Polecamy

Stawki amortyzacyjne w 2019 roku

 

Pozycja   Stawka %   Symbol KŚT
(grupa,
podgrupa
lub rodzaj)  
Nazwa środków trwałych  
01   1,5   11   Budynki mieszkalne  
    122   Lokale mieszkalne  
  2,5   10   Budynki niemieszkalne  
    110   Placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej  
    121   Lokale niemieszkalne  
  4,5   102   Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)  
    104   Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)  
  10   103   Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 - trwale związane z gruntem  
    109   Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem  
    010   Plantacje wikliny  
02   2,5   224   Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli  
    21   Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych  
    290   Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych  
    291   Wieże przeciwpożarowe  
    225   Urządzenia melioracji wodnych podstawowych  
    226   Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych  
  4,5   2   Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych  
  10   211   Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych  
    221   Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów  
  14   202   Wieże ekstrakcyjne  
  20   200   Wieże wiertnicze, wieżomaszty  
03   7   3   Kotły i maszyny energetyczne  
  14   322   Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezespolone)  
    323   Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespolone)  
    324   Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespolone)  
    325   Silniki powietrzne  
    343   Zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie  
    344   Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie  
    349   Reaktory jądrowe  
04   7   431   Filtry (prasy) błotniarki Cedzidła mechaniczne  
    450   Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem pieców do przerobu surowców wielokomorowych)  
    451   Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem pieców koksowniczych)  
    454   Piece do wypalania tunelowe  
    473   Aparaty bębnowe  
    475   Suszarki komorowe (z wyjątkiem suszarek z półkami obrotowymi i zgarniaczami)  
  10   4   Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  
  14   41   Obrabiarki do metali  
    44   Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów  
    46   Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem wymienników przeponowych rurowych oraz chłodnic odmulin i prób kołowych rozkładni gazu)  
    47   Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych, w tym suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami (z wyjątkiem: - kolumn, - aparatów bębnowych, - suszarek komorowych bezpółkowych, tradycyjnych, owiewnych, półkowych owiewnych, próżniowych z grzejnymi półkami, suszarek z górnym i dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarek z pneumatycznym rozpylaczem ciał stałych i innych suszarek, - odbieralnic hydraulicznych rozkładni gazu)  
  18   449   Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych  
    461   Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody  
    469   Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu  
    472   Kolumny nitracyjne i denitracyjne  
    479   Odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu  
    481   Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym  
    482   Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym  
    484   Urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego Wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia, Zgrzewarki oporowe i tarcicowe Urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi  
    486   Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne  
    488   Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami  
    489   Roboty przemysłowe  
  20   434   Maszyny do zamykania słoi Maszyny do zamykania puszek  
    461   Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego  
  30   487   Zespoły komputerowe  
05   7   506   Aparaty do rektyfikacji powietrza  
    507   Krystalizatory >Komory potne  
    548   Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego  
    583   Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla Koparki w piaskowniach przemysłu węglowego  
  10   512   Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych  
    513   Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla  
    514   Maszyny i urządzenia aglomerowni Maszyny i urządzenia wielkopiecowe Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni Nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy Inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze  
    520   Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego: Traki ramowe i tarczowe Cyrkularki Szlifierki Tokarki i wiertarki do kamienia Kombajny do robót przygotowawczych  
    523   Maszyny i urządzenia dla przemysłu cementowego  
    525   Autoklawy  
    529   Maszyny i urządzenia do produkcji elementów z lastriko i sztucznego kamienia  
    56   Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego  
    582   Maszyny do robót drogowych: pojemniki do bitumu stalowe o pojemności powyżej 20.000 l odśnieżarki dróg, ulic i placów o mocy silników powyżej 120 KM  
  14   50   Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego  
    517   Maszyny i urządzenia torfiarskie  
    52   Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych  
    53   Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych  
    54   Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego  
    55   Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej  
    561   Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napojów  
    568   Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem pieców ceramicznych, cyklotermicznych i specjalnych)  
    57   Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego  
    59   Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej  
  18   505   Piece prażalnicze fluidezyjne  
    51   Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne  
    58   Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  
  20   506   Odgazowywacze  
    510   Maszyny i urządzenia wiertnicze  
    511   Obudowy zmechanizowane  
    518   Aparaty i urządzenia do: pomiarów magnetycznych, pomiarów geologicznych, pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych, elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych  
    535   Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali Maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych Urządzenia do produkcji półprzewodników  
    579   Dystrybutory Młynki młotkowe Maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne Inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych  
    580   Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych  
    581   Maszyny do robót budowlanych  
    582   Szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg  
  25   501   Aparaty szklane i porcelanowe do destylacji  
      Porcelanowe młyny kulowe  
    511   Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych  
    524   Piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu  
    571   Autoklawy do hydrolizy Neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane  
    581   Wibratory Wibromłoty oraz zacieraczki do tynku  
06   4,5   600   Zbiorniki naziemne ceglane  
    601   Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem wyposażonych w wykładzinę chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)  
    623   Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN  
    641   Wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)  
    648   Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe  
    656   Akumulatory hydrauliczne  
      660  Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 
  10   6   Urządzenia techniczne  
  18   61   Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna  
    641   Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem kołowrotów szybowych oraz wyciągników kopalnianych łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)  
    662   Projektory przenośne 16 mm i 35 mm  
    681   Kontenery  
  20   629   Telefony komórkowe  
    669   Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)  
    633   Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych  
    662   Ekrany kinowe  
    644   Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla  
    664   Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych  
  25   644   Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie  
07   7   70   Tabor kolejowy naziemny  
    71   Tabor kolejowy podziemny  
    72   Tabor tramwajowy  
    73   Pozostały tabor szynowy naziemny  
    77   Tabor pływający  
  14   700   Drezyny i przyczepy do drezyn  
    710   Lokomotywy akumulatorowe Lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik" Wozy kopalniane  
    770   Kontenerowce  
    773   Wodoloty  
    780   Samoloty  
    781   Śmigłowce  
    743   Samochody specjalne  
    745   Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym  
    746   Ciągniki  
    747   Naczepy i przyczepy  
    76   Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)  
  18   745   Pozostałe samochody o napędzie elektrycznym  
    783   Balony  
    789   Pozostałe środki transportu lotniczego  
    79   Pozostałe środki transportu  
  20   740   Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe  
    741   Samochody osobowe  
    742   Samochody ciężarowe  
    744   Autobusy i autokary  
    782   Szybowce  
08   10   805   Wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne  
    806   Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem  
  14   803   Maszyny biurowe piszące, liczące i licząco-piszące Dalekopisy do maszyn matematycznych  
  20   8   Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  
  25   801   Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych  
    802   Aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii  
    804   Wyposażenie cyrkowe