Swap walutowo-procentowy (CIRS)

Swap walutowo-procentowy

Swap walutowo-procentowy (z ang. CIRS = Currency and Interest Rate Swap) jest umową pomiędzy dwoma podmiotami (najczęściej: przedsiębiorcą i bankiem) na mocy której obie strony dokonują wymiany płatności w jednej walucie na inną walutę. Ten rodzaj swapa zastosowanie ma najczęściej w przypadku posiadania długoterminowych ekspozycji kredytowych w niepożądanej walucie. Przykładem może być na przykład eksporter osiągający większość przychodów w walucie EUR i posiadający zobowiązanie długoterminowe w walucie PLN. Taki podmiot może być zainteresowany zamianą zobowiązań w PLN na zobowiązanie w walucie EUR ze względu na:

- możliwość kompensowania wymagalnych zobowiązań (posiadając kredyt w EUR spłata następować będzie z osiąganych przychodów w EUR),
- różnicę w poziomie stopy procentowej (EURIBOR a WIBOR) co ma przełożenie na koszt finansowania,

Swap walutowo-procentowy nazywa jest również kapitałowym swapem walutowym a także w nomenklaturze angielskiej: Cross Currency and Interest Rate Swap (CCIRS), Cross Currency Swap (CCS). Do zawarcia transakcji swapa walutowo-procentowego klient musi spełnić szereg obowiązków, do których najważniejszych należą:

- posiadanie stałych, udokumentowanych przychodów w wymaganej walucie (w walucie na którą następuje wymiana płatności),
- posiadania ekspozycji (finansowania, zobowiązań) której waluta podlega zamianie,
- przyznanie sublimitu umożliwiającego zawarcie transakcji swap (którego przeprocesowania oznacza przeanalizowanie zdolności kredytowej klienta).

Po spełnieniu powyższych warunków klientowi przedstawiona zostaje propozycja zamiany płatności w walucie obecnej na walutę nową (pożądaną).
Tworzony jest harmonogram w którym płatności odsetkowe w walucie obecnej ulegają zamianie na płatności odsetkowe w walucie pożądanej.

Swap walutowo-procentowy obejmować może wymianę zarówno kapitału jak i odsetek lub wymianę samych płatności odsetkowych. W transakcji występują więc dwa strumieni płatności (w różnych walutach) które nazywane są nogami (swapa).

Zobacz również: