Polecamy

Alior Bank - Rekordowe 1 093 mln zł przychodów, konsekwentna poprawa efektywności i dalsze wzmacnianie relacji z klientem – podsumowanie I kwartał 2022

 

W pierwszym kwartale 2022 r. sektor bankowy musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, a my osiągnęliśmy w tym czasie rekordowowe przychody w historii Grupy Alior Banku. Systematycznie poprawiamy wyniki finansowe i konsekwentnie realizujemy strategię poprawy jakości portfela kredytowego. Pomimo trudnego rynku Alior Bank zwiększył udział w obszarze kredytów hipotecznych. Jako cyfrowy lider zrealizował również kilka istotnych wdrożeń, ułatwiających klientom codzienne korzystanie z bankowości – mówi Grzegorz Olszewski, wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Alior Banku.

W odniesieniu do pierwszego kwartału ub. roku, przychody wzrosły o 202 mln zł. Zysk netto wyniósł 169 mln zł i był o 57 proc. wyższy w ujęciu r/r.

Skorygowany wynik netto wyniósł w pierwszym kwartale br. 226 mln zł. Jednorazowe czynniki, które obciążyły wynik końcowy, wyniosły ok. 57 mln zł. Złożyły się na nie rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (23 mln zł), odpis aktywów niefinansowych związanych z działalnością oddziału Banku w Rumunii (27 mln zł) oraz 7 mln zł rezerwy na zwroty prowizji wynikające z wcześniejszych spłat kredytów, czyli tzw. małe TSUE.

Dzięki wzrostowi transakcyjności klientów, bank utrzymuje bardzo wysoki poziom wyniku prowizyjnego. Wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 7 proc. w skali roku.

Koszty działania, bez uwzględniania kosztów BFG, wyniosły 396 mln zł i wzrosły 5 proc. w porównaniu z IV kw. ubiegłego roku.

Pomimo nasilającej się presji na wzrost kosztów działania, Alior Bank poprawia swoją efektywność. W kolejnych kwartałach na poziom kosztów wpływ będą miały dodatkowe wydatki związane z rozwojem biznesu, realizacja projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów – mówi Radomir Gibała, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar finansów.

W I kw. 2022 r. wskaźnik C/I wyniósł 45,1 proc. Z kolei wskaźnik kosztów ryzyka CoR wyniósł 1,33 proc. (-0,25 p.p. r/r) i ukształtował się poniżej średnioterminowego celu strategicznego banku, który wynosi 1,9 proc. Bank konsekwentnie poprawia jakość portfela. Wskaźnik kredytów niepracującycyh (NPL) wyniósł 11,31 proc., natomiast w I kw. 2021 r. wynosił on 13,81 proc.

Stabilną i bezpieczną pozycję Banku potwierdzają poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR. Na koniec I kw. br. znacznie przekraczają ona minima regulacyjne, odpowiednio o: 309 p.b. (1,5 mld zł) oraz 259 p.b. (1,3 mld zł).

Klienci indywidualni

W odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku nieruchomości, Alior Bank podjął szereg działań, aby skutki tej sytuacji były jak najmniej odczuwalne dla klientów indywidualnych. Najnowsze propozycje skupiały się głównie wokół klientów w dużych miastach Polski, gdzie wprowadzona została specjalna oferta kredytu hipotecznego. W ramach programu „Własne M” klienci będą mogli skorzystać z kredytu hipotecznego na promocyjnych warunkach, oferowanego przy zakupie nieruchomości na terenie Warszawy, Krakowa i ich najbliższych okolic. Planowane jest rozszerzanie portfolio klientów w tym segmencie o kolejne największe miasta Polski. Bank prowadził także aktywną komunikację ze swoimi klientami, dotyczącą możliwych form ewentualnego wsparcia.

Portfel kredytów hipotecznych brutto zwiększył się o 14 proc. r/r, osiągając przy tym wartość 15,86 mld zł. Tym samym, udział Alior Banku w sprzedaży kredytów hipotecznych w I kw. tego roku wyniósł 3,9 proc. Z kolei portfel kredytów konsumpcyjnych brutto wyniósł 18,46 mld zł, zapewniając 11,4 proc. udziału w rynku. W związku ze zmieniającymi się stopami procentowymi, rozszerzona została oferta kredytów z oprocentowaniem stałym.

W segmencie kredytów consumer finance, Bank stale poprawia i upraszcza proces zakupowy. W I kw. 2022 r. klientom e-commerce udostępniono możliwość potwierdzania tożsamości poprzez kod SMS. Nowa metoda została bardzo dobrze przyjęta przez klientów i od razu stała się najczęściej wybieranym sposobem potwierdzania tożsamości w kanale online.

Realizowana przez Alior Bank skuteczna strategia budowania trwałej relacji z klientami przynosi długofalowe efekty. Liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” zwiększyła się o 25 proc. i obecnie wynosi 541 tys.

W minionym kwartale kontynuowana była także sprzedaż wdrożonych w 2021 r. produktów EKO, tj. kredytu gotówkowego opartego o dotację z programu Czyste Powietrze oraz kredytu na zakup samochodów elektrycznych na preferencyjnych warunkach finansowych.

