Polecamy

Realizujemy zakładane cele Wyniki finansowe VeloBanku po 9. miesiącach działalności

Ogłaszając nową strategię Zarząd VeloBanku założył osiągnięcie 400 mln zł zysku i 150 tys. VeloKont na koniec 2023 roku. Dzięki konsekwentnej realizacji planów i zaangażowaniu zespołu doświadczonych pracowników, którzy dzień po dniu budują jego rosnącą wartość w oczach interesariuszy, bank zbliżył się do realizacji tych założeń już na koniec I półrocza br. W ciągu 9. miesięcy wypracował 357,5 mln zł skonsolidowanego zysku, przy czym w samym II kwartale br. było to 78,4 mln zł. Poziom zwrotu z kapitału (ROE) na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 61%, a przy założeniu wyposażenia w kapitał na poziomie 12% całkowitego współczynnika kapitałowego to 32%. Suma bilansowa wyniosła 43,4 mld zł. Zyski generowane przez bank będą wzmacniać jego kapitał i fundamenty biznesowe do dalszego rozwoju.

 

15 września VeloBank zaraportował zaudytowane wyniki na koniec czerwca 2023 roku, czyli po trzech pełnych kwartałach działalności. Skonsolidowane fundusze własne na 30 czerwca br. wyniosły 992 mln zł, a poziom wskaźnika kapitałowego TCR, dzięki zaliczeniu do funduszy regulacyjnych zysku wygenerowanego w okresie pierwszych 6. miesięcy działalności, wzrósł do poziomu 6,30%, tj. był o 1,89 p.p. powyżej poziomu z marca br.

Wyniki finansowe VeloBanku pokazały, że nasza strategia była dobrze wyważona, a ambicje - realistyczne. Zbudowany potencjał okazał się wyższy, co pozwoliło nam zbliżyć się do ich realizacji już po dziewięciu miesiącach działalności. Udowodniliśmy, że na rynku wciąż jest przestrzeń do zagospodarowania i tworzenia nowej jakości bankowania. Postawiliśmy na podejście, które skupia się na potrzebach klientów. Nie ustajemy w szukaniu dla nich dodatkowych korzyści i nawiązujemy partnerstwa, które pomagają nam budować nie tylko naszą pozycję banku uniwersalnego, ale też banku, który niczym fintech wykorzystuje możliwości, jakie daje współpraca z innymi sektorami. Dzięki temu tworzymy unikatową wartość dla obecnych i przyszłych interesariuszy, bo aktualna suma bilansowa banku wynosi ponad 46 mld zł  – mówi Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

O zaufaniu, jakim naszą markę obdarzyli klienci, najlepiej świadczy fakt, że liczba VeloKont, czyli naszego flagowego rachunku osobistego, przekroczyła już aktualnie 160 tys. - jesteśmy 10 tys. powyżej poziomu, który zakładaliśmy w naszej strategii na koniec 2023 roku. Rośnie również liczba oraz wolumeny kont oszczędnościowych. Sukcesywnie zwiększamy sprzedaż kredytów gotówkowych. Dużą szansę widzimy w kredytach hipotecznych o stałej stopie dla klienta BK2%.  Nasza oferta ciągle się rozwija, widzimy przestrzeń do dalszego wzrostu i poprawiania wskaźników finansowych – dodaje Mirosław Boda, członek zarządu VeloBanku ds. finansowych.

Strategia VeloBanku zakłada intensywny rozwój oferty banku poprzez tworzenie nowych, wygodnych produktów i usług, rozbudowę sieci własnej i franczyzowej, zawieranie partnerstw z czołowymi firmami z innych sektorów oraz realizację projektów, które wychodzą poza ramy tradycyjnie pojmowanej bankowości.

