Wymiana walut spot

Wymiana walut spotWymiana walut spot

Wymiana walut spot polega na natychmiastowej wymianie (kupnie lub sprzedaży) jednej waluty na drugiej. Kurs po jakim następuje wymiana jest kursem bieżącym powiększonym o określoną marżę banku. Wymiana walut następuje najczęściej wykorzystując platformę walutową (online) lub telefonicznie poprzez kontakt z dealerem walutowym. Inne nazwy określające wymianę spot to: natychmiastowa wymiana walut, wymiana walut z natychmiastową dostawą, wymiana kasowa (w odróżnieniu do terminowej wymiany walutowej "forward").

Co ważne, rozliczenie transakcji spot następuje w terminie do dwóch dni roboczych przy czym warunki tej wymiany ustalane są już w momencie jej zawarcia. W terminie maksymalnie dwóch dni roboczych użytkownik zobligowany jest do podstawienia środków celem dokonania wymiany, po ich podstawieniu następuje transfer środków i przewalutowanie. Pomiędzy zawarciem transakcji a jej wykonaniem mijają więc maksymalnie dwa dni robocze. Taka dwudniowa różnica pomiędzy datą zawarcia transakcji a jej dostawą wynika z międzynarodowych standardów przyjętych na rynkach walutowych. Użytkownik ma zatem niecałe 3 dni do fizycznego podstawienia środków i rozliczenia transakcji.

Dokonując transakcji walutowych mamy do czynienia z tzw. datą waluty (value date). Jest to data w której dochodzi do faktycznego rozliczenia transakcji. Rozliczenie transakcji może nastąpić na 2 sposoby:

  • przez faktyczną dostawę środków i wymianę ustalonej ilości jednej waluty na drugą (najczęściej występujące),

  • w przypadku braku podstawienia środków - rozliczenie następuje netto poprzez różnice kursowe (kwota obciążenia/uznania to kwota równowartość kwoty wymiany pomnożonej przez różnice między kursem w dniu zawarcia transakcji a kursem w dniu rozliczenia, z tego powodu konto klienta może zostać obciążone lub uznane kwotą netto rozliczenia).

Data waluty mając na względzie termin rozliczenia do 2 dni roboczych dzieli się z kolei na:

  • data today - rozliczenie transakcji następuje tego samego dnia
  • data tomorrow - rozliczenie transakcji następuje następnego dnia roboczego
  • data spot - rozliczenie transakcji następuje po 2 dniach roboczych

W przypadku gdy między terminem zawarcia transakcji a jej rozliczeniem upływają więcej niż 2 robocze mamy do czynienia z transakcją terminową.

Dokonując transakcji wymiany zazwyczaj mamy do czynienia z następującym oznaczeniem (kwotowaniem):

EUR 4,3210 / 4,3436

Kurs po lewej stronie (4,3210) jest to kurs po jakim dany podmiot (bank) jest skłonny kupić od nas jednostkę waluty (tzw. BID lub ASK)

Kurs po prawej stronie (4,3436) jest to kurs po jakim dany podmiot (bank) jest skłonny sprzedać nam jednostkę waluty (tzw. OFFER)

Różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna nazywa jest spreadem walutowym.
Na powyższym przykładzie spread walutowy wynosi 4,3436 - 4,3210 = 0,0226 czyli 2 grosze i 26 pipsów. Czym są pipsy wyjaśniono w dalszej części publikacji.

Ważnym w aspekcie obliczania marży banku jest kurs rynkowy - czyli kurs, po jakim po jakim banki kupują walutę na rynku międzybankowym aby odsprzedać ją klientowi. Przyjmuje się że kurs ten leży w środku przedziału pomiędzy BID a OFFER. Aby otrzymać szacunkowy kurs rynkowy należy zatem:

- do kursu BID (ASK) dodać połowę spreadu walutowego lub
- od kursy OFFER odjąć połowę spreadu walutowego

W obu przypadkach otrzymamy kurs będący przybliżoną wartością kursu rynkowego:

- dodając do kursu BID (4,3210) połowę spreadu: 1 grosz i 13 pipsów otrzymujemy: 4,3210 + 0,0113 = 4,3323
- odejmując od kursu OFFER (4,3436) połowę spreadu: 1 grosz i 13 pipsów otrzymujemy 4,3436 - 0,0113 = 4,3323

Kurs rynkowy w danej chwili dla powyższych kwotowań wynosi więc w przybliżeniu 4,3323

Dokonując odpowiednich przekształceń matematycznych otrzymujemy następujące zależności:

Wymiana walut spot

Co oznacza że szacunkowy kurs rynkowym jest średnią kursów BID i OFFER.

Kursy BID, OFFER a także szacunkowy kurs rynkowy zobrazowano na poniższym przykładzie:

Swap walutowy

Na przykładzie widać na czym zarabiają banki - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a kursem rynkowym (czyli kursem po jakim banki kupują walutę na rynku międzybankowym aby odsprzedać ją klientowi). Marża (zysk) banku jest to więc różnica pomiędzy kursem rynkowym a kursem sprzedaży dla klienta. Natomiast różnica między kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży jest nazywa spreadem walutowym.

Oznaczenia poszczególnych liczb występujących w kwotowaniu są następujące:

  • 0,0001 - jeden pips (zamiennie jeden punkt)
  • 0,0010 - dziesięć pipsów (zamiennie dziesięć punktów)
  • 0,0100 - jeden grosz (zamiennie jedna duża figura lub w przeliczeniu - sto pipsów, sto punktów)
  • 0,1000 - dziesięć groszy (zamiennie dziesięć dużych figur lub w przeliczeniu - tysiąc pipsów, tysiąc punktów)

Z definicji, 1 pips jest najmniejszą zauważalną zmianą w kwotowaniu walutowy. Nazwa pochodzi od skrótu wyrażenia angielskiego "Price Interest Point".
W przypadku wymiany najpopularniejszych walut w bankach poprzez platformy walutowe pips oznacza czwartą liczbę po przecinku. W przypadku rynku forex pips może oznaczać nawet piątą liczbę po przecinku.

Zobacz również: