BNP Paribas - płatność zegarkiem „SwatchPAY!

BNP Paribas wdrożył 27 lipca dla swoich klientów możliwość płatności zegarkami Swatch.


Technologia wykorzystuje radiowy standard komunikacji NFC (Near Field Communication) wykorzystywany przy płatnościach telefonami i zegarkami. Do tej pory BNP Paribas wdrożył obok SwatchPAY! technologie Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay do płatności zbliżeniowych.

- Płatności bezgotówkowe systematycznie zyskują na popularności. Podobnie jest z technologiami, które pozwalają nam nie nosić ze sobą portfela lub nie wyjmować go z kieszeni. Polacy są otwarci na innowacje, które ułatwiają dokonywanie transakcji pod warunkiem, że im w pełni ufają. Dlatego tak ważnym ogniwem w łańcuchu płatności bezgotówkowych są banki – instytucje zaufania publicznego – tłumaczy Dorota Malinowska, dyrektor Biura Rozwoju Płatności Mobilnych w Banku BNP Paribas. 

Michał Nowik, Finansovo.pl

Santander - wyniki za I półrocze 2021

W I półroczu 2021 roku zysk przed opodatkowaniem Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska wyniósł 792 mln zł i zmniejszył się o 11% r/r, a zysk należny akcjonariuszom banku wyniósł  374 mln zł i był niższy o 21% r/r. Porównywalny zysk należny akcjonariuszom zwiększył się o 8,7%

- Zachowujemy ostrożny optymizm, ale biznes wraca na właściwe tory – widać to zarówno w wynikach sprzedaży, jak i  w danych makro. Dochody netto z tytułu prowizji rosną w większości linii produktowych – najwięcej z kart debetowych, usług maklerskich, obsługi rachunków i obrotu pieniężnego. Systematycznie zwiększają się należności leasingowe, sprzedaż kredytów hipotecznych i dla MŚP.

- Cieszy nas rosnąca liczba klientów korzystających z kanałów cyfrowych – o 18% zwiększyła się liczba użytkowników mobile, o prawie 50% wzrosła liczba transakcji w bankowości mobilnej. Wprowadzamy coraz więcej usług i funkcji dostępnych zdalnie, pracujemy nad zwiększaniem użyteczności w tym kanale – udostępniliśmy integrację z rachunkiem maklerskim, konta na zdjęcie oraz biometrię w mobilnej autoryzacji.

Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki w 1 poł. 2021 roku:

 • Dochody ogółem – w  I półroczu 2021 roku wyniosły 4,4 mld zł, i zwiększyły się o 1,5% w porównaniu
  z analogicznym okresem ubiegłego roku.

 • Wynik z tytułu odsetek w  I poł. 2021 roku wyniósł 2,79 mld zł i zmniejszył się o 9,9% r/r, głównie pod wpływem obniżki stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa.

 • Wynik z tytułu prowizji w 1 poł. 2021 roku wyniósł 1,2 mld zł i wzrósł o 17,6% r/r.

 • Koszty operacyjne ogółem w  I półroczu 2021 roku wyniosły 2,71 mld zł i zwiększyły się o 21,7% r/r.
  Koszty pracownicze zwiększyły się o 2,8% r/r (w 2Q 2020 roku rozwiązano rezerwy na premie), ale w ujęciu kw./kw. były niższe o 1,2%. Koszty administracyjne w 1 poł. 2021 roku spadły o 12% r/r, a po wyłączeniu kosztów regulacyjnych wzrosły o 1%. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 239% r/r za sprawą rezerw na zobowiązania sporne i ryzyko prawne.

 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 poł. 2021 roku wyniosły łącznie 655 mln zł, z czego 301 mln zł to podatek bankowy, a 354 mln podatek dochodowy.

 • W poł. 2021 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 627 mln zł wobec 947 mln zł w 2020 r i spadło r/r o 34%.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie 21,16%
(18,89% na 30 czerwca 2020 r.) oraz Tier1 na poziomie 19,14% (16,94% na 30 czerwca 2020 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 czerwca 2021 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148,4 mld zł i  w porównaniu
z końcem 2020 r. nie zmieniły się – należności od klientów indywidualnych wyniosły 81 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 57 mld zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 1% w stosunku do końca 2020 r. i wyniosły 173 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 2,6% do poziomu 101 mld zł, a biznesowe spadły o 1,2% do 72 mld zł.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 18,8 mld zł i wzrosła o 44% w ciągu roku, a  w skali kwartału wzrost wyniósł 5%.

