Polecamy

Wyniki BNP Paribas Bank Polska w I połowie 2019

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w I poł. 2019 r. wypracowała
378,7 mln zł zysku netto. Po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto za
I poł. br. wyniósłby ponad 510 mln zł.

Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w I poł. 2019 r.
ukształtował się na poziomie 378,7 mln zł, co oznacza wzrost o 101%
w stosunku do ubiegłego roku (przed przejęciem podstawowej działalności
Raiffeisen Bank Polska)
. W II kw. br., który był już w pełni porównywalny
z I kw.,
wzrost zysku netto wyniósł 34,3%.

 Główne informacje finansowe:

 • Dalsza poprawa rentowności: ROE 7.1%, a z wyłączeniem kosztów integracji 9,5%
 • Wynik z działalności bankowej: 2 322 mln zł, dynamika 72,9% r/r (+2,8% k/k), z wyłączeniem kosztów integracji +3,4% k/k
 • Wynik odsetkowy: na poziomie 1 565 mln zł, wzrost o 65,5% r/r (+3,1% k/k)
 • Wynik prowizyjny: 407,1 mln zł, wzrost o 61,1% r/r (-2,3% k/k)
 • Ogólne koszty administracyjne łącznie z amortyzacją: 1454 mln zł, wyższe o 69,9% r/r, natomiast niższe o 4,4% k/k (bez kosztów integracji niższe o 11,7% k/k)
 • Koszty ryzyka stabilne i pod kontrolą: 55 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów brutto
 • Suma bilansowa: 106,5 mld zł, spadek o 2,3% w porównaniu z końcem ub. r., na co głównie miała wpływ sprzedaż działalności faktoringowej

Główne informacje biznesowe:

 • Przeprowadzony rebranding – rozwój oferty pod nową marką oraz ujednolicenie sieci i obsługi klientów
 • Nowy system bankowości elektronicznej – start GOonline od lipca br.
 • Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w I poł. 2019 r. – wzrost o 176,2% r/r (+5,1% k/k)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych w I poł. 2019 r. – wzrost o 27,7% r/r (+2,8% k/k)
 • Rozwój oferty kredytów na instalacje odnawialnych źródeł energii dla klientów indywidualnych, sfinansowano ok. 3 300 instalacji fotowoltaicznych (+311% r/r)

- Historyczne podwojenie zysku netto rok do roku pokazuje wyraźnie drogę, jaką Bank przebył w ostatnich kwartałach i jest potwierdzeniem skutecznie wdrażanej strategii wzrostu. Wypracowany zysk netto, po wyłączeniu kosztów integracji, przekroczyłby 510 mln zł, co świadczy o potencjale dochodowym i wzrostowym Banku. Cały czas jesteśmy w procesie budowy nowego Banku, dokonaliśmy wielu zmian, ale przed nami dalsza ciężka praca nad sukcesywnym podnoszeniem jakości obsługi klientów, rozwojem produktów i usług w nowym cyfrowym formacie, a także dalszą optymalizacją procesów i realizacją synergii kosztowych – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Wynik z działalności bankowej w I poł. roku wzrósł do poziomu 2,3  mld zł, tj. o 72,9%. w ujęciu rocznym i o 2,8%. w ujęciu kwartalnym, głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego, który w I poł. przekroczył 1,5 mld zł i jest o 65,5% wyższy niż rok wcześniej oraz 3,1% wyższy niż kwartał wcześniej. Grupa zanotowała wzrost wolumenów kredytowych o 35,8% rok do roku oraz wzrost depozytów o 53,0% przy jednoczesnej optymalizacji marży. Przychody pierwszego półrocza zawierają wynik ze sprzedaży działalności faktoringowej w kwocie 45 mln zł.

Łączne koszty integracji w I poł. 2019 r. wyniosły 162,9 mln zł (3,5 mln zł w I poł. 2018 r.). Główne wydatki to dostosowanie systemów IT, rebranding oraz przyspieszona amortyzacja systemów informatycznych. Efektywność Grupy mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów, poprawiła się – wskaźnik ten po wyłączeniu kosztów integracji wyniósł 55,6%.

W I półroczu 2019 Grupa odnotowała dalszą poprawę sytuacji kapitałowej wspieranej rosnącym zyskiem netto. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,12%, a współczynnik kapitału Tier 1 – 12,84% (wzrost odpowiednio o 1,33 p.p. i 2,03 p.p. r/r).

Na koniec czerwca 2019 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 544 oddziały bankowości detalicznej
i biznesowej oraz 101 Punktów Obsługi Klienta. Od początku procesu połączenia do końca czerwca br., w ramach działań optymalizacyjnych Banku, zostało zamkniętych 150 oddziałów. Zatrudnienie w Grupie BNP Paribas Bank Polska wyniosło 10 673 etatów, co oznacza spadek o 700 etatów od połączenia z RBPL 31 października 2018 r. Na koniec II kw. 2019 r. Bank obsługiwał 3,78 mln klientów.

Bank otrzymał nagrodę „Lider dostępności” w kategorii sieć placówek, za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu Bankiem zostało dostrzeżone
w tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Bank zajął pierwsze miejsce zarówno w klasyfikacji generalnej jak również w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. Już kilka lat temu, jako pionierzy zapoczątkowaliśmy proces wychodzenia z finansowania sektora węglowego, zaprzestaliśmy również współpracy z sektorem tytoniowym i branżą hodowli zwierząt futerkowych. Jednocześnie Bank, rozwija ofertę produktów i usług wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Począwszy od marca 2019 r. Bank, w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), pozyskał środki z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

6 miesięcy do 30.06.2019

6 miesięcy do 30.06.2018

zmiana r/r

Wynik z tytułu odsetek

1 565 139

945 490

+65,5%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

407 087

252 657

+61,1%

Wynik z działalności bankowej

2 321 961

1 342 843

+72,9%

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(1 454 127)

(855 959)

+69,9%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości

(205 534)

(117 343)

+75,2%

Wynik na działalności operacyjnej

662 300

369 541

+79,2%

Zysk netto

378 661

188 601

+100,8%

 przypadający na jedną akcję w zł

2,57

2,24

+14,7%

 

Bilans

30.06.2019

31.12.2018

zmiana

Aktywa razem

106 544 101

109 022 519

-2,3%

Kredyty łącznie (brutto)

76 316 777

76 595 082

-0,4%

Zobowiązania wobec klientów

82 641 868

87 191 708

-5,2%

Kapitał własny razem

10 923 686

10 559 813

+3,4%

Adekwatność kapitałowa

30.06.2019

31.12.2018

zmiana

Łączny współczynnik kapitałowy

15,12%

14,63%

+49 pb

Współczynnik kapitału Tier 1

12,84%

12,38%

+46 pb