Rachunek bieżący

Rachunek bieżącyRachunek bieżący

Rachunek bieżący - potocznie nazywany rachunkiem firmowym bądź kontem firmowym dedykowany jest dla klientów instytucjonalnych. Do założenia rachunku bieżącego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zobligowane są: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (poza pewnymi wyjątkami w postaci małych firm i szczególnych form opodatkowania - karta podatkowa, ryczałt), spółki osobowe (cywilne, jawne, komandytowe, partnerskie), spółki prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) a także podmioty prowadzące szczególne rodzaje działalności: wolne zawody, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, związki zawodowe, fundacje, jednostki budżetowe, jednostki organizacyjne kościoła i inne.

Analogicznie jak w przypadku rachunku osobistego, rachunek bieżący służy lokowaniu środków pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej jak również przeprowadzania transakcji przez te podmioty. Podobnie też, założenie i prowadzenie rachunku odbywa się w oparciu o podpisaną z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bankowego.

Równolegle do rachunku bieżącego prowadzone mogą być rachunki pomocnicze (w walucie PLN a także walutach obcych).
Rachunek bieżący może również zostać otwarty dla nierezydentów - przedsiębiorstw mających siedzibę poza terytorium RP.
W takich przypadkach banki zazwyczaj wymagają dodatkowej weryfikacji podmiotu oraz uzasadnienia celowości otwarcia rachunku w Polsce.

Usługi powiązane

Usługami powiązanymi z rachunkiem bieżącym są: finansowanie obrotowe i inwestycyjne, produkty skarbowe, finansowanie handlu, wykup wierzytelności (faktoring), leasing i szereg innych. Ponadto banki posiadają rozwiązania dla wybranych grup zawodowych. Na dedykowane oferty mogą liczyć przedstawiciele wolnych zawodów, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy a także rolnicy prowadzący gospodarstwa.