Linie biznesowe

O 16% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, zwiększa się udział sprzedaży kredytu gotówkowego przez kanały zdalne - wynosi 44% (29% przed rokiem). Jednoosobowym działalnościom gospodarczym zaoferowano Leasing24 w bankowości internetowej - zdalne mikrofinansowanie do 20 tys. zł. W aplikacji dla msp dostępny jest kredyt firmowy. Duże firmy korzystają z nowych funkcji w iBiznes24.

 

Bankowość detaliczna I półrocze 2021 r.:

 • 4,03 mln kont osobistych w złotych (+4% r/r);

 • 2,33 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+16% r/r);

 • 2,5 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,9 mln klientów mobilnych (+18% r/r);

 • 73,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I półroczu 2021 r. +50% I półrocze 2020;

 • Zmiany portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe -1% r/r; kredyty hipoteczne w złotych +5% r/r;

 • 91 oddziałów w Nowym Modelu Dystrybucji - łącznie zmodernizowanych 158 placówek.

 

MŚP I półrocze 2021 r.:

 • 322 tys. (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 143 tys. klientów mobilnych (+15% r/r);

 • 6,1 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I półroczu 2021 r. +59% I półrocze 2020;

 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 7% r/r do poziomu 15,9 mld zł;

 • Wzrost wolumenu depozytów o 12% r/r do poziomu 22,9 mld zł;

 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 15% do poziomu 6,2 mld zł;

 • 7 e-usług: eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eZdrowie i eLeasing. 

 

Digital detal + MŚP

 • 2,8 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2 mln klientów mobilnych (+18% r/r);

 • 79,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I półroczu 2021 r. +50% I półrocze 2020.

 

Biuro Maklerskie I półrocze 2021 r.:

 • 30,6 tys. aktywnych klientów digital (+12% r/r), w tym
  6,6 tys. klientów mobilnych (+30% r/r);

 • 38% wzrost przychodów r/r z transakcji mobilnych ;

 • 72% wzrost przychodu r/r w  I półroczu 2021 r. z produktów dla klientów Wealth Management.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna I półrocze 2021 r.:

 • 15% wzrost akwizycji nowych klientów;

 • 40% wzrost dochodów FX na platformie eFX;

 • 42% wzrostu wykorzystania limitów trade finance;

 • 38% wzrost sprzedaży limitów kredytowych.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna I półrocze 2021 r.:

 • 133% wzrost przychodów z usług doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć;

 • 97% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym;

 • 39% wzrostu przychodów z finansowania strukturalnego i projektowego;

 • 32% wzrost przychodów z finansowania handlu;

 • pośrednictwo w wezwaniu na sprzedaż akcji wiodącego podmiotu na rynku energii odnawialnej w Polsce oraz podmiotu z sektora rolno-spożywczego;

 • doradztwo sprzedającemu w transakcjach z sektora infrastruktury telekomunikacyjnej, deweloperskiego oraz energii odnawialnej;

 • rola doradcy kupującego w transakcji zakupu spółki z sektora rolno-spożywczego;

 • kontynuacja zaangażowania w zieloną transformację.

 

Leasing I półrocze 2021 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 3,34mld zł + 47% r/r; 

 • Wartość portfela leasingowego 10,8mld zł, wzrost +5% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;

 • Wzrost dochodu +14% r/r do 127 mln zł;

 

Faktoring I półrocze 2021 r.:

 • Obroty wyniosły 16,83 mld zł;

 • Portfel kredytów wzrósł o 27% r/r do 6,8 mld zł;

 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;

 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 25% udziałem w rynku, wzrost +31% r/r;

 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider  pod względem wartości uruchomionych gwarancji

 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG);

 

Santander Consumer Bank I półrocze 2021 r.:

 • Należności kredytowe netto 15 mld zł;

 • Zobowiązania wobec klientów 8,7 mld zł;

 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 19,3 mld zł;

 • Zysk netto 80 mln zł.

 

Autor: Santander Bank Polska

 

ING - płatność za parking w Moje ING z wykorzystaniem moBILET

W aplikacji Moje ING udostępniona możliwość płacenia za parking w centrach ponad 100 miast. Płatność odbywa się poprzez obciążenie rachunku w ING.

W celu aktywowania usługi w aplikacji mobilnej Moje ING przez zalogowaniu należy dodać skrót "Mój transport" oraz dodać zakładkę "Parkingi". Po zaakceptowaniu usługi następuje akceptacja usługi. Płatności wdrożone zostały ze współpracy z operatorem aplikacji moBILET.

W celu zapłacenia za postój należy wybrać miasto oraz strefę parkowania, wskazać czas postoju oraz podać numer rejestracyjny pojazdu. Potwierdzenie transakcji następuje poprzez podanie e-PINu do aplikacji. Wykorzystując funkcję START/STOP użytkownik płaci wyłącznie za rzeczywisty czas postoju.

