Leasing operacyjny i finansowy dla rolników

Leasing operacyjny i finansowy dla rolników

Leasing - jest jednym z rodzajów umowy pomiędzy dwiema stronami: rolnikiem (leasingobiorcą, korzystającym) a finansującym (leasingodawcą). Na podstawie tej umowy leasingodawca zobowiązuje się do oddania leasingobiorcy daną rzecz na określony w umowie okres czasu w celu jego odpłatnego używania.

Pojęcie leasingu zdefiniowane jest w kodeksie cywilnym w artykule 7091:

"Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego."

Umowa leasingu jest więc umową nazwaną zdefiniowaną w polskim prawie i musi zostać zawarta na piśmie.
W transakcjach leasingowych stronami są jak napisano wcześniej dwie strony: leasingobiorca i leasingodawca. Leasingodawca zazwyczaj nie jest producentem danych środków trwałych więc musi go nabyć od dostawcy (trzeci uczestnik transakcji który nie jest stroną na umowie ale jest również niezwykle istotny - to on dostarcza sprzęt).
Ze względu na fakt czy leasingodawca jest posiadaczem sprzętu czy musi go nabyć wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:

- leasing pośredni - w którym leasingodawca (bank lub inna instytucja finansująca) nabywa od producenta dany środek trwały i zawiera z leasingobiorcą umowę na mocy której zobowiązuje się odpłatnie przekazać środek trwały do użytkowania,

- leasing bezpośredni - w którym producent jest jednocześnie leasingodawcą i sam zawiera umowę z leasingobiorcą.

W Polsce jak nietrudno się domyśleć mamy najczęściej do czynienia z leasingiem pośrednim. Leasing bezpośredni ma zastosowanie na przykład w przypadku niektórych dealerów samochodowych którzy sami są podmiotami finansującymi.

Leasing w przeciwieństwie do tradycyjnego kredytu inwestycyjnego jest znacznie dostępniejszą usługą. Rolnikowi pozwala w szybki i łatwy sposób uzyskać niezbędne do prowadzenia działalności środki trwałe, także dla nowopowstałych gospodarstw rolnych. To właśnie z łatwiej dostępności jak również korzyści ekonomicznych (tarcza podatkowa, odliczenie podatku VAT) jest to niezwykle popularna w dzisiejszych czasach wśród rolników usługa finansowa. Środki trwałe przekazane zostają rolnikowi na określony czas za co musi on płacić leasingodawcy określoną w umowie opłatę w formie rat. Sfinansowane mogą zostać zarówno przedmioty jak i używane. Co ważne, zazwyczaj umowa leasingu zawiera możliwość przeniesienia własności na korzystającego po określonym w umowie czasie użytkowania. Mamy wtedy do czynienia w tej sytuacji z tak zwanym wykupem przedmiotu i przeniesieniem własności na leasingobiorcę. Wartość wykupu nazywana jest wartością rezydualną (resztkową) i określa wartość przedmiotu po okresie użytkowania.

Przedmiot leasingu dla rolników

Przedmiotem leasingu najczęściej bywają pojazdy osobowe, maszyny i urządzenia a także pojazdy ciężarowe. Obecna oferta firm udzielających leasing jest praktycznie nieograniczona. Przedmiotem leasingu może być dowolny środek trwały lub usługa który wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej - przedmioty ruchome i nieruchome: pojazdy, dźwigi, maszyny u urządzenia, sprzęt komputerowy, nieruchomości, linie produkcyjne, statki wodne i powietrzne, wartości niematerialne i prawne, oddelegowanie pracowników umysłowych i fizycznych (tzw. leasing pracowniczy gdzie przedmiotem leasingu nie jest pracowników a usługa przez niego wykonywana). Ubiegając się o leasing warto wziąć pod uwagę rodzaj przedmiotu leasingu bowiem leasingodawcy zazwyczaj specjalizują się w leasingu konkretnych przedmiotów. Firma specjalizująca się w leasingu sprzętu komputerowego może nie być w stanie sfinansować sprzętu medycznego. Warto w tym przypadku poszukać leasingodawcy specjalizującego się właśnie w finansowaniu aparatury medycznej. Leasingodawcy oceniając możliwość udzielenia leasingu leasingobiorcy biorą pod uwagę zazwyczaj 2 elementy:

