Polecamy

PKO BP - wyniki za 2021 rok

  • Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 2021 r. wyniósł blisko 5 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed pandemią. 

  • Grupa zwiększyła skalę działania. Jej aktywa w 2021 roku wzrosły o 10,9 proc. i na koniec roku wynosiły 418 mld zł. 

  • Spółka, pomimo presji inflacyjnej, utrzymała efektywność kosztową z wskaźnikiem C/I na poziomie 40,6 proc. i poprawiła rentowność mierzoną zwrotem z kapitału (ROE), która wzrosła do 12,1 proc.

  • Solidna nadwyżka kapitałowa banku, wysoka dochodowość oraz sprawnie przebiegający proces zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych stwarzają warunki do powrotu do wypłaty dywidendy.
     

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała rekordowe zyski. Zysk netto w 2021 roku wyniósł 4,9 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed pandemią. Dynamiczny wzrost finansowania klientów spowodował, że aktywa Grupy PKO BP wzrosły do 418 mld zł. Bank zwiększył rentowność mierzoną zwrotem z kapitału (ROE) do 12,1 proc., dzięki wzrostowi dochodów i utrzymaniu kontroli kosztów, co pozwoliło na poprawę wskaźnika C/I do 40,6 proc. Nastąpiła także dalsza poprawa kosztu ryzyka do poziomu 55 pb. PKO Bank Polski kontynuuje realizację strategii cyfryzacji i buduje długoterminowe relacje z klientami w oparciu o omnikanałowy model obsługi. Udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi 78 proc., a IKO w czwartym kwartale 2021 roku było aktywne już na 6,1 mln urządzeń. Bank w dalszym ciągu wspiera także Polskę i Polaków w walce z pandemią.

 

- Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w pełni wykorzystała dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce. W 2021 roku wypracowała blisko 5 mld zł zysku netto, a jej aktywa wzrosły do 418 mld zł. Jesteśmy pierwszym w historii Polski bankiem, którego suma bilansowa przekroczyła 100 miliardów USD, a zysk 1,2 miliarda USD - powiedziała Iwona Duda, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Solidny wzrost gospodarczy będzie wspierał działalność banku także w 2022 roku. Zgodnie z prognozami ekonomistów PKO Banku Polskiego, po okresie szybkiego wzrostu widocznego w 2021 r., gospodarka wciąż będzie rozwijała się w szybkim, przekraczającym 4 proc. tempie. Stopa bezrobocia wg metodologii BAEL pozostanie na poziomie poniżej 3 proc., a stopa referencyjna NBP wzrośnie do 4,25 proc. Taki scenariusz gospodarczy będzie stwarzał korzystne warunki dla rozwoju polskich rodzin i przedsiębiorstw, wspierając tym samym wzrost i dochody banku.

Rekordowy zysk

Zysk osiągnięty przez PKO Bank Polski jest najwyższy tak w ponad 100-letniej historii spółki jak i w historii sektora bankowego w Polsce. Do jego osiągnięcia przyczynił się solidny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który wyniósł 15,2 mld zł i był o 3,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wysoki wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji, który wzrósł o 13 proc. r/r i wyniósł 4,4 mld zł, z nawiązką skompensował presję na wynik odsetkowy, będącą efektem obniżeniem stóp procentowych w 2020 roku. Dzięki silnej dyscyplinie wydatkowej, koszty działania banku zwiększyły się o 3,2 proc, poniżej dynamiki dochodów. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) dla Grupy osiągnął 40,6 proc., co oznacza realizację celu Strategii na lata 2020-2022.

Aktywa powyżej 400 mld zł

Aktywa grupy wzrosły do 418 mld zł dzięki wzrostowi finansowania klientów, które wyniosło 248 mld zł i było około 5 proc. wyższe niż rok wcześniej. 2021 rok minął pod znakiem dynamicznych wzrostów nowej sprzedaży kredytów detalicznych, a w drugiej połowie roku – także kredytów korporacyjnych. W dalszym ciągu wzrastały depozyty klientów. Ich suma na koniec roku wyniosła 322 mld zł i była o 14,1 proc. wyższa niż na koniec 2020 r. Wzrostowi skali działalności PKO Banku Polskiego towarzyszy odpowiedzialne podejście do zarządzania ryzykiem. Koszt ryzyka wyniósł 55 pb., udział kredytów w etapie trzecim zmniejszył się do poniżej 4 proc.
 