Aplikacja dostępna jest dla urządzeń opartych o Android (wersja od 4.0.2.) oraz iOS (wersja od 4.0.0.).

Michał Nowik, Finansovo.pl

 

 

 

Santander - raport - Branża opakowań rośnie w rekordowym tempie dzięki e-commerce, pomimo wzrostu cen surowców

 • 2021 roku branża opakowań urośnie min. o 8%, pomimo znaczącego wzrostu cen surowców.
 • Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce pomimo luzowania restrykcji.
 • Branża opakowań musi uwzględnić trendy rynkowe, w tym najsilniejszy z nich, ekologiczny.

Produkcja sprzedana krajowego przemysłu opakowań wzrosła w ub. r. o ok. 1,3%, przebijając poziom 45,5 mld PLN, co było dobrym wynikiem na tle całego przetwórstwa przemysłowego, gdzie spadek produkcji sprzedanej wyniósł 5,2%. Pozwoliło to producentom opakowań utrzymać status branży odpornej na kryzysy. Jest to już skala porównywalna z branżą meblarską – znaną jako polska specjalność eksportowa oraz wpisaną na listę sektorów strategicznych dla krajowej gospodarki. W 2021 roku produkcja opakowań może przyspieszyć i przekroczyć 8% tempo wzrostu w skali roku, przy ok. 5% wzroście całej gospodarki.

Dynamika produkcji sprzedanej

Bez wątpienia dziś największym wyzwaniem dla branży opakowań są rosnące ceny surowców, które mogą negatywnie odbić się na rentowności oraz sytuacji płynnościowej producentów. Szczególnie mocno poszybowały w górę ceny tworzyw sztucznych, ale rosną też koszty zakupu celulozy, metali, drewna oraz szkła, presja surowcowa dotyka obecnie całej branży opakowań – mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej z Santander Bank Polska.  

E-commerce na stałe przyspiesza wzrost branży opakowań

Branża opakowań, jak cała gospodarka, odczuła negatywne skutki zamykania wielu sektorów i okresowe, ale istotne zmniejszenie produkcji w niektórych branżach. Ubiegły rok przyniósł jednak silne wzrosty – m.in. w produkcji pakowanych wyrobów spożywczych, np. gotowych dań na bazie mięsa (+30% r/r), lub na bazie warzyw (+19% r/r).

Od czerwca ub. r widzimy również wyraźny wzrost zapotrzebowania na opakowania dla e-commerce i ten trend nie zwalnia. W 2020 roku obroty w internetowej sprzedaży detalicznej wzrosły aż o 41% co sprawiło, jak wskazują dane GUS, że wartość e-handlu urosła do 70 mld zł. Ponadto, zgodnie z danymi Eurostat, Polska wciąż wyróżnia się na tle innych rynków unijnych wysoką stopą wzrostu B2C
e-commerce. Można spodziewać się, że w bieżącym roku wartość e-zakupów konsumenckich sięgnie 87-90 mld zł.

Choć to istotny wzrost r/r warto pamiętać, że sprzedaż internetowa między firmami odbywa się na kilkukrotnie większą skalę. Jak wynika z raportu Santander Bank Polska „B2B e-commerce – biznes w sieci” e-handel między firmami może wzrosnąć w tym roku nawet o blisko 200 mld zł, co oznaczałoby wartość aż 630 mld zł w 2021 r.

Ekologia – presja regulacyjna oraz oczekiwania odbiorów

Jeszcze przed pandemią Polska należała do państw o umiarkowanej świadomości ekologicznej konsumentów. Wybuch pandemii zmienił zachowania zakupowe – nastąpił zwrot w kierunku produktów o długim terminie przydatności do spożycia. Przy wyborze opakowania wiodącą rolę zaczęło ogrywać bezpieczeństwo. Jednak trend związany z poszukiwaniem bardziej ekologicznych opakowań jest rosnący, nie tylko wśród konsumentów, ale również wśród firm. W tym obszarze branża opakowań, aby wpisać się w oczekiwania klientów zarówno B2B jak i B2C, będzie musiała uwzględnić silny trend, jakim jest poszukiwanie proekologicznych rozwiązań.