Na początku 2023 r. VeloBank nawiązał partnerstwo z największym dostawcą gazu w Polsce i zaproponował klientom bezpłatny kredyt VeloKomfort, który umożliwia rozłożenie rachunków za gaz na równe raty w ciągu roku. Bank rozwinął także współpracę z sektorem ubezpieczeń. Nawiązał partnerstwo z BNP Paribas Cardif w zakresie oferty polis dla kredytów. Wraz z Prudential oferującym w Polsce ubezpieczenia pod marką Pru, zaproponował klientom indywidualnym ofertę ochrony ubezpieczeniowej, dopasowaną do różnych potrzeb i etapów życia.

W pierwszym półroczu br. wystartował także VeloMarket.pl, projekt e-commerce grupy kapitałowej VeloBanku z szeroką ofertą zakupową wyselekcjonowanych produktów dobrych dla planety i zdrowia.

Bank zadbał także o cyfrową dostępność swoich usług, poprzez m. in. szeroką ofertę kredytów z wnioskowaniem zdalnym. Wśród nich znalazła się także propozycja hipoteki – VeloDom, której proces uzyskania finansowania odbywa się online, a po pozytywnej decyzji kredytowej klient fizycznie pojawia się w banku dopiero na podpisanie umowy. VeloBank znalazł się również w gronie pierwszych czterech banków, które wprowadziły do swojej oferty Bezpieczny Kredyt 2%.

W ramach podejścia „mobile first” VeloBank wprowadził też niedawno szereg udogodnień dla użytkowników swojej aplikacji. Klienci mogą z jej pomocą zalogować się kodem QR do bankowości internetowej oraz skorzystać z opcji jednolitego PINu w bankowości mobilnej na wszystkich urządzeniach. Nowością jest też Pay-by-Velo, czyli bezpieczna metoda autoryzacji transakcji typu pay-by-link bezpośrednio w aplikacji banku, która eliminuje konieczność wprowadzenia loginu i hasła do sfinalizowania płatności.

Bank rozszerzył także integrację swoich usług z aplikacją rządową. Z pomocą najnowszej jej wersji – mObywatel 2.0. klienci banku potwierdzą swoją tożsamość w placówkach oraz mogą wygodnie odblokować dostęp do bankowości internetowej, przypomnieć login oraz resetować do niej hasło.

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VeloBanku za okres 9. miesięcy, zakończony 30 czerwca 2023 roku, dostępne jest pod adresem: https://www.velobank.pl/o-banku/wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-velobank-sa.

Źródło: VeloBank

Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023 Handel najbardziej odczuwa wysoką inflację. Więcej firm obawia się spadku zamówień niż ich wzrostu

Subindeks Barometru EFL dla handlu na III kwartał 2023 roku wyniósł 47,1 pkt. Choć jest to wynik o 1,2 pkt. wyższy niż kwartał wcześniej, to wciąż jest jednym z najniższych wśród sześciu badanych sektorów. Prawie dwa razy więcej firm handlowych spodziewa się mniejszego popytu na ich produkty niż wynosi odsetek optymistów liczących na wzrost zamówień (20% vs. 12%). Ponadto, 59% przedstawicieli sektora handlowego obawia się negatywnego wpływu inflacji na ich biznes. Choć jest to wynik o 14 p.p. niższy w ujęciu kwartalnym, to jednak grupa pesymistów jest najliczniejsza wśród wszystkich branż.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barometr EFL dla branży handlowej na IIIkwartał 2023:

  • Subindeks: 47,1 pkt. (+1,2 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 75 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach
  • Sprzedaż: 20 proc. przedsiębiorców prognozuje spadek poziomu sprzedaży w porównaniu do I kwartału br.
  • Płynność finansowa: 22 proc. przedsiębiorców prognozuje niższy poziom płynności finansowej niż

w I kwartale br.

  • Finansowanie zewnętrzne: 20 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie
    na finansowanie zewnętrzne niż w I kwartale br.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejny kwartał z rzędu przedsiębiorstwa handlowe są w najsłabszych nastrojach wśród badanych sektorów. Trudno się dziwić, bo jest to obszar gospodarki bardzo mocno uzależniony od nastrojów konsumenckich. A te są uzależnione od wysokości inflacji czy stóp procentowych – im te są wyższe, tym siła nabywcza Polaków jest mniejsza. Jednak widać światełko w tunelu. Bo choć inflacja wciąż jest dwucyfrowa, to jednak sukcesywnie spada, a w ślad za tym pójdą być może pierwsze obniżki stóp procentowych. Z najnowszego odczytu widać, że bardzo czekają na to sami zainteresowani.
Choć wyrażają wciąż wysokie obawy związane z inflacją czy poziomem zamówień, to jednak grupa pesymistów jest mniejsza niż jeszcze kwartał wcześniej
– mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Sprzedaż lekko drgnie

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży handlowej wyniósł 47,1 pkt., o 1,2 pkt. więcej
niż kwartał wcześniej. Handel odnotował jeden z dwóch najniższych subindeksów wśród 6 badanych sektorów – minimalnie niższy miały tylko usługi (46,8 pkt.).

Na niską wartość subindeksu Barometru EFL dla handlu zapracowały po raz kolejny trzy z czterech badanych obszarów. Po pierwsze, inwestycje cały czas nie ruszyły z miejsca. Tylko 2% planuje nowe przedsięwzięcia, a 75% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów.

Nieco lepiej wyglądają opnie dotyczące sprzedaży, choć daleko jeszcze do najbardziej optymistycznych wyników. 12% zapytanych prognozuje wzrost zamówień w III kwartale br., kwartał wcześniej było
to zaledwie 2% firm. Jednak wciąż liczniejsza pozostaje grupa pesymistów – 20% firm handlowych obawia się mniejszych obrotów (31% w II kwartale br.). 65% respondentów liczy na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej.

Za niską sprzedażą idzie słaba płynność finansowa firm handlowych. 22% firm obawia się słabszej kondycji finansowej, co także jest najwyższym wynikiem wśród sześciu branż. 11% firm liczy
na poprawę kondycji finansowej, a zdecydowana większość nie spodziewa się zmian w tym obszarze (66% wskazań).

Ponownie tylko w kontekście finansowania zewnętrznego więcej respondentów wskazuje na wzrost zapotrzebowania niż na spadek (odpowiednio 20% i 7,5%). Jednak, tak jak w czasach prosperity
i „normalności” zewnętrze finansowanie jak leasing czy kredyt było potrzebne głównie na inwestycje, tak teraz przedsiębiorcy dzięki niemu bardzo często płacą bieżące rachunki, wynagrodzenia
czy zamawiają potrzebne towary.

Negatywny wpływ inflacji słabnie

Blisko 6 na 10 firm handlowych obawia się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu
w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Choć jest to wynik o 14 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej, to jednak pozostaje najwyższym w wśród badanych sektorów. Dla przykładu
w przemyśle i budownictwie po 41% firm handlowych obawia się negatywnego wpływu inflacji
na prowadzony biznes, a w transporcie 47,5%.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, mniej niż inflacji, „handlowcy” obawiają się wojny.
Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 24% zapytanych. 61% przedsiębiorstw uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wyniosła 48,7 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. wyższy niż w II kwartale 2023 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 czerwca 2023 roku.

Źródło: EFL

Credit Agricole zachęca do płatności zbliżeniowych w SoftPos

Wygoda w użyciu, niskie koszty i pełne bezpieczeństwo - to zalety systemu akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos, który każdy drobny przedsiębiorca może zainstalować na swoim smartfonie. Dostawcą rozwiązania są: polski fintech SoftPos.eu oraz firma Elavon - lider na rynku płatności.

Credit Agricole udostępnił swoim klientom metodę akceptowania płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej SoftPos, zintegrowanej z usługą Elavon. Zainstalowana na dowolnym urządzeniu działającym w systemem Android 8.0 lub wyższym z dostępem do Internetu i modułem NFC umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych za usługi lub towary bez konieczności używania dodatkowych urządzeń takich jak terminal płatniczy lub PIN-pad. Do obsługi procesu sprzedaży wystarczy posiadanie urządzenia mobilnego, jak smartfon czy tablet.

Aplikacja SoftPos jest dostępna do pobrania w sklepie internetowym Google Play. Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym można korzystać z niego jak ze standardowego terminala płatniczego do akceptacji transakcji zbliżeniowych. Dotyczy to także transakcji wymagających podania kodu PIN, realizowanych zarówno plastikowymi kartami zbliżeniowymi, jak i mobilnymi portfelami czy np. zegarkiem. Metodę płatności opartą o aplikację SoftPos wdroża w Polsce coraz więcej firm, m.in. z branży logistycznej, przewozów pasażerskich, branży gastronomicznej i beauty (salony fryzjerskie i kosmetyczne). Możliwość posiadania jednego urządzenia spełniającego szereg zadań skutkuje też wygodą, mobilnością i znacznie szybszą obsługą klientów, co jest istotne w niemal każdej branży.

- W Credit Agricole uważnie słuchamy naszych klientów i znamy ich potrzeby . Wiemy, że coraz więcej osób woli płacić bezgotówkowo, więc przedsiębiorcy muszą być gotowi do przyjmowania takich płatności. Zastosowanie rozwiązania SoftPos ułatwia życie i firmom i ich klientom. Nie wymaga instalowania dodatkowych terminali i całej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych, spełnia natomiast wszystkie wymagania bezpieczeństwa, a także wymogi określone w obowiązujących przepisach - mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Warto dodać, że technologia SoftPos jest potwierdzona certyfikatami bezpieczeństwa od Organizacji Kartowych Mastercard i Visa, a klienci mają dostęp do pieniędzy ze zrealizowanych transakcji już następnego dnia roboczego. To nie koniec udogodnień dla przedsiębiorców. Klienci otrzymują również dostęp do internetowego portalu klienta Elavon Connect, który umożliwia wgląd do danych o transakcjach bezgotówkowych, fakturach i raportach.

System akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos to również wymierne korzyści ekologiczne: nie ma drukarek, zużycia papieru i tuszu, a potwierdzenie realizacji transakcji klient może otrzymać na adres mailowy lub pobrać po zeskanowaniu kodu QR. Wykorzystania już posiadanego smartfonu i używania go jako narzędzia do przyjmowania płatności (funkcja terminala) sprawia, że nie ma konieczności wyprodukowania osobnego urządzenia. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii czy materiałów potrzebnych do produkcji, nie ma konieczności utylizacji dodatkowego urządzenia, a w toku eksploatacji - ładujemy tylko baterię w smartfonie (jeden cykl ładowania do wielu funkcji).

Zastosowanie rozwiązania SoftPOS jest opłacalne dla firm od strony codziennych kosztów biznesowych. Za samą aplikację Elavon SoftPos klienci nie ponoszą żadnych opłat przez cały okres trwania umowy, którą klient zawiera na 24 lub 36 miesięcy. W ramach oferty standardowej obowiązuje prowizja w minimalnej wysokości 25 zł miesięcznie dla obrotu za pośrednictwem terminalu do kwoty 3900 zł. Oznacza to, że jeśli klient zrealizuje obroty na niższą kwotę - naliczy się opłata minimalna.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowali płatności kartami, a zdecydują się na terminal SoftPOS mogą wziąć udział w Programie Polska Bezgotówkowa. Wówczas nie zapłacą prowizji od transakcji do łącznej kwoty 100 000 zł przez pierwsze 12 miesięcy. Po osiągnięciu limitu transakcji lub po upływie okresu określonego w Programie klienci będą korzystać z oferty standardowej.

