Polecamy

BGK - strategia na lata 2021 - 2025

  • Bank Gospodarstwa Krajowego chce być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  • Polski bank rozwoju określił 3 zewnętrzne filary strategiczne: zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpracę i biznes międzynarodowy oraz 2 wewnętrzne: transformację cyfrową i procesową oraz efektywny model zarządzania.

  • BGK zakłada, że będzie zwiększał​ zaangażowanie w finansowanie gospodarki o niemal 10% średniorocznie.

"Nasza nowa strategia jest efektem wnikliwej analizy zmian społecznych, a także gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie" wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.  "Bank, którym kieruję, nie pozostaje obojętny na te zmiany, w tym także na wyzwania klimatyczne" podkreśla prezes.

Strategia biznesowa określa ambicje i cele banku na najbliższe pięć lat. BGK nadal będzie realizował swoją misję, określoną przez twórców banku blisko sto lat temu, istotnie ją jednak korygując i stawiając teraz na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Zrównoważony, czyli zapewniający kolejnym pokoleniom lepsze warunki życia i możliwość dalszego rozwoju. Dodatkowo bank wskazuje na drugi element swojej misji – rozwój społeczny.
"Bez budowania kapitału społecznego, inspirowania i aktywizowania lokalnych społeczności, wspierania kapitału intelektualnego, promowania zdrowego stylu życia przez sport czy zachowania pro-ekologiczne nie da się rozwijać gospodarki. Społeczeństwo i gospodarka działają jak naczynia połączone" dodaje prezes Daszyńska-Muzyczka.
Bank podkreśla w strategii swoją rolę jako banku rozwoju, który reaguje na zmianę czynników makroekonomicznych. Obejmują one tempo realnego wzrostu PKB, emisyjność gospodarki, relację przeciętnych dochodów z PIT na głowę mieszkańca w gminach najbiedniejszego województwa do przeciętnej w kraju i skumulowaną wartość wypłat środków UE z perspektywy 2021-27, przechodzących przez BGK.
"Chcemy inspirować i tworzyć rozwiązania, które połączą sektor prywatny, publiczny i finansowy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju" konkluduje rolę banku rozwoju prezes BGK.

Filary strategii BGK

BGK do 2025 roku chce stać się liderem w tworzeniu i realizowaniu programów, które wzmacniają stabilną i konkurencyjną gospodarkę, wspieraną przez silny kapitał społeczny.
W filarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju zamierza między innymi wypracować rozwiązania zrównoważonego finansowania, a także oceniać potencjalne finansowania pod kątem ESG, dostosowując w tym celu politykę ryzyka. Bank planuje pozyskać rating ESG na poziomie 5 decyla wśród banków europejskich. Jedną z najnowszych inicjatyw zrównoważonego rozwoju jest projekt 3W – woda, wodór, węgiel. Ma on łączyć i wspierać świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, wykorzystujących na przykład innowacyjne technologie węglowe.
Filarem, który na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z sektorem finansowym, ale jest bardzo istotny w wypełnianiu misji banku rozwoju, jest budowanie zaangażowania społecznego.
Bank definiuje kapitał społeczny jako warunek współpracy opartej na zaufaniu i punkt wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.
"W Polsce mamy wciąż bardzo niski poziom zaufania społecznego. Jest on ponad dwu, a nawet trzykrotnie niższy w stosunku do średniej Unii Europejskiej. To skutkuje zmniejszoną liczbą inicjatyw i mniejszym zainteresowaniem choćby przedsiębiorczością" ocenia prezes BGK.
Filar współpraca i biznes międzynarodowy zakłada natomiast zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz podniesienie poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Bank opracuje program kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo chce budować świadomość atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju o wysokim kapitale intelektualnym.
Realizację celów strategii wzmocnią transformacja cyfrowa i procesowa oraz model zarządzania, oparty na macierzowej strukturze i wartościach – otwartości, zespołowości i odpowiedzialności.

Realizacja strategii przez programy modelu biznesowego

Realizację strategii będzie wspierał model biznesowy. BGK wskazał w nim 8 programów, poprzez które chce odpowiadać na potrzeby i wyzwania rynkowe.
"Lista programów nie jest listą zamkniętą. W zależności od potrzeb społeczno-gospodarczych będziemy ją z czasem modyfikować. W każdym z programów myślimy o rozwiązaniach innowacyjnych, a także zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju" wyjaśnia prezes Daszyńska-Muzyczka.
Programy te obejmują takie obszary jak: rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, energetykę, mieszkalnictwo, spójność terytorialną i społeczną, ochronę zdrowia i finanse publiczne.

Wymiar finansowy

Banki rozwoju nie koncentrują się na maksymalizacji zysku, lecz na efektywnym wsparciu gospodarki. Niemniej BGK pokazał najważniejsze, jego zdaniem, wskaźniki i dane finansowe.
Władze banku zakładają, że suma bilansowa zmniejszy się ze 160 mld zł na koniec 2020 r. do ok. 144 mld zł na koniec 2025 r. (CAGR -2%). Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich 4 latach (między 2016 a 2020 r.) urosła prawie 2,5-krotnie. Jednocześnie zwiększyć ma się wartość udzielonych kredytów brutto: z niemal 46 mld zł na koniec ubiegłego roku do 60,5 mld zł (CAGR +5,7%). Wzrośnie także zaangażowanie w finansowanie gospodarki do ponad 460 mld zł (CAGR +9,8%).
Przy szybkim rozwoju i skali działania, wskaźnik C/I nie przekroczy 50% (wartość uśredniona w czasie obowiązywania strategii). Współczynnik wypłacalności pozostanie na bezpiecznym poziomie powyżej 13,5%.
 

Prezentacja

 

Źródło: BGK