Polecamy

Santander - wyniki za I półrocze 2021

W I półroczu 2021 roku zysk przed opodatkowaniem Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska wyniósł 792 mln zł i zmniejszył się o 11% r/r, a zysk należny akcjonariuszom banku wyniósł  374 mln zł i był niższy o 21% r/r. Porównywalny zysk należny akcjonariuszom zwiększył się o 8,7%

- Zachowujemy ostrożny optymizm, ale biznes wraca na właściwe tory – widać to zarówno w wynikach sprzedaży, jak i  w danych makro. Dochody netto z tytułu prowizji rosną w większości linii produktowych – najwięcej z kart debetowych, usług maklerskich, obsługi rachunków i obrotu pieniężnego. Systematycznie zwiększają się należności leasingowe, sprzedaż kredytów hipotecznych i dla MŚP.

- Cieszy nas rosnąca liczba klientów korzystających z kanałów cyfrowych – o 18% zwiększyła się liczba użytkowników mobile, o prawie 50% wzrosła liczba transakcji w bankowości mobilnej. Wprowadzamy coraz więcej usług i funkcji dostępnych zdalnie, pracujemy nad zwiększaniem użyteczności w tym kanale – udostępniliśmy integrację z rachunkiem maklerskim, konta na zdjęcie oraz biometrię w mobilnej autoryzacji.

Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki w 1 poł. 2021 roku:

 • Dochody ogółem – w  I półroczu 2021 roku wyniosły 4,4 mld zł, i zwiększyły się o 1,5% w porównaniu
  z analogicznym okresem ubiegłego roku.

 • Wynik z tytułu odsetek w  I poł. 2021 roku wyniósł 2,79 mld zł i zmniejszył się o 9,9% r/r, głównie pod wpływem obniżki stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa.

 • Wynik z tytułu prowizji w 1 poł. 2021 roku wyniósł 1,2 mld zł i wzrósł o 17,6% r/r.

 • Koszty operacyjne ogółem w  I półroczu 2021 roku wyniosły 2,71 mld zł i zwiększyły się o 21,7% r/r.
  Koszty pracownicze zwiększyły się o 2,8% r/r (w 2Q 2020 roku rozwiązano rezerwy na premie), ale w ujęciu kw./kw. były niższe o 1,2%. Koszty administracyjne w 1 poł. 2021 roku spadły o 12% r/r, a po wyłączeniu kosztów regulacyjnych wzrosły o 1%. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 239% r/r za sprawą rezerw na zobowiązania sporne i ryzyko prawne.

 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 poł. 2021 roku wyniosły łącznie 655 mln zł, z czego 301 mln zł to podatek bankowy, a 354 mln podatek dochodowy.

 • W poł. 2021 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 627 mln zł wobec 947 mln zł w 2020 r i spadło r/r o 34%.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie 21,16%
(18,89% na 30 czerwca 2020 r.) oraz Tier1 na poziomie 19,14% (16,94% na 30 czerwca 2020 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 czerwca 2021 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148,4 mld zł i  w porównaniu
z końcem 2020 r. nie zmieniły się – należności od klientów indywidualnych wyniosły 81 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 57 mld zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 1% w stosunku do końca 2020 r. i wyniosły 173 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 2,6% do poziomu 101 mld zł, a biznesowe spadły o 1,2% do 72 mld zł.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 18,8 mld zł i wzrosła o 44% w ciągu roku, a  w skali kwartału wzrost wyniósł 5%.

Linie biznesowe

O 16% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, zwiększa się udział sprzedaży kredytu gotówkowego przez kanały zdalne - wynosi 44% (29% przed rokiem). Jednoosobowym działalnościom gospodarczym zaoferowano Leasing24 w bankowości internetowej - zdalne mikrofinansowanie do 20 tys. zł. W aplikacji dla msp dostępny jest kredyt firmowy. Duże firmy korzystają z nowych funkcji w iBiznes24.

 

Bankowość detaliczna I półrocze 2021 r.:

 • 4,03 mln kont osobistych w złotych (+4% r/r);

 • 2,33 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+16% r/r);

 • 2,5 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,9 mln klientów mobilnych (+18% r/r);

 • 73,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I półroczu 2021 r. +50% I półrocze 2020;

 • Zmiany portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe -1% r/r; kredyty hipoteczne w złotych +5% r/r;

 • 91 oddziałów w Nowym Modelu Dystrybucji - łącznie zmodernizowanych 158 placówek.

 

MŚP I półrocze 2021 r.:

 • 322 tys. (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 143 tys. klientów mobilnych (+15% r/r);

 • 6,1 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I półroczu 2021 r. +59% I półrocze 2020;

 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 7% r/r do poziomu 15,9 mld zł;

 • Wzrost wolumenu depozytów o 12% r/r do poziomu 22,9 mld zł;

 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 15% do poziomu 6,2 mld zł;

 • 7 e-usług: eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eZdrowie i eLeasing. 

 

Digital detal + MŚP

 • 2,8 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2 mln klientów mobilnych (+18% r/r);

 • 79,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I półroczu 2021 r. +50% I półrocze 2020.

 

Biuro Maklerskie I półrocze 2021 r.:

 • 30,6 tys. aktywnych klientów digital (+12% r/r), w tym
  6,6 tys. klientów mobilnych (+30% r/r);

 • 38% wzrost przychodów r/r z transakcji mobilnych ;

 • 72% wzrost przychodu r/r w  I półroczu 2021 r. z produktów dla klientów Wealth Management.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna I półrocze 2021 r.:

 • 15% wzrost akwizycji nowych klientów;

 • 40% wzrost dochodów FX na platformie eFX;

 • 42% wzrostu wykorzystania limitów trade finance;

 • 38% wzrost sprzedaży limitów kredytowych.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna I półrocze 2021 r.:

 • 133% wzrost przychodów z usług doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć;

 • 97% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym;

 • 39% wzrostu przychodów z finansowania strukturalnego i projektowego;

 • 32% wzrost przychodów z finansowania handlu;

 • pośrednictwo w wezwaniu na sprzedaż akcji wiodącego podmiotu na rynku energii odnawialnej w Polsce oraz podmiotu z sektora rolno-spożywczego;

 • doradztwo sprzedającemu w transakcjach z sektora infrastruktury telekomunikacyjnej, deweloperskiego oraz energii odnawialnej;

 • rola doradcy kupującego w transakcji zakupu spółki z sektora rolno-spożywczego;

 • kontynuacja zaangażowania w zieloną transformację.

 

Leasing I półrocze 2021 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 3,34mld zł + 47% r/r; 

 • Wartość portfela leasingowego 10,8mld zł, wzrost +5% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;

 • Wzrost dochodu +14% r/r do 127 mln zł;

 

Faktoring I półrocze 2021 r.:

 • Obroty wyniosły 16,83 mld zł;

 • Portfel kredytów wzrósł o 27% r/r do 6,8 mld zł;

 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;

 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 25% udziałem w rynku, wzrost +31% r/r;

 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider  pod względem wartości uruchomionych gwarancji

 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG);

 

Santander Consumer Bank I półrocze 2021 r.:

 • Należności kredytowe netto 15 mld zł;

 • Zobowiązania wobec klientów 8,7 mld zł;

 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 19,3 mld zł;

 • Zysk netto 80 mln zł.

 

Autor: Santander Bank Polska