Przykład dla umowy na 24 miesiące:

Obrót miesięczny klienta Naliczona prowizja od transakcji
(0,65%+0,07 PLN)
Do dopłaty przez klienta Minimalna miesięczna kwota prowizji
2 500 zł 16,32 zł 8,68 zł 25 zł

Źródło: mBank

 

 

Alior Bank promuje ofertę Konta dla Młodych

Alior Bank aktywnie promuje funkcjonalności Konta dla Młodych. Kampania skupia się na korzyściach dla nastolatków takich jak brak opłat za kartę do ukończenia 18. roku życia, darmowe przelewy internetowe w kraju oraz możliwość bezpłatnego aktywowania dwóch wybranych korzyści spośród siedmiu dostępnych.

W ramach Konta dla Młodych do ukończenia 18. roku życia nie obowiązuje opłata za kartę, a do 26. także za prowadzenie rachunku. Konto dodatkowo oferuje darmowe przelewy internetowe w kraju. Klient może również bezpłatnie aktywować dwie wybrane korzyści spośród siedmiu dostępnych, a są to: darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce, wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, bezpłatne bankomaty za granicą, zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne, pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych, pakiet bezpłatnych powiadomień, płatności kartą bez kosztów przewalutowania. Za każdą kolejną aktywowaną korzyść obowiązuje opłata 3,5 zł miesięcznie.

- Oferta skierowana dla osób w wieku 13 – 17 lat to efekt zrozumienia, że młodzi ludzie mają swoje wyjątkowe wymagania i aspiracje finansowe. Konto dla Młodych to elastyczne narzędzie, które umożliwia wybór korzyści zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dzięki temu, młodzi klienci Alior Banku mogą dostosować swoje konto tak, by jak najlepiej odpowiadało ich stylowi życia i planom – mówi Magdalena Lewicka, Dyrektor Departamentu Marketingu w Alior Banku.

Aby otworzyć Konto dla Młodych dla dziecka, rodzic może skorzystać z różnych opcji. Nowi klienci mogą złożyć wniosek w oddziale banku, a obecni wykorzystać bankowość zdalną (Alior Mobile lub Alior Online) i potwierdzić tożsamość za pomocą videoselfie lub podpisać umowę w obecności kuriera w domu.

Z kampanią prezentującą Konto dla Młodych będzie można spotkać się w tradycyjnym radiu w stacjach: RMF, RMF Maxx, ESKA , SuperNowa, PLUS, VOX, Muzo FM, Wnet, Doxa, na platformie muzycznej Spotifyoraz w Social Mediach m.in. na Instagramie i TikToku.

Promocja Konta dla Młodych nie jest jedynym działaniem banku, które ma na celu szerzenie edukacji finansowej wśród nastolatków. Wiosną 2023 roku Fundacja Alior Banku przeprowadziła największe w Polsce badanie dotyczące poziomu wiedzy ekonomicznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Raport objął także świadomość uczniów w podejmowaniu codziennych decyzji finansowych.

Wyniki pokazały, że ponad połowa ósmoklasistów i więcej niż ¾ uczniów trzeciej klasy szkoły średniej korzysta z usług bankowych, w tym często z kont oszczędnościowych. Nastolatkowie ponad 80 proc. chętniej używają mobilnych aplikacji bankowych niż wersji desktopowej, a ponadto wolą płacić elektronicznie niż gotówką. Co ciekawe, spory odsetek uczniów szkół średnich odchodzi nawet od karty płatniczej na rzecz wykorzystania w tym celu smartfonu czy zegarka.

Raport wskazuje także na znaczącą rolę edukacji oraz potrzebę współpracy oświaty z instytucjami finansowymi. Kadra zgodnie stwierdziła, że zarządzanie „niewidzialnymi” pieniędzmi jest psychologicznie trudniejsze, a wiedza ekonomiczna musi być skonfrontowana z realnym doświadczeniem.

