Polecamy

Pekao - pożyczki płynnościowe POIR dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

Bank Pekao S.A. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzieli firmom z sektora MŚP z województwa mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym umożliwiających odbudowę działalności po pandemii. Budżet programu dla województwa mazowieckiego wyniesie 25 mln PLN.

Nabór wniosków o pożyczki płynnościowe POIR w Banku Pekao rozpocznie się
16 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 i prowadzony będzie za pośrednictwem dedykowanych skrzynek mailowych.

O pożyczkę ubiegać się mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy rozpoczęli działalność nie później niż w 2019 r. i prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego, a wskutek pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Pożyczka objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Oznacza to, że przedsiębiorca spłaca jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek i ponoszenia innych opłat (typu prowizja przygotowawcza itp.). Maksymalna, łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć 15 mln zł, zaś maksymalny okres spłaty nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty.

Pożyczka płynnościowa POIR ma na celu utrzymanie bieżącej działalności pożyczkobiorcy i zapewnienie jego płynności finansowej, obejmując szeroki zakres kosztów kwalifikowanych. Mówiąc wprost, pożyczkę można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publicznoprawnych pożyczkobiorcy, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty itp. W grę wchodzą również inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy, jak choćby bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing, nie pochodzą z innych funduszy, programów lub środków oraz instrumentów Unii Europejskiej, czy źródeł pomocy krajowej.

- Światowa pandemia zmieniła nie tylko plany inwestycyjne przedsiębiorców, ale także - w niektórych przypadkach zmusiła firmy do walki o przetrwanie na rozchwianym i niestabilnym rynku. W wielu firmach nastąpił wyraźny spadek przychodów, w niektórych branżach przekraczający 50 procent. Wydłużały się również terminy spłaty zobowiązań jednych podmiotów gospodarczych wobec innych, co w wielu przypadkach powodowało ich problemy z utrzymaniem płynności. W obliczu kolejnej fali COVID-19, którą obserwujemy w ostatnich tygodniach, pożyczki płynnościowe POIR oferowane za pośrednictwem Banku Pekao, są istotnym wsparciem, które realnie wpłynie na kondycję firm - beneficjentów programu – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem dla pożyczek jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. Pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł wymagają dodatkowego zabezpieczenia ze strony pożyczkobiorcy.

Więcej informacji na temat programu dla województwa mazowieckiego, w tym informacje na temat niezbędnych dokumentów, zostanie opublikowanych na stronie: https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/bankowosc-elektroniczna/pozyczki-plynnosciowe-poir-mazowieckie.html

Źródło: Pekao