Polecamy

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska odnotowała rekordowe wyniki za 2019 r., zwiększając zysk netto do 615 mln zł

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w 2019 r. osiągnęła najwyższe wyniki w historii działalności. Zysk netto wyniósł 614,7 mln zł i był wyższy o 70,6% w ujęciu r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto Grupy przekroczył 950,5 mln zł. W samym IV kw. Grupa wypracowała 121,3 mln zł zysku netto, który był wyższy o 5,7% k/k. Wynik z działalności bankowej za 2019 r. wyniósł 4,52 mld zł, co wyznacza nowy poziom dochodów generowanych przez Grupę. Jednocześnie, w ramach programu „Bank Zielonych Zmian”, Grupa konsekwentnie rozwija finansowanie transformacji energetycznej i wspiera klientów w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej.

Kluczowe informacje finansowe: 

 • Suma bilansowa: 110,0 mld zł, 0,9% r/r (+2,2% k/k)
 • Wartość udzielonych kredytów: 77,2 mld zł, +0,8 r/r (-0,8 % k/k)
 • Depozyty klientów: 86,1 mld zł, -1,2% r/r (+3,3% k/k)
 • Wynik z działalności bankowej: 4.518,1 mln zł, +37,4% r/r (+1,4% k/k)
  • Wynik odsetkowy: 3.168,8 mln zł, wzrost o 50,4% r/r (+0,9% k/k)
  • Wynik prowizyjny: 819,9 mln zł, wzrost o 44,5% r/r (+0,9% k/k)
  • Wynik na działalności handlowej: 682,4 mln zł, wzrost o 106,3% r/r (+2,8% k/k) 
 • Ogólne koszty administracyjne w 2019 roku, łącznie z amortyzacją: 2.922,1 mln zł, +42,6% r/r (+5,0% k/k), w tym koszty integracji 389,9 mln zł (wobec 236,2 mln zł rok wcześniej)
 • Koszty ryzyka zgodne z zakładanym poziomem: 59 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów (-20,8% r/r)
 • Poprawa rentowności: wskaźniki bez kosztów integracji - ROE 8,7% (+2,2pp r/r), C/I 55,7%

(-4,2pp r/r), wskaźniki z uwzględnieniem kosztów integracji - ROE 5,7% (+0,9pp r/r), C/I 64,7% (+2,4pp r/r)

 • Wzmocnienie pozycji kapitałowej - współczynnik kapitału Tier 1: 12,78% (+40 pb r/r)

- W ubiegłym roku zamknęliśmy ważny rozdział budowy naszego Banku finalizując migrację klientów do jednego systemu operacyjnego. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z sukcesem wdrożyliśmy ekosystem aplikacji digitalowych dla klientów, przeprowadziliśmy rebranding, proces optymalizacji i transformacji sieci oddziałów. Jednocześnie zrealizowaliśmy nasze założenia finansowe. Teraz przed nami już nowy rozdział, w którym będziemy w pełni koncentrować się na rozwoju biznesu, dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla klientów oraz optymalizacji procesów – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. 

W 2019 r. Bank BNP Paribas zakończył proces integracji przejętej działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska. Grupa BNP Paribas zwiększyła aktywa do 110 mld zł oraz wypracowała rekordowe wyniki finansowe niemal podwajając zysk netto, który przekroczył 950,5 mln zł (z wyłączeniem kosztów integracji). Uwzględniając koszty integracji wynik netto wyniósł 614,7 mln zł, wobec 360,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 70,6% r/r. Wynik na działalności bankowej wzrósł do 4,5 mld zł (+37,4% r/r), najwyższego poziomu w historii Grupy, pomimo obciążeń dodatkowymi kosztami w III i IV kw. (69,6 mln zł rezerwy na zwrot prowizji od wcześniej spłaconych kredytów i 29,5 mln zł rezerwy portfelowej na mieszkaniowe kredyty walutowe).

Główne informacje biznesowe:

 • Rebranding i wzrost świadomości marki +10 pp r/r
 • Wartości portfela kredytów klientów indywidualnych: wzrost o +11,1% r/r, (+2,4% k/k)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 4,3 mld zł, wzrost o 139,1% r/r (+27,0% k/k)
 • Sprzedaż kont osobistych: 252,7 tys., wzrost o 23,8% r/r (+8,6% k/k)
 • Liczba użytkowników aplikacji mobilnej GOmobile wyniosła 425,7 tys. (+52,2% r/r) (+17,4% k/k)

W 2019 r. Bank rozwijał ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. W kwietniu 2019 r. zaproponował klientom detalicznym flagowy produkt „Konto Otwarte na Ciebie”, pozwalający na wybór karty dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła rekordowy poziom, a BNP Paribas TFI odnotowało najwyższy wzrost wśród średnich i dużych TFI w Polsce. Jednocześnie Bank kontynuował rozwój ekosystemu aplikacji digitalowych: wdrożył nową bankowość internetową - GOonline oraz nieustająco wzbogaca o nowe funkcjonalności aplikację mobilną – GOmobile. Obie aplikacje łącznie osiągnęły już ponad milion aktywnych użytkowników. Wśród przedsiębiorców dużą popularnością cieszy się przebudowana platforma FX PL@NET, umożliwiająca szybkie i bezpieczne zawieranie transakcji walutowych. Wysoka jakość usługi przekłada się na silną pozycję Banku w tym segmencie rynku.

Na koniec 2019 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 514 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 67 Punktów Obsługi Klienta. W ramach optymalizacji sieci placówek od momentu połączenia Bank zamknął 180 oddziałów i przeprowadził transformację 142 oddziałów. Na koniec 2019 r. Bank obsługiwał 3,8 mln klientów.

Jednocześnie z publikacją raportu rocznego za 2019 rok, Bank BNP Paribas opublikował również Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019, prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodny z wymogami Ustawy o Rachunkowości implementującej wytyczne Dyrektywy UE 2014/95 w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju przygotowany został w oparciu o metodologię raportowania GRI Standards. Raport nosi tytuł „Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian” i prezentuje podejście zarządcze oraz osiągnięte wyniki w zakresie kluczowych aspektów z perspektywy odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w działalności organizacji.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

 

 

Rachunek zysków i strat

12 miesięcy
do 31.12.2019

12 miesięcy
do 31.12.2018

zmiana r/r

Wynik z tytułu odsetek

3 168 759

2 106 851

50,4%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

819 937

567 390

44,5%

Wynik z działalności bankowej

4 518 118

3 289 086

37,4%

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(2 922 084)

(2 049 386)

 42,6%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości

(441 890)

(557 682)

(20,8%)

Wynik na działalności operacyjnej

1 154 144

682 018

69,2%

Zysk netto

614 694

360 378

70,6%

          przypadający na jedną akcję w zł

4,17

3,63

14,9%

 

 

 

Bilans

 

31.12.2019

 

31.12.2018

 

Zmiana

Aktywa razem

109 954 142

109 022 519

0,9%

Kredyty łącznie (brutto)

77 181 416

76 595 082

0,8%

Zobowiązania wobec klientów

86 134 984

87 191 708

(1,2%)

Kapitał własny razem

11 159 383

10 559 813

5,7%

 

Adekwatność kapitałowa

 

31.12.2019

 

31.12.2018

 

Zmiana

Łączny współczynnik kapitałowy

15,03%

14,63%

+40 pb

Współczynnik kapitału Tier 1

12,78%

12,38%

+40 pb

 

Dokumenty do pobrania

Prezentacja_wyniki finansowe BNP Paribas 2019 rok.pdf pobierz

Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019.pdf pobierz