Bardzo ważnym elementem naszych działań w ostatnich tygodniach, była naturalnie pomoc obywatelom Ukrainy. Aby maksymalnie ułatwić im pobyt w Polsce, Alior Bank umożliwił otwieranie konta w oddziałach i placówkach partnerskich jedynie przy okazaniu paszportu, Karty Pobytu lub Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca. Zdecydowaliśmy także, że nie będziemy pobierali opłat za prowadzenie rachunku i kart płatniczych przez 12 miesięcy. Dodatkowo, uruchomiliśmy podstawowy rachunek płatniczy. Strona internetowa, infolinia oraz kanały zdalne są dostępne w języku ukraińskim. Przygotowaliśmy także ofertę dla klientów biznesowych. Nasi pracownicy we współpracy z bankiem angażują się w organizację pomocy humanitarnej. Warto też wspomnieć, że Alior Bank – jako jedyny na rynku – zdecydował się na bezprecedensowy projekt. We współpracy z samorządem Zamościa uruchamia placówkę opiekuńczo-oświatową dla najmłodszych uchodźców – wyjaśnia Grzegorz Olszewski.

Bank przygotował – do użyczenia dla władz samorządowych – 10 lokali użytkowych na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego o łącznej powierzchni 11,8 tys. m2. Największym przedsięwzięciem jest adaptacja warszawskiego biurowca przy ul. Towarowej 25A na potrzeby powstającego Centrum Pomocy Uchodźcom. Tam, na pow. ok. 4.000 m2, zaplanowano powstanie m.in. punktów: informacyjnych, pośrednictwa pracy, pomocy psychologicznej, placówki bankowej oraz ośrodka wsparcia uczniów. Do współpracy przy organizacji i prowadzeniu Centrum bank zaprosił m.in. Caritas, Miasto st. Warszawa i UNICEF.

Kanały cyfrowe

Bank w dalszym ciągu skupia się na rozwoju kanałów cyfrowych, czego efekty widać również w wynikach za I kw. tego roku. Liczba transakcji wykonanych za pomocą BLIK zwiększyła się o 49 proc., co daje aż 8,9 mln operacji. W pierwszym kwartale przybyło także użytkowników aplikacji Alior Mobile. Aktualnie to już 791 tys. klientów, czyli o 26 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2021 r. 58 proc. z nich to użytkownicy mobile only. Liczba przelewów zleconych przez aplikację to 9,5 mln, co oznacza wzrost o 23 proc. r/r.

W segmencie sprzedaży pożyczki w kanałach zdalnych, wdrożone zostały innowacyjne procesy, jak podpis cyfrowy umożliwiający dostęp do dokumentów kredytowych w chmurze.

Klienci biznesowi

W kategorii klienta biznesowego, bank odnotowuje widoczną poprawę sprzedaży i efektywności potfela kredytowego. W segmencie małych, średnich i dużych firm łączny przyznany limit kredytowy wyniósł 1,7 mld zł. Wynik ten jest o 21 proc. wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Liczba klientów posiadających rachunek w segmencie mikrofirm utrzymuje się na stałym poziomie 163,1 tys.

Poprawie uległy także wskaźniki transakcyjności w segmencie firm. Liczba klientów korzystających z BankConnect wzrosła aż o 33 proc., do liczby 1603. Łącznie wykonano 2,8 mln transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi, co stanowi wzrost o 20 proc. r/r. Wolumen przelewów zleconych przez klientów biznesowych wyniósł 79,2 mld zł, o 13 proc więcej niż w pierwszym kwartale 2021 r.

Wśród klientów firmowych na popularności zyskują kanały zdalne. Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych w bankowości internetowej wzrosła aż o 135 proc. do 405 (ze 172 rok wcześniej). Wskaźnik wzrostu nowych sprzedaży w decyzjach automatycznych wyniósł aż 202 proc. Kolejnymi wdrożeniami planowanymi na przyszłe miesiące będą wniosek o kredyt pre-approved oraz wydłużenie do 36 miesięcy kredytu w rachunku bieżącym.

Stabilna działalność spółek zależnych

Po I kw. 2022 r. portfel leasingu i pożyczek udzielonych przez Alior Leasing utrzymuje się na poziomie 6 mld zł. Wolumen sprzedaży spółki wyniósł 522 mln zł.

Wysokie obroty na GPW oraz duża zmienność na rynku walut w pierwszym kwartale br., przełożyły się pozytywnie na wyniki Biura Maklerskiego Alior Banku. Jego przychody prowizyjne wyniosły ponad 16 mln zł, aktywa w doradztwie indywidualnym wzrosły o 55 proc. r/r do poziomu 1 mld zł. Liczba rachunków maklerskich przekroczyła 87 tys.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w I kw. 2022 roku:

  • Przychody: 1093 mln zł; zysk netto: 169 mln zł.
  • Wskaźnik ROE na poziomie 11,9 proc.
  • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku. Współczynnik TIER1 na poziomie 13,06 proc., a TCR 14,56 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 309 p.b., a TCR 259 p.b.
  • CoR w I kw.2022 roku na poziomie 1,33 proc.
  • Marża odsetkowa netto (NIM) Banku w analizowanym okresie wyniosła 4,58 proc.

Źródło: Alior Bank