Polecamy

Akcjonariusze głosowali zdalnie na ZWZ ING Banku Śląskiego

2 kwietnia 2020 roku ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło sprawozdanie finansowe i podjęło decyzję o podziale zysku za 2019 rok. Powołało również do Rady Nadzorczej dwóch nowych członków. To pierwsze walne zgromadzenie ING Banku Śląskiego i jedno z pierwszych na polskim rynku, w czasie którego część akcjonariuszy uczestniczyła w obradach i głosowała zdalnie przez internet.

- Bank realizuje politykę stałego wzrostu pozycji rynkowej - liczby klientów, transakcji i wolumenów komercyjnych. Rozwijamy technologie cyfrowe z korzyścią dla klientów i efektywności banku. Wszystkie te elementy przekładają się na dobre wyniki finansowe. Wzrost banku w 2019 roku nie odbiegał pod tym względem od lat poprzednich. Bank jest w dobrej kondycji, zdolny do konkurowania na rynku – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, w trakcie przedstawiania sprawozdania zarządu z działalności banku oraz jego Grupy Kapitałowej w 2019 roku.

Prezes wyjaśnił również, że choć poziom współczynników kapitałowych pozwalał na podzielenie się z akcjonariuszami zyskiem z 2019 roku, to w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego wynikającym z obecnej sytuacji epidemiologicznej i jej potencjalnie negatywnym wpływem na gospodarkę, zarząd podjął decyzję o wycofaniu wcześniej proponowanej uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy.

Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto ING Banku Śląskiego w kwocie 1 658,7 mln zł na:

  1. pokrycie straty z lat ubiegłych: 14,1 mln zł, oraz
  2. kapitał rezerwowy: 1 150,2 mln zł.

Pozostałą część zysku netto, w wysokości 494,4 mln zł, pozostawiono niepodzieloną.

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2019 rok oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe banku.

ZWZ ING Banku Śląskiego udzieliło członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Jednocześnie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej powołując do niej Panią Susan Poot oraz Pana Remco Nielanda. Uchwały dotyczące powołania nowych członków Rady wejdą w życie 1 maja 2020 roku.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego dostępne są na stronie internetowej  www.ing.pl