Kompedium - R

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 0-9

 

Rachunek firmowy - zwany również rachunkiem bieżący przeznaczony jest rachunkiem dla przedsiębiorstw: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczych, spółek osobowych, spółek prawa handlowego a także szczególnych rodzajów działalności (wolne zawody, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki zawodowe, fundacje itp.)

Rachunek kredytowy - specjalnie wydzielony rachunek w którym udostępnione zostaje większość typów kredytów, rachunek ten służy również do spłat zobowiązań wobec banku

Rachunek MRP - Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy - rachunek przeznaczony dla deweloperów służący (na mocy ustawy deweloperskiej) do ochrony wpłacanych przez nabywców środków pieniężnych

Rachunek MRP otwarty - Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Otwarty - rachunek przeznaczony dla deweloperów służący (na mocy ustawy deweloperskiej) do ochrony wpłacanych przez nabywców środków pieniężnych który charakteryzuje się możliwością wypłaty poszczególnych transz na rachunek dewelopera. Wypłata następuje po pomyślnym zatwierdzeniu postępu prac (poszczególnych etapów) zgodnych z harmonogramem przez Inspektora Nadzoru Budowlanego

Rachunek MRP zamknięty - Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Otwarty - rachunek przeznaczony dla deweloperów służący (na mocy ustawy deweloperskiej) do ochrony wpłacanych przez nabywców środków pieniężnych który charakteryzuje się wypłatą całości zgromadzonych na nim środków po przeniesieniu prawa własności (na podstawie aktu notarialnego) na nabywcę.

Rachunek osobisty - potocznie zwany ROR-em (rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym) jest rachunkiem przeznaczonym dla klientów indywidualnych, służy do bieżących rozliczeń (realizowania płatności, wpłat, wypłat z bankomatów, transakcji bezgotówkowych)

Rachunek powierniczy - rachunek przeznaczony do przechowywania środków wpłaconych przez powierzającego na rzecz powiernika, zastosowanie ma zazwyczaj w przypadku realizacji kontraktów i umów o dużej wartości celem zabezpieczenia środków przez podmiot trzeci (bank)

Rachunek VAT - wydzielony rachunek połączony z rachunkiem bieżącym (w walucie PLN) przeznaczony na podstawie mechanizmu podzielonej płatności do gromadzenia środków stanowiących podatek VAT a także regulowania zobowiązań podatkowych. O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decyduje wysyłający przelew

Rata annuitetowa - metoda spłaty kredytu, w której przez cały okres spłaty kwota raty jest niezmienna. Na podstawie dobranych parametrów kredytu (kwota, okres spłaty) tworzony jest harmonogram który dobiera odpowiednie proporcje kapitału i odsetek tak aby należny bankowi dług równomiernie rozciągnął się w czasie

Rata balonowa - rodzaj spłaty finansowania, w którym całość kapitału spłacana jest w końcowym okresie spłaty, a okresowe płatności obejmują same odsetki

Rata malejąca - metoda spłaty kredytu w której niezmienna jest sama część kapitałowa. W efekcie zmienna jest część odsetkowa która kalkulowana jest od kwoty kapitału przypadającej na okresy spłaty. Kapitał ulega zmniejszeniu o równe części w danych okresach i od tej kwoty kapitału naliczane są odsetki

Refling - rodzaj leasingu, w którym przedmiotem umowy jest sprzęt komputerowy

REGON - numer identyfikacyjny (dziewięciocyfrowy) identyfikujący podmioty gospodarcze

Regres - prawo zażądania zwrotu zaliczki wypłaconej faktorantowi na rzecz faktora

Renminbi - jednostka monetarna w Chinach (Juan, 1 CNY = 10 jiao = 100 fenów)

Rent-roll - zestawienie umów najmu

Rewaluacja waluty - celowe, administracyjne zwiększenie kursu waluty narodowej wobec innych walut przeprowadzona najczęściej przez bank centralny danego kraju

Rezydent - osoba fizyczna, osoba prawna a także inne podmioty których miejsce zamieszkania / siedziba znajduje się w kraju

RODO- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, unijne rozporządzenie dotyczące ochrony osób fizycznych związane z wprowadzeniem obowiązku właściwego przetwarzania danych osobowych

RON - jednostka monetarna w Rumunii (Lej rumuński, 1 RON = 100 bani)

ROR - Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy, jest rachunkiem przeznaczonym dla klientów indywidualnych, służy do bieżących rozliczeń (realizowania płatności, wpłat, wypłat z bankomatów, transakcji bezgotówkowych)

RSD - jednostka monetarna w Serbii (Dinar serbski, 1 RSD = 100 para)

RUB - jednostka monetarna w Rosji (Rubel rosyjski, 1 RUB = 100 kopiejek)

RWF - jednostka monetarna w Rwandzie (Frank rwandyjski, 1 RWF = 10 centymów)

Ryczałt ewidencjonowany - uproszczona forma opodatkowania przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność oraz spółek cywilnych. Wymiar należnego podatku (kwota zobowiązań podatkowych) jest stawką procentową osiągniętego przychodu, nie ma tym samym możliwości pomniejszenia podatku o poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością

Rynek finansowy - miejsce w którym dokonywany jest przepływ kapitału, kupno i sprzedaż różnych form środków pieniężnych, walut, akcji i obligacji, udzielane są kredyty itp.

Rynek kapitałowy - odmiana rynku finansowego na którym następuje przepływ kapitału

Rynek walutowy - odmiana rynku finansowego na którym dokonywane są transakcje zakupu / sprzedaży walut a także transakcje pochodne

Rynek Forex - największy na świecie rynek umożliwiający wymianę walut 24 godziny na dobę, którego głównymi uczestnikami są banki centralne, banki komercyjne, rządy państwa a także wielkie korporacje.