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Oznacza to, że wkład własny samorządu wynosi minimum 2 proc.
W programie można wnioskować o dofinansowanie wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:
  • Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  • Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w trzech limitach dofinansowania:
  • do 150 000 złotych
  • do 500 000 złotych
  • do 3 500 000 złotych
JST mogą składać wnioski w aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu, przekaże raport do działającej przy przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Komisji ds. wsparcia Programu. Komisja przeanalizuje wnioski i przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania.
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej BGK.
 
Źródło: BGK