Produkty skarbowe

Produkty skarbowe w bankowości firmowej dotyczą produktów umożliwiających zabezpieczenie kursu walutowego.
Ze względu na czas rozliczenia wyróżniamy 2 rodzaje transakcji:

Wymiana spotowa (natychmiastowa)

Transakcje spotowe dostępne w zasadzie dla każdego przedsiębiorcy. Umożliwiają bieżącą wymianę waluty gdy zachodzi potrzeba szybkiej sprzedaży lub kupna waluty. Możliwość ich zawierania wiąże się z koniecznością założenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych w walutach (w walucie których dotyczy zakup/sprzedaż) a także zawarciem stosownej umowy związanej z wymianą walutową. Banki zazwyczaj posiadają stosowne funkcjonalności w postaci platform walutowych umożliwiających wymianę walut online. Platforma ta zazwyczaj zintegrowana jest z systemem bankowości internetowej umożliwiając szybką i łatwą wymianę walut za pomocą jednego logowania do systemu bankowego. Banki w większości przypadków nie pobierają dodatkowej prowizji za wymianę waluty. Klient otrzymuje więc po zawarciu transakcji daną ilość jednostek waluty, a rachunek rozliczeniowy nie jest obciążany dodatkowymi prowizjami. Poza platformą walutową banki umożliwiają zawarcie umowy skarbowej, która umożliwia klientowi kontakt z dedykowanym dealerem walutowym i dokonania transakcji poprzez kontakt telefoniczny.

Możliwe jest również skorzystanie z usług wymiany walut dostępnych w różnego rodzajów kantorach internetowych. W tej sytuacji klient w banku zobligowany jest wyłącznie do założenia rachunku bieżącego oraz rachunków walutowych. Usługę związaną z wymianą walut dokonuje poprzez wyspecjalizowaną instytuacją płatniczą zajmującą się kupnem / sprzedażą walut. Po zarejestrowaniu się i podaniu niezbędnych danych (w tym numerów rachunków w banku) możliwe jest kupno / sprzedaż walut. Środki po dokonaniu transakcji przesyłane są niezwłocznie na wskazany rachunek rozliczeniowy. W przypadku korzystania z usług kantorach możliwe jest w pewnych sytuacjach obciążenie klienta dodatkową prowizją.

Wymiana terminowa

Wymiana walut na termin w najprostszym wydaniu dotyczy zabezpieczenia kursu kupna / sprzedaży danej ilości jednostek waluty w określonym czasie w przyszłości. Służą do tego transakcje forward, w których kurs wymiany określany jest w dniu zawarcia transakcji a rozliczenie transakcji i podstawienie określonej ilości środków następuje w określonym terminie w przyszłości. Swap walutowy jest połączeniem transakcji spotowej oraz transakcji forward i pozwala w tani sposób uzyskać kredyt w pożądanej walucie bez konieczności zawierania umowy kredytowej z bankowej. Jedynym warunkiem jest otrzymanie określonej kwoty środków w walucie w przyszłości.

Do zawierania transakcji terminowych wymagane jest uzyskanie w banku stosownego limitu umożliwiającego dokonywanie transakcji tego rodzaju. W nomenklaturze bankowej limit ten nazywany jest limitem skarbowym. Jego uzyskanie związane jest z przeprowadzeniem stosownej analizy klienta w banku (analizy zdolności kredytowej i potrzeb klienta w zakresie dokonywania transakcji terminowych). Wymagane jest w tym celu przedstawienie przez klienta stosownych dokumentów finansowych, dokumentów potwierdzających dokonywanie transakcji kupna / sprzedaży walut w celu ustalenia kwoty limitu skarbowego. W przypadku firm o wątpliwym standingu finansowym bank może zobligować klienta do zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji lub zastawu środków trwałych / opcjonalnie hipoteki.

Limit skarbowy wymagany jest między innymi przy zawieraniu transakcji forward, swap, IRS, CIRS, korytarz walutowy.
Nie wymagane jest posiadanie limitu przy zawieraniu opcji walutowych. W tym przypadku klient zawierając transakcję płaci określoną premię za wystawienie opcji przez co bank nie jest narażony na ewentualny wzrost/spadek kurs w trakcie trwania transakcji.

Transakcje takie jak forward, SWAP, IRS, CIRS, opcje walutowe, korytarz walutowy są rodzajem transakcji pochodnych, tak zwanych derywatów (ang. derivative). Są to instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi których wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego. Ponieważ mamy do czynienia z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko walutowej, instrumentem bazowym zazwyczaj jest tutaj kurs wymiany (kupna/sprzedaży) dane waluty.

Zobacz również: