Polecamy

BNP Paribas - wyniki po 2 kwartałach 2021

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w II kw. tego roku realizuje wzrosty sprzedaży produktów i usług bankowych, efektywnie wykorzystując oznaki rynkowego ożywienia. Liczba Klientów banku po raz pierwszy w historii przekroczyła 4 mln. W okresie od kwietnia do czerwca br. Grupa wypracowała 132 mln zł zysku netto, zaś w całym pierwszym półroczu 296 mln zł.

– Potrafimy wykorzystywać szanse, jakie niesie rynkowe ożywienie, czego dowodem jest kontynuacja bardzo dobrych wyników sprzedaży w obszarze detalicznym oraz powrót do wzrostu wolumenów kredytowych w bankowości korporacyjnej. Osiągnęliśmy kwartalny wzrost dochodów odsetkowych i prowizyjnych przy utrzymaniu kosztów na stabilnym poziomie i dobrej jakości portfela kredytowego. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje to związane z portfelem kredytów frankowych, którego wpływ na wyniki banku jest wyraźniejszy niż w poprzednich kwartałach. Nadal intensywnie pracujemy nad dalszą transformacją banku i dostosowaniem do nowej cyfrowej rzeczywistości. Bardzo ważnym elementem naszej aktywności biznesowej w skali całego banku jest rozwój zrównoważonego finansowania i pozytywna bankowość – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe – II kw. 2021 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: wzrost o +12,2% r/r (+3,4% k/k)

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: spadek o -1,5% r/r (+3,8 k/k)

 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1 756,4 mln zł, wzrost o +17,9% r/r (+22,2% k/k)

 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 966,3 mln zł, wzrost o +121,2% r/r (+25,2% k/k)

 • Na koniec czerwca 2021 r. liczba użytkowników korzystających z kanałów zdalnych wyniosła 1,4 mln, zaplikacji mobilnej GOmobile korzystało 784 tys. (+46,3% r/r, +7,8% k/k)

Kluczowe informacje finansowe – II kw. 2021 r.:

 • Suma bilansowa: 124,0 mld zł, +4,5% r/r (+1,6% k/k)

 • Kredyty Klientów brutto: 83,1 mld zł, +4,0% r/r (+3,6 % k/k)

 • Depozyty Klientów: 95,8 mld zł, +2,2% r/r (+1,4% k/k)

 • Wynik z działalności bankowej: 1 150,0 mln zł, -3,3% r/r (-0,1% k/k)

  • Wynik odsetkowy: 758,6 mln zł; -0,6% r/r (+3,5% k/k)

  • Wynik prowizyjny: 249,8 mln zł; +24,7% r/r (+1,0% k/k)

  • Wynik na działalności handlowej: 173,8 mln zł; -8,4% r/r (+9,9% k/k)

 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 574,5 mln zł, +0,6% r/r (-13,6% k/k)

 • Koszty ryzyka kredytowego: kwartalnie 36 pb wobec 103 pb rok wcześniej, narastająco: 33 pb wobec 104 pb rok wcześniej, potwierdzające dobrą jakość portfela kredytowego

 • Rentowność: ROE 4,9% (-1,0 pp r/r), C/I 53,9% (-0,7 pp r/r)

 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 83,3% (2,2 pp r/r)

 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 13,28%

W II kw. 2021 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 132 mln zł (‑19,5% k/k, -39,8% r/r). W całym pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 296 mln zł (-11,4% r/r). Różnice wynikają z efektu bazy – pozytywne zdarzenia jednorazowe podniosły wynik II kw. 2020 r. o ok. 45 mln zł. Z drugiej strony w II kwartale bieżącego roku wynik został obciążony wyższymi niż w poprzednich kwartałach kosztami rezerw na kredyty frankowe. Rezerwa zawiązana na roszczenia z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF w II kw. 2021 r. wyniosła 187,1 mln zł.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska odnotowała wzrost wyniku z tytułu odsetek do 759 mln zł (+3,5% k/k), jak również wyniku z tytułu opłat i prowizji do 250 mln zł (+1,0% k/k) w porównaniu z I kw. Wyższy był także wynik z działalności handlowej, który osiągnął poziom 174 mln zł (+9,9% k/k). Bank wykorzystał ożywienie rynkowe w II kw. br., co jest widoczne w kontynuacji wzrostów sprzedaży wszystkich kluczowych produktów bankowości detalicznej oraz w odbiciu trendu i wzroście wolumenów sprzedaży kredytów dla Klientów korporacyjnych.

Bank osiągał kwartalne wzrosty wartości portfela kredytów zarówno w segmencie Klientów indywidualnych (+3,4% k/k, +12,2% r/r), jak i instytucjonalnych (+3,8% k/k, -1,5 r/r). Odnotował wyższe wolumeny sprzedaży kredytów hipotecznych (+22,2% k/k, +17,9% r/r) oraz pożyczek gotówkowych (+25% k/k, +121% r/r). Pozytywnym sygnałem jest zwiększająca się aktywność Klientów biznesowych, która przełożyła się na przyspieszenie wzrostu wartości portfela kredytów udzielonych przedsiębiorstwom (+4,8% k/k i -0,9% r/r).

W II kw. nastąpił dalszy wzrost poziomu depozytów Klientów instytucjonalnych (+3,6% k/k, +2,8% r/r) i niewielki spadek w obszarze depozytów Klientów indywidualnych (-1,1% k/k, +1,5% r/r). Łączne saldo depozytów zwiększyło się o 1,4% w ujęciu kwartalnym i 2,2% w ujęciu rocznym. Grupa utrzymała również pozytywny trend wzrostu wolumenu produktów inwestycyjnych (+6,2% k/k, +54,5% r/r), jak również wartości aktywów w zarządzaniu (+6,2% k/k, +60,7% r/r) oraz poprawą wyniku prowizyjnego.

W II kw. koszty działania i amortyzacji były niższe o 13,6% wobec I kw. tego roku (-0,1% bez uwzględnienia kosztów BFG), a w ujęciu rok do roku wzrosły zaledwie o 0,6% (+2,2% bez uwzględnienia kosztów BFG).

Koszty ryzyka w II kw. wyniosły 71 mln zł i były o 64,5% niższe niż rok wcześniej oraz 18,1% wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Potwierdza to jakość portfela kredytowego. Zauważalna jest także dobra płynność finansowa Klientów. W całym pierwszym półroczu koszty ryzyka wyniosły 33 pb i były o 71 pb niższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Spadek ten był głównie efektem niższych rezerw kredytowych na poczet ryzyka związanego z wpływem pandemii na sytuację finansową Klientów. Udział kredytów mieszkaniowych CHF w całym portfelu kredytowym banku spadł do 5,3% na koniec czerwca br. Wpływ rezerw na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych CHF na wyniki pierwszego półrocza 2021 r. wyniósł 259 mln zł. Łączna wartość rezerw z tego tytułu według stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła 458,7 mln zł, co oznacza poziom pokrycia wartości dochodzonych roszczeń na poziomie 90,5%.

Grupa utrzymuje bezpieczną pozycję kapitałową ze wskaźnikami powyżej minimalnych wymagań regulacyjnych. Współczynnik Tier 1 wyniósł 13,28% na koniec czerwca 2021 r.

Zrównoważone finansowanie i pozytywna bankowość

Bank konsekwentnie wzmacnia pozycję bankowego lidera w obszarze ESG oraz buduje tożsamość marki w oparciu o zaangażowanie społeczne i środowiskowe, systematycznie rozszerzając ofertę produktów i usług wspierających zrównoważony rozwój.

W pierwszym półroczu 2021 r. wartość „zielonego finansowania” udzielonego przez bank wyniosła 842 mln zł (+71% r/r), z czego 669 mln zł to finansowanie udzielone w samym II kw. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku bank sfinansował ponad 6,8 tys. instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów, tj. o 54% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Liczba kredytów na zieloną zmianę, udzielonych Klientom indywidualnym sięgnęła 13,6 tys. Równocześnie bank kontynuował finansowanie dużych inwestycji związanych z OZE (finansowanie udzielone na rzecz m.in. Eques Fotovoltaica 2 FIZ, Qair Polska, Aberdeen Standard Investments).

Jednocześnie Bank pomaga Klientom w zwiększaniu świadomości dotyczącej wpływu ich działalności na środowisko naturalne. W II kw. użytkownicy portalu agronomist.pl uzyskali dostęp do kalkulatora AgroEmisja. To pierwsze dostępne w języku polskim rozwiązanie pozwalające rolnikom szacować wielkość emisji gazów cieplarnianych.

Dalsza digitalizacja

Priorytetem Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska jest dalsza digitalizacja dostępu do produktów i usług bankowych. Ze zdalnych kanałów dostępu korzysta już 1,4 mln Klientów banku. Na koniec II kw. z aplikacji GOmobile korzystało 784 tys. użytkowników (+8% k/k). Wzrosła również liczba transakcji mobilnych (9,9 mln, +12% k/k), transakcji BLIK (3,9 mln, +14% k/k) oraz tokenów w cyfrowych portfelach (288 tys., +11% k/k). Rosnącą popularnością cieszy się również autoryzowanie dokumentów podpisem elektronicznym Autenti (ok. 173 tys. sygnowanych dokumentów w II kw., +13% k/k). Dzięki polityce paperless w pierwszej połowie 2021 r. bank ograniczył emisję dwutlenku węgla o 3,2 tony oraz zużycie wody o 87 m3.

Na koniec czerwca 2021 r. BNP Paribas Bank Polska obsługiwał ponad 4 mln Klientów. Miał 446 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, z czego w 131 placówkach obsługa gotówkowa była realizowana wyłącznie w urządzeniach samoobsługowych. 61 oddziałów banku posiadało certyfikat „Obiekt bez barier” potwierdzający, że są one przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

I poł. 2021

I poł. 2020

zmiana r/r

II kw. 2021

II kw. 2020

zmiana r/r

I kw. 2021

Wynik z tytułu odsetek

1 491 728

1 573 773

(5,2%)

758 598

763 281

(0,6%)

733 130

Wynik z tytułu opłat i prowizji

497 130

407 059

22,1%

249 844

200 299

24,7%

247 286

Wynik z działalności bankowej

2 301 336

2 398 894

(4,1%)

1 150 008

1 189 612

(3,3%)

1 151 328

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(1 239 697)

(1 309 979)

(5,4%)

(574 524)

(570 841)

0,6%

(665 173)

Odpisy netto
z tytułu utraty wartości

(131 014)

(398 233)

(67,1%)

(70 946)

(199 912)

(64,5%)

(60 068)

Wynik
na działalności operacyjnej

671 648

664 120

1,1%

317 419

403 626

(21,4%)

354 229

Zysk netto

295 943

334 127

(11,4%)

131 957

219 046

(39,8%)

163 986

          przypadający na jedną akcję w zł

2,01

2,27

(11,5%)

0,89

1,49

(39,8%)

 1,11

 

 

Bilans

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

30.06.2020

Aktywa razem

124 022 771

 122 095 011

119 577 288

118 707 148

Kredyty łącznie (brutto)

83 134 820

80 225 385

78 999 754

79 943 320

Zobowiązania wobec Klientów

95 971 665

 94 687 974

90 051 004

93 742 118

Kapitał własny razem

12 158 148

 12 104 532

12 030 527

11 560 600

 

Adekwatność kapitałowa

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

30.06.2020

Łączny współczynnik kapitałowy

18,08%

18,81% 

18,65%

15,21%

Współczynnik kapitału
Tier 1

13,28%

13,79%

13,55%

12,90%

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska 1H2021

Źródło: BNP Paribas