Polecamy

Wyniki Grupy Santander Bank Polska za I półrocze 2019

W I półroczu 2019 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 958 mln zł. W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, porównywalny zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A.
o 1,6% r/r.

Wyniki za I półrocze 2019 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 4,64 mld zł, i były wyższe o 11 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,2 mld zł i wzrósł o 16% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1mld zł i był na poziomie z ubiegłego
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,27 mld zł i zwiększyły się o 20% r/r pod wpływem zaksięgowania kosztów związanych z funduszem przymusowej restrukturyzacji banków w 1 kw. 2019 roku.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 kw. 2019 wynoszą łącznie 674 mln zł, z czego 283 mln zł to podatek bankowy, a 391 mln podatek dochodowy.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 619 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 88 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,3% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (1H 2018 wyniósł 4,8%)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,26% (17,78% na 30 czerwca 2018 r.) oraz Tier1: 14,45% (15,63% na 30 czerwca 2018 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 22% r/r do 145,5 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 26% r/r do 77,4 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 17% r/r do 59,4 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 23% r/r, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 29% r/r, a biznesowe o 14% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 94% na koniec czerwca 2019 roku.

Na 30 czerwca 2019 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 15,8 mld zł i wzrosła o 5,2% w ciągu półrocza.

Transformacja cyfrowa Ciągły rozwój funkcjonalności i rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych w procesie sprzedażowym i posprzedażowym. O 23% wzrosła w ciągu roku liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnej, o ponad 81% liczba transakcji w tym kanale.

Linie biznesowe. Na koniec czerwca bank prowadził 1,5 mln Kont Jakie Chcę, liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych sięga 600 tys., tj. więcej o 163% niż przed rokiem. Dla sektora msp wprowadzono nowy, szybki proces kredytowy. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa także zanotowały satysfakcjonujące wyniki.

Bankowość detaliczna w I H 2019 r.:

 • 3,7 mln kont osobistych w złotych;
 • 1,5 mln otwartych Kont Jakie Chcę;
 • 599 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+163% r/r);
 • 2,4 mln (+13% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,5 mln klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 31,6 mln transakcji w bankowości mobilnej (+81% r/r) w I poł. 2019;
 • Wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 56% r/r do poziomu 12,8 mld; kredyty hipoteczne w złotych 47% r/r do poziomu 38,6 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 31% r/r do poziomu 83,4 mld;
 • co trzeci produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany był w aplikacji mobilnej (29% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne);W I półroczu 8 kolejnych oddziałów w nowym innowacyjnym formacie; łącznie 40 oddziałów;

MŚP1 w I H 2019 r.:

 • Wzrost wolumenu finansowania MŚP o 22% r/r do poziomu 13 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 30% r/r do poziomu 13,8 mld;
 • Nowy, szybki proces kredytowy;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 16% do poziomu 4,6 mld;
 • Dynamiczny wzrost sprzedaży terminali POS o 70% r/r;
 • Około 4 tys. nowych użytkowników eKsięgowości;

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w I H 2018 r.:

 • 15% wzrost przychodów r/r w sektorach strategicznych;
 • 14% wzrost przychodów w obszarach biznesu międzynarodowego;
 • 20% wzrost r/r na aktywach pracujących;
 • 12% wzrost r/r w depozytach;
 • Wsparcie ekspansji eksporterów – m.in. Program Rozwoju Eksportu;
 • Usprawnienia w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej iBiznes24;

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w I H 2019 r.:

 • 39% wzrost przychodów r/r z produktów finansowania handlu;
 • 35% wzrost przychodów r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką;
 • 37% wzrost przychodów r/r z finansowania konsorcjalnego;
 • mandat na zaaranżowanie pierwszego w Polsce i regionie CEE kredytu typu ESG, w którym część marży jest powiązana ze spełnieniem przez kredytobiorcę określonych celów społeczno-środowiskowych (Environmental, Social and Governance);
 • umowa odnawialnego kredytu konsorcjalnego, wraz z innymi 8 bankami, ze spółką z sektora paliwowo-gazowego;
 • nagroda Euromoney za najlepszy bank inwestycyjny w Polsce;

Leasing w I H 2019 r.:

 • Wartość sfinansowanych aktywów w I półroczu 2019 r. to blisko 2,5 mld zł netto;
 • wartość portfela leasingowego przekroczyła 9,2 mld zł, wzrost +13% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego bardzo wysokiej jakości;
 • „Flotowy Lider Innowacyjności” za najlepszy produkt finansowy wspierający eko-mobilność - leasing 100% na finansowanie aut elektrycznych;
 • “Instytucja roku 2018” od portalu MojeBankowanie.pl za jakość obsługi Klientów firmowych – w tym m.in. proces uzyskania finansowania w postaci leasingu w 16 bankach;

Faktoring w I H 2019 r.:

 • obroty wyniosły 14,2 mld zł, wzrost +11% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł +12% r/r i osiągnął poziom 5,2 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem na poziomie 10,8%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 28% udziałem w rynku;
 • sprzedaż na koniec II kwartału wyniosła 1 mld zł;

Santander Consumer Bank w I H 2019 r.:

 • należności kredytowe netto 16,6 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,5 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,7 mld zł;
 • Zysk netto 277 mln zł;
 • Wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych: kredyty ratalne e-commerce +37% r/r oraz pożyczki gotówkowe +19% r/r.