- Jako Alior Bank aktywnie angażujemy się w rozwijanie kompetencji finansowych młodzieży. Chcemy, by produkty i usługi przez nas oferowane były zgodne z rzeczywistymi potrzebami nastolatków i ich rodziców. Ostatnio podjęliśmy szereg inicjatyw w tym zakresie. Jedną z nich było zrealizowanie badania przez Fundację Alior Banku, które miało na celu sprawdzenie wiedzy finansowej dzieci i młodzieży w Polsce. Kolejnym krokiem jest nasza kampania promocyjna, która ma przypomnieć młodym klientom o istniejącej ofercie Konta dla Młodych. Mają one pomóc nastolatkom osiągnąć finansową samodzielność. Wszystkie te działania stanowią część naszego zobowiązania do tworzenia bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa – mówi Jacek Polańczyk, Wiceprezes Zarządu Alior Banku.
 

Kredyt hipoteczny z dopłatą dostępny w mBanku

Od 14 września klienci mBanku mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny z dopłatą w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Oferta będzie skierowana przede wszystkim do obecnych klientów.

 
Kto może skorzystać z programu?
Kredyt na preferencyjnych warunkach kierowany jest do osób, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 45 lat (warunek musi spełniać przynajmniej jedna osoba, która składa wniosek). Mogą z niego skorzystać zarówno małżeństwa jak i klienci prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe. Ponadto wnioskodawcy nie mogą teraz lub w przeszłości posiadać innej nieruchomości mieszkalnej, ani kredytu hipotecznego, który zaciągnęli w ciągu ostatnich 3 lat. Ten warunek musi spełniać każdy kredytobiorca oraz osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe.
Cel kredytu hipotecznego w mBanku i maksymalna kwota
„Bezpieczny Kredyt” może zostać przeznaczony na pokrycie całości albo części wydatków na:
a) zakup prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie (rynek pierwotny lub wtórny),
b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie,
c) zakup działki i budowę na niej domu jednorodzinnego (w tym zakup działki z rozpoczętą budową i jej dokończenie),
d) budowę domu jednorodzinnego na działce posiadanej przez wnioskodawcę,
e) dokończenie rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego na działce posiadanej przez wnioskodawcę.
Maksymalna kwota o jaką może się starać osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe to 500 tysięcy złotych. Jeśli wnioskodawca prowadzi je wspólnie z małżonkiem lub w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko – może liczyć na 600 tysięcy złotych kredytu.
Okres kredytowania
Minimalny okres, na jaki można wziąć kredyt z dopłatą wynosi 15 lat. Maksymalny okres kredytowania w mBanku to 35 lat.
Dopłaty przez pierwszych 10 lat
Dopłaty będą przysługiwać przez 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych. W tym czasie kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej w wariancie rat malejących. Po upływie 10 lat oprocentowanie zostanie zmienione na zmienne, a raty na równe, chyba, że kredytobiorca zawnioskuje o utrzymanie dotychczasowej formuły spłaty.
Wkład własny
Wnioskodawca może ubiegać się o kredyt do wysokości bazowego LtV 80%. Oznacza to, że musi wnieść minimum 20 proc. wkładu własnego, ale nie więcej niż 200 tys. zł. Jeśli wkładem własnym jest działka to jej wartość wraz z kwotą kredytu nie może przekraczać miliona złotych.
Oprocentowanie kredytu
Oprocentowanie, zgodnie z ustawą, z uwzględnieniem wartości dopłat wyniesie 2 proc. plus marża banku. Aktywni klienci mBanku otrzymają oferty pomiędzy 2,15 proc. a 2,45 proc. A jeśli zdecydują się na budowę domu, który spełnia podwyższone kryteria energooszczędności, będzie to poniżej 2 proc. Z kolei osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były aktywnymi klientami mBanku po uwzględnieniu dopłat zapłacą od 3,5 proc. do 3,8 proc.
 
Źródło: mBank