- W coraz większy stopniu kupujący w swoich wyborach zwracają się do rozwiązań uważanych powszechnie za bardziej ekologiczne. Również producenci wprowadzający wyroby na rynek i branża opakowań zauważają mocny trend ekologiczny wśród konsumentów. Właścicielom marek zależy zatem na pozycjonowaniu się jako firmy przyjazne środowisku. W przypadku opakowań do najczęściej stosowanych rozwiązań proekologicznych można zaliczyć ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych (najczęściej na rzecz papieru i tektury), udział biotworzyw lub recyklatu, opakowania wielokrotnego użytku czy wykorzystanie wypełniaczy z materiałów biodegradowalnych – tłumaczy Beata Pyś-Skrońska, Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

Zgodnie z badaniem oczekiwań firm w raporcie „E-commerce B2B biznes w sieci” Santander Bank Polska zainteresowanie ekologicznymi opcjami dostawy wyraźnie wyprzedza to, co jest obecnie oferowane. Już 23% klientów B2B w e-handlu preferuje ekologiczne opcje dostawy, wobec zaledwie 13% sprzedawców oferujących takie rozwiązania.

 - Opakowanie gra tutaj kluczową rolę, nie tyle ze względu na ślad węglowy związany z jego produkcją, ale również w związku z późniejszym transportem zapakowanego towaru, czy też jego odpowiednim zabezpieczeniem i obniżeniem poziomu zwrotów. Opakowanie ma bezpośredni styk z klientem i odgrywa istotną rolę w odbiorze „ekologii” zakupionego produktu – mówi Maciej Nałęcz, analityk sektorowy z Santander Bank Polska

Rośnie też presja regulacyjna. Wprowadzony 1 stycznia 2021 r. podatek, w wysokości 0,80 euro za kilogram pierwotnego tworzywa sztucznego wprowadzonego do obrotu, nie ma jeszcze wpływu na branżę. Długofalowo jednak może on jeszcze mocniej przyspieszyć wzrost cen opakowań z tworzyw. Ponadto, używanie recyklatu, który jest droższy od pierwotnego surowca, będzie jedynym sposobem uniknięcia podatku, a co za tym idzie także ceny recyklatu mogą wzrosnąć.

Kolejną zmianą jest Dyrektywa, zakazująca wprowadzania do obrotu wybranych produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych oraz ograniczająca stosowanie styropianowych pojemników na żywność. Branża opakowań wciąż czeka na ostateczne brzemiennie przepisów implementujących dyrektywę do krajowego prawodawstwa. Może ona dotknąć do 30% producentów opakowań z tworzyw sztucznych oraz do 10% wolumenu produkcji, szczególnie małych i średnich firm. Natomiast od 1 stycznia 2023 roku ma wejść w życie reforma systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, wymagająca od producentów istotnego zwiększenia partycypowania w finansowaniu systemu gospodarki odpadami, jednak branża opakowań wciąż czeka na finalne rozwiązania legislacyjne w tym zakresie.

Pełny raport E-commerce B2B – biznes w sieci przygotowany dla Santander Bank Polska przez Mobile Institute jest dostępny pod adresem www.santander.pl/raportecommerceb2b

Raport został objęty patronatem przez:partnerzy raportu

Autor: Santander Bank Polska

PKO BP - Największa w historii Banku emisja obligacji komunalnych dla Krakowa

PKO Bank Polski poinformował o zawarciu z miastem Kraków w dniu 23 lipca umowy emisji obligacji w kwocie 620 MLN PLN. Transakcja jest tego typu drugą dla miasta Krakowa i 27 emisją dla miasta wojewódzkiego. Obecny udział PKO Bank Polski w rynku obligacji komunalnych to około 40.


Emisja obligacji obejmować będzie trzy serie: A21 (wartość 300 MLN PLN), B21 (wartość 300 MLN PLN), C21 (wartość 20 MLN PLN), jej celem jest sfinansowanie budżetu na rok 2021 oraz spłata dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

- To największa emisja obligacji w historii banku. Jak dotąd PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ogólną sumę blisko 21,5 mld złotych, od lat utrzymuje na tym rynku pozycję lidera. Od początku powstania obecnego rynku obligacji komunalnych przeprowadziliśmy blisko 2,5 tys. emisji. Bank prowadzi obsługę 650 samorządów,  którym zapewniamy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie usług finansowych. Podpisana umowa emisyjna z Krakowem będzie miała istotny wpływ na rozwój miasta i regionu. – podkreśla Marcin Eckert, wiceprezes zarządu banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Administracji.

Emisja zostanie wprowadzona do obrotu na GPW, a PKO Bank Polski będzie pełnił funkcję koordynatora przygotowującego pełną dokumentację związaną z emisją. Z pozyskanych środków sfinansowane zostaną m.in. budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków-Swoszowice” wraz z budową parkingu typu „Park & Ride”.

Bank PKO BP od 2016 roku obsługuje finanse miasta zarówno w ramach oferty depozytowo-transakcyjnej jak i kredytowej w ramach finansowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Areny Kraków SA.

Michał Nowik, Finansovo.pl