- PKO Bank Polski kontynuuje wspieranie przedsiębiorców, którzy korzystają z jego usług. Pogłębia także relacje z klientami, co przekłada się na bardzo dobre wyniki biznesowe. Spółka z rocznym wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe zapisane w Strategii 2020-2022 i rozpoczęła już prace nad wyznaczeniem kolejnych kierunków rozwoju. Nasza nowa strategia będzie musiała trafnie odpowiadać na zmiany w otoczeniu, jakie zaszły w ostatnich latach takie jak m.in. zmiany demograficzne, szybsza cyfryzacja, wzrost znaczenia ESG, podwyżki stóp procentowych czy też zmianę sytuacji geopolitycznej - powiedziała Iwona Duda, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Wysoka dochodowość i silna baza kapitałowa

Doskonałe wyniki przełożyły się na wysoką rentowność Grupy. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 12,1 proc. i był o 2,1 p.p. wyższy niż przed pandemią. Bank utrzymuje bardzo silną bazę kapitałową, a łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosi 18,23 proc. i jest o około 6,5 pkt. procentowych wyższy niż wymogi regulacyjne. Wysoką siłę kapitałową banku potwierdziły ogłoszone w lipcu 2021 r. wyniki europejskich stress testów, które po raz kolejny pokazały, że PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na zawirowania gospodarcze banków w Europie.
 

- Solidna nadwyżka kapitałowa banku, wysoka dochodowość oraz sprawnie przebiegający proces zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych stwarzają warunki do powrotu do wypłaty dywidendy. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zarekomendowały wypłatę w tej formie 2,3 mld zł z zysku za 2021 r. - powiedziała Iwona Duda, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Wspieramy Polskę i Polaków w walce z pandemią

PKO Bank Polski wspiera Polskę i Polaków w walce z pandemią. Od początku zaangażował się w walkę z jej skutkami i wspierał w tym społeczności lokalne oraz działania organizowane na poziomie ogólnokrajowym. Spółka przekazała dotychczas na ten cel na rzecz placówek medycznych i organizacji pomocowych darowizny o łącznej wartości około 26 mln zł. Bank aktywnie włączył się też w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Na początku pandemii wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. Spółka jest liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej PFR oraz włączyła się w dystrybucję pomocy dla firm udzielanej przez BGK. W 2021 r. podmiotom z tzw. branż zagrożonych oferowała moratoria na spłatę umów kredytowych. W niesienie pomocy włączyły się także spółki grupy kapitałowej. Operator Chmury Krajowej opracował i uruchomił system e-rejestracji szczepień oraz system medycznych konsultacji video udzielanych przez pracowników medycznych bez wychodzenia z domu.

Dalsza cyfryzacja relacji z klientem

Grupa Kapitałowa Banku kontynuuje cyfryzację i buduje długoterminowe relacje z klientami w oparciu o omnikanałowy model obsługi. Udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi już 78 proc. Proste i masowe czynności coraz częściej wykonywane są przez roboty, wykorzystujące rozwiązania sztucznej inteligencji. Odpowiadają one za całość obsługi w pierwszym kontakcie z klientem na bankowej infolinii. Miesięcznie wykonują już ponad 0,5 mln rozmów. Sztuczna inteligencja wspiera także działanie PKO Inwestomatu. Za jego pośrednictwem bank realizuję połowę sprzedaży funduszy inwestycyjnych.
W budowaniu cyfrowych doświadczeń klientów pomaga aplikacja IKO, która w czwartym kwartale 2021 roku była aktywna już na 6,1 mln urządzeń. Liczba transakcji realizowanych za jej pośrednictwem systematycznie wzrasta i w czwartym kwartale 2021 roku zbliżyła się do 140 mln. W ubiegłym roku możliwość korzystania z aplikacji zyskali klienci, którzy nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim. Rozwiązanie pozwoli zachęcić do korzystania z IKO kolejne grupy klientów i zbudować jeszcze większą skalę. Od września, w aplikacji mobilnej banku klienci mają też dostęp do pełnej oferty funduszy inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI oraz usług Biura Maklerskiego. Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych Programów Emerytalnych prowadzonych przez PKO TFI mogą w aplikacji sprawdzić stan swoich środków.

Sprawnie przebiegający proces ugód

4 października w PKO Banku Polskim ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych. Od tego czasu, klienci banku złożyli ponad 24 tys. wniosków o mediacje. Proces przebiega bardzo sprawnie i zaowocował już 9,2 tys. ugód oraz dodatkowo 2 tys. pozytywnie zakończonych mediacji, które oczekują na sfinalizowanie. Udział mediacji zakończonych pozytywnie w stosunku do mediacji zakończonych ogółem wynosi około 80%. Propozycja ugód jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, których sytuacja pogorszyła się z powodu umocnienia kursu CHF. Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym. Ugody pozwalają klientom całkowicie uwolnić się od ryzyka walutowego. Są szybką, wygodną i pewną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Cały proces odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz – w momencie podpisania ugody.

Zrównoważony rozwój biznesu

PKO Bank Polski chce nie tylko, tak jak dotychczas, wypracowywać najlepsze wyniki dla swoich akcjonariuszy, ale dodatkowo szukać możliwości, aby jednocześnie rozwijać się w sposób jeszcze bardziej zrównoważony. Dlatego uwzględnił wskaźniki ESG w celach niefinansowych. Bank zobowiązał się m.in. do całkowitego wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz zadeklarował, że będzie zwiększał skalę zielonego finansowania o co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r. W 2021 roku spółka zrobiła znaczne postępy w realizacji tych zobowiązań i jest na dobrej drodze do ich wypełnienia.
 
Źródło: PKO Bank Polski