- ocenę leasingobiorcy (rolnika) - dane finansowe, jego zdolność do regulowania zobowiązania, doświadczenie, czas prowadzenia gospodarstwa,

- rodzaj finansowanego przedmiotu - jego zbywalność czyli możliwość łatwej sprzedaży na rynku.

Firmy specjalizujące się w leasingu danej branży (na przykład rolnictwo, informatyka, medycyna, telekomunikacja, poligrafia) mają doświadczenie branżowe które pozwala im w łatwy sposób upłynnić posiadane środki trwałe. To właśnie z tego powodu szukając leasingu warto wziąć pod uwagę rodzaj użytkowanego przedmiotu i znaleźć firmy leasingowe specjalizujące się właśnie w leasingu tego typu przedmiotów.

Okres trwania umowy leasingowej jest zależny od rodzaju finansowanego przedmiotu i jego okresu amortyzacji (zużywalności). Czas trwania umowy powinien być krótszy niż okres amortyzacji przedmiotu i powinien obejmować co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji.

Leasing nieruchomości dla rolników

W przypadku nieruchomości, leasing jest bardzo atrakcyjną w stosunku do najmu. Rolnik bowiem ustalając warunki współpracy z leasingodawcą może wynegocjować możliwość wykupu nieruchomości po określonym okresie. Stanie się więc on docelowo właścicielem nieruchomości. W tym przypadku przy podpisywaniu umowy leasingu wymagane jest również zaangażowanie notariusza w obecności którego napisany zostanie i podpisany przez strony umowy akt notarialny. Na jego mocy po spełnieniu określonych warunków i po określonym czasie rolnik (leasingobiorca) stanie się właścicielem nieruchomości.

Leasing operacyjny dla rolników

Leasing operacyjny jest najpopularniejszym rodzajem leasingu wśród rolników. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy który wcześniej nabył go od dostawcy w celu przekazania w użytkowanie leasingobiorcy. Z tego powodu, przedmiot leasingu zaliczany jest do środków trwałych leasingodawcy i to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od posiadanego przedmiotu. Natomiast płacone przez rolnika raty leasingowe podobnie jak wpłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodów leasingobiorcy. Z tego powodu leasing operacyjny wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa jako tarcza podatkowa. Pod względem podatkowym leasing operacyjny podobnie jak faktoring traktowany jest jako usługa i podlega opodatkowaniu. Podatek VAT każdorazowo doliczany jest do raty leasingowej i polega odliczeniu przez leasingobiorcę. Leasing operacyjny tak jak leasing finansowy zawiera możliwość nabycia środka trwałego po zakończeniu okresu użytkowania (wykup).

Leasing finansowy dla rolników

W leasingu finansowym przedmiot leasingu bilansowo jest własnością rolnika, podlega więc uwzględnieniu na bilansie leasingobiorcy zaliczając się do jego majątku trwałego. W związku z tym rolnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych co niesie za sobą szereg korzyści podatkowych. Rata leasingowa przypomina ratę przy kredycie gdzie następuje podział na część kapitałową oraz część odsetkową. Kosztem uzyskania przychodu jest więc wyłącznie część odsetkowa. Pod względem podatkowym leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów i podlega jednorazowemu opodatkowaniu z góry za cały okres finansowania. Rolnik więc zobligowany jest do zapłaty pełnego podatku niezwłocznie po podpisaniu umowy leasingu. Leasing finansowy tak jak leasing operacyjny zawiera możliwość nabycia środka trwałego po zakończeniu okresu użytkowania (wykup).

 

Produkty powiązane:

Zobacz również: