Polecamy

Co Polacy zrobiliby z 10 tysiącami złotych?

Zainwestowali, ale bezpiecznie.

Prawie 1/3 Polaków deklaruje, że niespodziewanie otrzymane 10 tys. zł. ulokowaliby na lokacie. Gdyby natomiast mieli zainwestować 200 tys. zł, to w pierwszej kolejności zdecydowaliby się na nieruchomość, dopiero w drugiej na konto oszczędnościowe lub lokatę.

Polacy lubią bezpieczne rozwiązania, jeżeli mowa o finansach. Indeks Bezpieczeństwa Finansowego Nest Banku pokazuje, że nie jesteśmy skłonni wydawać natychmiast zgromadzonych lub otrzymanych środków*. Polacy zapytani o to, co zrobiliby z niespodziewanie otrzymanymi 10 tysiącami złotych, najczęściej deklarowali, że ulokowaliby je bezpiecznie – na lokacie (31%). 22% z nas przeznaczyłoby je na remont, tyle samo osób postawiłoby na spłatę długu lub wakacje z rodziną. Jedynie 4% Polaków przeznaczyłoby tę kwotę na ryzykowną inwestycję np. w fundusze.

Jaką inwestycją Polacy zabezpieczyliby przyszłość swojej rodziny?

01.jpg
Polacy ufają lokatom oraz kontom oszczędnościowym i to na nich najczęściej lokują swoje oszczędności. Jednak gdy w grę wchodzi już większa kwota, której zadaniem byłoby zabezpieczenie przyszłości bliskich, czyli np. 200 tys. zł to 58% z nas zainwestowałaby w nieruchomość. Na drugim miejscu znalazły się konta oszczędnościowe, a na trzecim lokaty.

Wysokie ryzyko z szansą dużego zysku? Polacy nie są przekonani…

Połowa badanych deklaruje, że niezależnie od tego, jakiej wysokości budżetem by dysponowali, wybraliby lokatę oszczędnościową. Im większa stopa zwrotu z inwestycji i ryzyko, tym mniej osób zdecydowałoby się na takie rozwiązanie. Na inwestycję o stopie zwrotu 300%, a ryzyku 70% zdecydowałoby się jedynie 6% badanych. Jednak już 1/3 z nas zdecydowałaby się zainwestować mając perspektywę osiągnięcia 20% stopy zwrotu, przy 20% ryzyku.  

Deklarujemy, ale czy inwestujemy?

Mimo że badani deklarowali skłonność do inwestowania niespodziewanie otrzymanych kwot, to jedynie 7% z nich regularnie inwestuje swoje oszczędności. Większość nigdy tego nie robiła (62%), a jako przyczynę wskazują przede wszystkim brak kapitału (49%). Barierą jest również obawa o utratę zgromadzonych środków (30%).

Inwestycyjne alternatywy

Inwestycje niezmiennie kojarzą nam się z przedsięwzięciem ryzykownym i wymagającym posiadania dużego kapitału na start. Jednak specjaliści wskazują, że najlepszym rozwiązaniem jest regularne inwestowanie małych kwot. Obecnie produkty inwestycyjne są dostępne także w ofercie banków. Oferują one zarówno fundusze inwestycyjne, plany oszczędzania w funduszach, lokaty z funduszami i produkty strukturyzowane z ochroną kapitału czy celowe plany inwestycyjne. Te ostatnie są rozwiązaniem dla osób, które chcą inwestować regularnie małe kwoty. W tym przypadku przyszły zysk oparty jest o notowania jednostek uczestnictwa funduszy. Jak to działa?
 

W Celowym Planie Inwestycyjnym oszczędzać można przez 5, 10 lub 15 lat. Zysk – bez względu na wybór czasu oszczędzania – jest uzależniony od notowań wybranych subfunduszy inwestycyjnych Ipopemy SFIO, w skład którego wchodzi 7 funduszy o zróżnicowanym stopniu ryzyka. Klient regularnie, co miesiąc inwestuje niewielkie kwoty. Może też docelową kwotę ulokować jednorazowo, ze względu na elastyczność proponowanego rozwiązania. W każdą rocznicę uczestnictwa otrzymuje premię w wysokości połowy pobranych przez TFI kosztów zarządzania funduszami. Kwota miesięcznych inwestycji ustalana jest indywidualnie od 200 zł do 3 000 zł.

Norbert Duczkowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeń w Nest Banku

*Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Nest Bank S.A. w dniach 09.04-15.04.2019 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na próbie 1094 Polaków. Wszystkie dane statystyczne wskazane w niniejszym materiale pochodzą z ww. badania.

Nota prawnaJakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych we Wniosku o Celowego Planu Inwestycyjnego, a nie niniejszego skróconego opisu. Powyższy dokument jest dostępny w placówkach i na stronie internetowej Banku www.nestbank.pl. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Warunki przedstawione w niniejszej publikacji mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem. Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji. Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Czynniki ryzyka związane z wyborem instrumentu finansowego zostały wskazane na stronie internetowej Banku: https://nestbank.pl/.  Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021.