Leasing

Leasing

Leasing

Leasing - jest jednym z rodzajów umowy pomiędzy dwiema stronami: leasingobiorcą (korzystającym) a finansującym (leasingodawcą). Na podstawie tej umowy leasingodawca zobowiązuje się do oddania leasingobiorcy daną rzecz na określony w umowie okres czasu w celu jego odpłatnego używania.

Pojęcie leasingu zdefiniowane jest w kodeksie cywilnym w artykule 7091:

"Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego."

Umowa leasingu jest więc umową nazwaną zdefiniowaną w polskim prawie i musi zostać zawarta na piśmie.
W transakcjach leasingowych stronami są jak napisano wcześniej dwie strony: leasingobiorca i leasingodawca. Leasingodawca zazwyczaj nie jest producentem danych środków trwałych więc musi go nabyć od dostawcy (trzeci uczestnik transakcji który nie jest stroną na umowie ale jest również niezwykle istotny - to on dostarcza sprzęt).
Ze względu na fakt czy leasingodawca jest posiadaczem sprzętu czy musi go nabyć wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:

- leasing pośredni - w którym leasingodawca (bank lub inna instytucja finansująca) nabywa od producenta dany środek trwały i zawiera z leasingobiorcą umowę na mocy której zobowiązuje się odpłatnie przekazać środek trwały do użytkowania,

- leasing bezpośredni  - w którym producent jest jednocześnie leasingodawcą i sam zawiera umowę z leasingobiorcą.

W Polsce jak nietrudno się domyśleć mamy najczęściej do czynienia z leasingiem pośrednim. Leasing bezpośredni ma zastosowanie na przykład w przypadku niektórych dealerów samochodowych którzy sami są podmiotami finansującymi.

Leasing w przeciwieństwie do tradycyjnego kredytu inwestycyjnego jest znacznie dostępniejszą usługą. Pozwala w szybki i łatwy sposób uzyskać niezbędne do prowadzenia działalności środki trwałe, także dla nowopowstałych firm. To właśnie z łatwiej dostępności jak również korzyści ekonomicznych (tarcza podatkowa, odliczenie podatku VAT) jest to niezwykle popularna w dzisiejszych czasach usługa finansowa. Środki trwałe przekazane zostają leasingobiorcy na określony czas za co leasingobiorca musi płacić leasingodawcy określoną w umowie opłatę w formie rat. Sfinansowane mogą zostać zarówno przedmioty jak i używane. Co ważne, zazwyczaj umowa leasingu zawiera możliwość przeniesienia własności na korzystającego po określonym w umowie czasie użytkowania. Mamy wtedy do czynienia w tej sytuacji z tak zwanym wykupem przedmiotu i przeniesieniem własności na leasingobiorcę. Wartość wykupu nazywana jest wartością rezydualną (resztkową) i określa wartość przedmiotu po okresie użytkowania.

Przedmiot leasingu

Przedmiotem leasingu najczęściej bywają pojazdy osobowe, maszyny i urządzenia a także pojazdy ciężarowe. Obecna oferta firm udzielających leasing jest praktycznie nieograniczona. Przedmiotem leasingu może być dowolny środek trwały lub usługa który wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej - przedmioty ruchome i nieruchome: pojazdy, dźwigi, maszyny u urządzenia, sprzęt komputerowy, nieruchomości, linie produkcyjne, statki wodne i powietrzne, wartości niematerialne i prawne, oddelegowanie pracowników umysłowych i fizycznych (tzw. leasing pracowniczy gdzie przedmiotem leasingu nie jest pracowników a usługa przez niego wykonywana). Ubiegając się o leasing warto wziąć pod uwagę rodzaj przedmiotu leasingu bowiem leasingodawcy zazwyczaj specjalizują się w leasingu konkretnych przedmiotów. Firma specjalizująca się w leasingu sprzętu komputerowego może nie być w stanie sfinansować sprzętu medycznego. Warto w tym przypadku poszukać leasingodawcy specjalizującego się właśnie w finansowaniu aparatury medycznej. Leasingodawcy oceniając możliwość udzielenia leasingu leasingobiorcy biorą pod uwagę zazwyczaj 2 elementy:

- ocenę leasingobiorcy - dane finansowe, jego zdolność do regulowania zobowiązania, doświadczenie, czas działalności na rynku,

- rodzaj finansowanego przedmiotu - jego zbywalność czyli możliwość łatwej sprzedaży na rynku.

Firmy specjalizujące się w leasingu danej branży (na przykład informatyka, medycyna, telekomunikacja, poligrafia) mają doświadczenie branżowe które pozwala im w łatwy sposób upłynnić posiadane środki trwałe. To właśnie z tego powodu szukając leasingu warto wziąć pod uwagę rodzaj użytkowanego przedmiotu i znaleźć firmy leasingowe specjalizujące się właśnie w leasingu tego typu przedmiotów.

Okres trwania umowy leasingowej jest zależny od rodzaju finansowanego przedmiotu i jego okresu amortyzacji (zużywalności). Czas trwania umowy powinien być krótszy niż okres amortyzacji przedmiotu i powinien obejmować co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji.

Clifing

Clifing jest rodzajem leasingu samochodów osobowych.

Refling

Refling jest rodzajem leasingu sprzętu komputerowego.

Leasing nieruchomości

W przypadku nieruchomości, leasing jest bardzo atrakcyjną w stosunku do najmu. Leasingobiorca bowiem ustalając warunki współpracy z leasingodawcą może wynegocjować możliwość wykupu nieruchomości po określonym okresie. Stanie się więc on docelowo właścicielem nieruchomości. W tym przypadku przy podpisywaniu umowy leasingu wymagane jest również zaangażowanie notariusza w obecności którego napisany zostanie i podpisany przez strony umowy akt notarialny. Na jego mocy po spełnieniu określonych warunków i po określonym czasie leasingobiorca stanie się właścicielem nieruchomości.

Zobacz także: